RECHTBANK VAN 1E AANLEG ZUTPHEN


NB. Vindplaats Archief: Gelders Archief, Nieuw Rechterlijk Archief, 1811-1838 (toegangsnummer 0232).

President

HAESEBROEK, Pieter Personalia:  NH. ged. Zutphen 24-10-1748 - † Zutphen 14-5-1818, zn. van mr. Gerhard en Catharina Veltman; tr. Zutphen 1773 Elisabeth Lutgarda Mechteld Mosburger; Loopbaan: studie rechten Leiden (promotie 1770); rentmeester der goederen van St.Walburgkerk te Zutphen, vervolgens advocaat-fiscaal van het scholtambt Zutphen, daarna schepen, raad en burgemeester van de stad Zutphen, 1802-1811 raad Departementaal Gerechtshof van Gelderland; tot zijn dood president Rb Zutphen; Opgave 1810: verklaarde een matig vermogen te bezitten; was toen gehuwd en had vijf kinderen, waarvan drie zoons en twee dochters; in een sollicitatiebrief van A.R. van Heeckeren van Suideras aan Van Maanen voor de functie van president van de Rb Zutphen d.d. 28 nov 1810, merkt deze op dat Wentholt en Haesebroek als de toekomstige president van de Rb Zutphen waren gedoodverfd; Haesebroek werd volgens Van Heeckeren "op mijn voordracht burgemeester van Zutphen, nadat ik het niet alleen jaaren geweest was, maar naadat ik te vooren ook reeds dertien jaaren de post van raadsheer in het Hof van Gelderland bekleed had; ik houde mij verseekert dat deese mij het presidie niet niet alleen niet misgunne, maar dat hij zelfs niet heesiteeren soude om in de zelfde rechtbank onder mij te willen, te meer daar de Fransche taal niet kundig sijnde daardoor als president somwijlen verleegen soude kunnen raaken". Bronnen: Nationaal Archief MJP,331, 120; Nationaal Archief, Coll. Van Maanen 1900, 50; website Parlement en Politiek

Rechter

COPES VAN HASSELT, Coenraad Jacob Gerbrand van; werd tevens benoemd tot raadsheer Keizerlijk Hof; zie aldaar Personalia: * Tiel 17-5-1777 - † Haarlem 1-5-1860; zn. van mr. Jacob, lid raad Arnhem, en Margaretha Jacoba Homoet; tr. 1. 1804 Wilhelmina Anna Janssens, dr. van jhr. Jan Willem, gouverneur van de Kaapkolonie, gouverneur-generaal van IndiŰ; 2. 1830 Cornelia Elisabeth Anna de Lange, dr. van mr. Johan Herman, schepen en commissaris van Haarlem; Loopbaan: studie rechten Utrecht (promotie 1797); mei 1802 auditeur- militair Kaap de Goed Hoop; mrt 1803 tweede secretaris bij het college van Gouverneur en Raden van Politie op Kaap de Goede Hoop; apr 1803 procureur- generaal in Kaap de Goede Hoop; jan 1804 secretaris bij de commissie van conversie van de munt op Kaap de Goede Hoop; jun 1804 raad en fungerend secretaris bij het Hof van Justitie op Kaap de Goede Hoop tot de verovering van deze kolonie door de Engelsen op 10 jan 1806; gerepatrieerd jun 1806; aug 1806 raad Departementaal Gerechtshof van Gelderland, 1814 advocaat- fiscaal voor de middelen te lande in Gelderland, 1819 directeur en hoofdinspecteur der belastingen in Limburg, 1822 in dezelfde functie te West-Vlaanderen, 1823 auditeur-militair in Noord-Holland, 1827-1836 griffier van de Staten van Holland, 1836-1843 lid Raad van State; Opgave 1810: schatte zijn vermogen op fl. 25.000,-, waarvan vele Hollandse obligaties; was toen gehuwd en had drie kinderen; in een sollicitatiebrief aan Van Maanen d.d. 23 sep 1810 recommandeert hij zich via zijn schoonvader, die Van Maanen goed schijnt te kennen, om een functie te krijgen in de nieuwe rechterlijke organisatie vanwege zijn financiŰle positie en zijn gezin: "eene teerbeminde vrouw, drie kinderen en een vierde op weg". Bronnen: W. Wijnaendts van Resandt, Geschiedenis en genealogie van het Cleefsch-Zutphensche geslacht Van Hasselt van ▒1530-1934 (z.pl. 1934) 186-189; NP 2 (1911) 220; Nationaal Archief MJP, 331, 123; Nationaal Archief, Coll. Van Maanen 1900, 50;

HEECKEREN TOT WALI╦N, Evert Ludolf van; Personalia: * Zutphen 30-11-1784 - † Curašao 15-6-1838; zn. van Ludolf Frederik Hendrik en Coenradina Anna van Haersolte; tr. 1. 1810 Petronella Susanna Helena Lulofs, 2. 1823 Henritta Elisabeth Ising; Loopbaan: studie rechten Amsterdam, Leiden en Harderwijk (promotie Harderwijk 1806); sinds 1807 substituut-fiscaal Raad van Judicature in het ressort Zutphen, 1808 schepen van Zutphen en lid Raad van Judicature ressort Zutphen, 1814 officier van justitie Rb Zutphen, 1821 raad-fiscaal te Suriname, 1828 procureur-generaal Suriname, 1831 gouverneur-generaal West-Indische bezittingen; Opgave 1810: verklaarde dat zijn vermogen middelmatig was; was toen ongehuwd (huwde in dat jaar op 9 december met zijn eerste echtgenote); Bronnen: NA 40 (1942) 357; Nationaal Archief MJP, 330, nr. 163; Van der Aa, III onder H, 105-106;

NOORT, Arnold op ten; Personalia: NH; * Kampen 19-12-1766 - † Lochem (buitenplaats 't Ross) 28-7-1838; zn. van mr. Jan Gijsbert Reinder, burgemeester van Kampen, en Elizabeth Theodora Sibilla Wentholt; (broer van Joost Jan, rechter Rb Zwolle); tr.Olst 1795 Gerhardina Antonia Dumbar, dr. van  Gerard, griffier der Staten van Overijssel, en Geertrui Margaretha Eekhout; Loopbaan: studie rechten Harderwijk en Leiden; 1789-1795 stadhouder scholtambt Zutphen, sinds 1803 lid magistraat Zutphen, 1807 vroedschap en schepen en bovendien commissaris van ter judicature van de middelen, werd in 1818 president Rb Zutphen als opvolger van Haesebroek; Opgave 1810: verklaarde een burgerlijk vermogen te bezitten; was toen gehuwd en had geen kinderen; Bronnen: NNBW VII 931; Nationaal Archief MJP, 331,71;

Rechter-plaatsvervanger

ARDESCH, Andreas; Personalia: * Harderwijk 1772 - † Zutphen 4-6-1837, zn. van mr. Hendrik Johan, burgemeester van Harderwijk, en Jacomina Johanna de Meester; (broer van Nicolaas Willem (zie Rb Arnhem)), tr. 1799 Elisabeth Maria van der Wijck; Loopbaan: studie rechten Harderwijk (promotie 1797); 1798-1799 officier van het scholtambt Zutphen en rigter en landschrijver van Dorth; 1802-1807 lid magistraat Zutphen; vanaf 1803 weer rigter en landschrijver van Zutphen; vanaf 1806 tevens commissaris ter judicature van de middelen te lande; vanaf 1807 tevens schepen en vroedschap van Zutphen; nam in 1807 voor vier maanden de post van procureur des konings waar; Opgave 1810: bezat in 1810 een burgerlijk vermogen; was toen gehuwd en had geen kinderen; Bronnen: Nationaal Archief MJP, 331, 66; Album Promotorum Harderwijk, 273.

LÍBEN SELS, Maurits Johan van; heer van Spaensweert; Personalia: * Zutphen 29-4-1770 - † Ellecom (huis Bergstein) 6-7-1819; zn. van Mauritz Dirk, schepen van Zutphen, gecommitteerde bij de Staten- Generaal (in 1795 uit zijn ambten gezet), en Jacqueline Cornelia van der Muelen; tr. 1794 Catharina Zwanida Wilbrenninck, dr. van mr. Johannes; Loopbaan: studie rechten Utrecht (promotie 1792); reeds voor de aanvang van zijn rechtenstudie rentmeester van de bezittingen van twee voormalige kloosters te Zutphen, van 1795-1803 vanwege zijn oranjegezindheid geen ambten bekleed, vanaf 1802 richter en landschrijver van Bahr en Lathum, tot zijn dood rechter Rb Zutphen; Opgave 1810: verklaarde geen groot vermogen te bezitten; was toen gehuwd en had zes kinderen; Bronnen: NP 1 (1910) 414; NNBW VII 1136-1137; Nationaal Archief MJP, 331,65; W. Wynaendts van Resandt, Genealogie van het geslacht Sels - van L÷ben Sels (Arnhem, 1923)

STEENLACK, Ambrosius; Personalia: NH; * Hilligersberg 9-12-1777 - † Zutphen 21-7-1829; zn. van Johan, schepen van Rotterdam, schout van Hilligersberg en Rotterdam, en Helena Pansemaker; tr. 1801 Elisabeth Marie Francken, dr. van mr. Abraham; (vermoedelijk naar Gelderland verhuisd vanwege zijn vrouw die uit Zutphen kwam); Loopbaan: studie rechten; 1803-1804 commissaris van Kleine Zaken Rotterdam, 1805-1809 schepen Rotterdam, 1811 maire Hengelo, na 1813 officier van justitie Zutphen; Bronnen: NP 9 (1918) 355;

Keizerlijk procureur

DE BARE, Pierre Jean, Personalia: * Oudenaarde ca. 1776 (bij zijn huwelijk 36 jaar oud) - † Veurne 13-11-1820, zn. van Emmanuel Philippe, raadsheer-pensionaris van Oudenaarde, en Antonetta Menke, tr. Groenlo 1812 Geertruida Margareta Batenburg, dr. van Jan Hendrik,vrederechter te Groenlo (Gld.), en Maria Helena Catharina von Basten (uit dit huwelijk stamt de familie Van Basten Batenburg) Loopbaan: in 1810 Griffier Tribunal de Police Oudenaarde, tot 1813 keizerlijk procureur te Zutphen, daarna officier van justitie te Veurne tot zijn dood; Bronnen: Van Hille, Nederlands Bewind, 175; Van Boven, "Belgisch Openbaar Ministerie".

Substituut-procureur

LULOFS, Barthold Hendrik; Personalia: * Zutphen 22-3-1787 - † Zutphen 20-06-1850; zn. van Mr. Johan, lid stads- en kwartierbestuur Zutphen en lid Wetgevend Lichaam, en Constantia Wilhelmina Drijfhout (dr. van hoogleraar te Harderwijk); tr.1 Leeuwarden 1816 Ypkje Rinske Breda, dr. van Ignatius, drost, en Sophia Clara de With; 2. Den Haag 1824 Johanna Jacoba Clara Hanegraeff; Loopbaan: studie rechten Groningen (prom. 1811); in 1811 schepen te Zutphen, na 1813 substituut-officier; 1815 hoogleraar Nederlandse taal- en letterkunde Groningen; Bronnen: Levensberichten NML 1850; Elias, Volksrepesentanten (s.v. Lulofs, vader)

Griffier

PLEGHER, Tobias Gutberleth; Personalia: * Zutphen 00-01-1771 - 8-4-1817, zn. van Bernard Gutberleth, advocaat te Zutphen, en Hermina Johanna van Dooreslaar; Loopbaan: studie rechten; 1792-1795 secretaris Zutphen, na 1795 ambteloos, 1802-1808 secretaris Zutphen, sinds 1808 secretaris schepenbank, bij overlijden secretaris Zutphen; Opgave 1810: verklaarde dat hij een burgerlijk vermogen bezat; was toen ongehuwd; Bronnen: Nationaal Archief MJP, 331,71;

Deze pagina is een onderdeel van de site Rechters in 1811