RECHTBANK VAN 1E AANLEG UTRECHT


NB. Vindplaats Archief: Utrechts Archief, Rechterlijke archieven van Utrecht, 1811-1838 (toegangsnummer 710-1).

President

PAUW, Willem van der; Personalia: * Utrecht 11-4-1750 - † 22-9-1816; zn. van Luit, notaris te Utrecht, en Sarah van Korbach; ongehuwd; Loopbaan: studie rechten Utrecht (prom. 1773); klerk bij de Staten van Utrecht (recognitiegeld f 2150,-) tevens notaris 1776-1785, sinds 1789 raad Hof van Utrecht (recognitie f 2150,-), sinds apr 1802 procureur-generaal Departementaal Gerechtshof van Utrecht; tot zijn dood president Rb Utrecht; Opgave 1810: verklaarde weinig vermogen te hebben; was toen ongehuwd, had de zorg voor drie inwonende zusters en drie wezen van zijn overleden zuster; Bronnen: Nationaal Archief MJP, 331,34; GA Utrecht, B.S. Overlijden 1816;

Rechter van instructie

SMITH, Albert Gerard; Personalia: * Batavia 18-10-1766 - † Utrecht 23-12-1847; zn. van David Jan Smith en Hester Petronella Romp; tr. 1788 Sophia Johanna Elisabeth Trotz, geb. Demerary 1767 dr. van Georg Hendrik, gouverneur van Demerara en Essequibo, en L.C. Spoers (zus zou trouwen met A. A.van Boelens, president Rb. Heerenveen (zie aldaar) , overl. Utrecht 20-8-1849; Loopbaan: studie rechten Utrecht (promotie 1786); sinds 1772 woonachtig te Utrecht, 1786-1796 advocaat te Utrecht, 1796 lid rechtbank Utrecht, 1808- 1810 hoofdschout van Utrecht (tractement ( 2400,-), 1818-1838 president Rb Utrecht; 1838-1847 president Provinciaal Hof Utrecht, dijk- en watergraaf van het waterschap Heycop; Opgave 1810: was gehuwd en had drie kinderen; Bronnen: Nationaal Archief MJP, 331,43; Van der Aa, VI onder S, 243; Catalogus Maatschappij van Nederlandse Letterkunde, II, 171; CBG Jaarboek 2002, 155; J.H. Petrie, ingeleid en bewerkt door J.Bos en H. Nijkeuter, Het Geheim van Vredeveld. Afkomst, leven en lotgevallen van Louise Aubry d'Arancey (1809-1871) en Augustinus van Valkestijn (1806-1882) (Assen, 2005)

Rechter

MUSSCHENBROEK, Pieter van; Personalia: * Utrecht 9-9-1764 - † Delft 14-6-1823; zn. van Jan Willem, raad en burgemeester van Utrecht, en Cornelia Luchtmans; ongehuwd; Loopbaan: studie rechten Utrecht (promotie 1788) advocaat, in 1789 griffier Hof van Utrecht, mrt 1803 schepen van Utrecht, in 1803 eveneens archivaris van het departement en de stad Utrecht, 1807 lid Wetgevend Lichaam, tevens lid commissie crimineel wetboek, 1808 ridder in de Orde van de Unie, bleef rechter Rb Utrecht tot 1820, toen hij om gezondheidsredenen ontslag moest nemen; Opgave 1810: verklaarde dat zijn inkomen als schepen f 2000,- bedroeg, maar dat de rest van het inkomen uit vermogen onzeker was; was toen ongehuwd; Bronnen: Jaarbericht NML 1924; J.H.M. Janssen, "Petrus van Musschenbroek en de Utrechtse archieven" Nederlands Archievenblad 92 (1988) 29-42; Nationaal Archief, MJP, 331, 48; Van der Aa, V onder M, 366;

VOORST, Jan van; Personalia: Waalse Kerk; * Utrecht 22-1-1765 - † Utrecht 19-11-1833, zn. van Eduard Amisfortius van Voorst en Elisabeth Jacoba van der Voort; tr. Anna Aletta Catharina Coenen; Loopbaan: studie rechten Utrecht (promotie 1787); sep 1787- jan 1795, namens de stad Utrecht verscheidene malen extraordinaris gedeputeerde naar de Staten van Utrecht en van tijd tot tijd schepen, lid consistorie Waalse Kerk te Utrecht en lid bestuur Gereformeerd Weeshuis, sinds mrt 1803 schepen Utrecht (tractement ( 2000,-); was in 1821 nog rechter; Opgave 1810: verklaarde dat het inkomen uit zijn vermogen onzeker was door de tijdsomstandigheden; Bronnen: Nationaal Archief MJP, 331,49; MvJ, 5022

Rechter-plaatsvervanger

HENGST, Cornelis Maria van; Personalia: NH; * Utrecht 25-2-1771 - † Utrecht 1848; zn. van mr. Hendrik Jacob, substituut-griffier, later raadsheer Hof van Utrecht, en Jacoba Catharina Berger; tr. 1804 Wilhelmina Catharina Geertruida Everdina barones Sloet tot Diepenbroeck (1783-1832). Loopbaan: studie rechten Utrecht (promotie 1794); 1794 advocaat Utrecht; 1795 hoogheemraad van het Grootwaterschap van Woerden; 1796 lid Departementaal Bestuur Utrecht, jan 1797-mrt 1803 lid schepenbank Utrecht; sinds mrt 1803 schepen van Utrecht; in 1822 ontslag als plv. rechter rb Utrecht; Opgave 1810: verklaarde een onzeker vermogen te hebben; was toen gehuwd en had geen kinderen; Bronnen: NP 1 (1910) 189-190; Nationaal Archief MJP, 331, 51; Van der Aa, onder H. GA Utrecht, Coll. Papieren familie van Hengst, 1620-1922.

SCHUTT, Rudolf Abraham; Personalia: N.H. * Utrecht 5-8-1747 - † Utrecht 23-7-1829; zn. van Jacob, medicus te Utrecht, en Margaretha Duurkant; ongehuwd; Loopbaan: studie rechten (Utrecht promotie 1771); 1787-1795 raad Utrecht, in deze periode regelmatig namens Utrecht extraordinaris gedeputeerde in de Staten van Utrecht, van tijd tot tijd schepen en een enkele maal gedeputeerde in het college van Financiën van de stad Utrecht, sinds mrt 1803 schepen met een tractement van ( 2000,-; 1812 lid Municipale Raad, 1815-1824 presiderend burgemeester van Utrecht, 1824-1829 wethouder te Utrecht; Opgave 1810: verklaarde dat het inkomen uit zijn vermogen onzeker was door de tijdsomstandigheden; was toen ongehuwd; Bronnen: Nationaal Archief MJP, 331,47; A. Graafhuis, De Utrechtse Heren Zeventien (Utrecht, 1984) 16-19.

WTTEWAALL VAN WICKENBURGH, Gerard; Personalia: * Utrecht 26-4-1776 - † Utrecht (huis Wickenburgh) 6-7-1838; zn. van Johannes, resident van Gorontalo, en Clara Johanna van der Burgh; tr. 1805 Bernardina Antonia Cornelia Visscher, dr. van mr. Bartholomeus Willem; Loopbaan: studie rechten Utrecht (promotie 1801); heemraad van het college van de Lekdijk-Bovendams (tractement ( 350,-), sinds mrt 1803 schepen Utrecht (tractement ( 1200,-), 1810 lid Commissie van Landbouw Utrecht, 1822 hoogleraar landhuishoudkunde Leiden; Opgave 1810: verklaarde dat het inkomen uit zijn vermogen onzeker was door de tijdsomstandigheden; hij was toen gehuwd en had vier kinderen; Bronnen: NP 1 (1910) 483; NNBW II 1474-1475; Nationaal Archief MJP, 331,46; Levenbericht in Alg. Konst en Letterbode 1838 van J.R. Thorbecke, en afgedrukt in Historische schetsen;

NB: Nam zijn functie niet aan; had volgens Thorbecke een afkeer van Napoleon en wilde niet dienen onder vreemde heerschappij; werd vervangen door P.J.W. van Oudenhoven (?), advocaat te Utrecht (Keizerlijk Besluit van 9 juli 1811, Nationaal Archief, Archief Keizerlijk Hof, inv.nr. 19; in het besluit staat een streep voor wat duidt dat er iets niet klopte met deze benoeming of naamsvermelding)

Keizerlijk procureur

PELICHY, François Joseph Marie Thérèse de; Personalia: * Brugge 22-6-1772 - † Den Haag 24-11-1844; zn. van Theodorus, heer van Turksweert, pensionaris van het Vrije van Brugge, en Maria Elisabeth Brigitte de Stappens d'Harnes; tr. 1802 Catherine Caroline de Lichtervelde; Loopbaan: studie rechten aan universiteit in de Oostenrijkse Nederlanden (licentiaat rechten); in 1810 advocaat te Brugge (B); zou na 1813 als enige Belgische procureur in functie blijven, 1814-1815 officier van justitie Rb Amsterdam, 1815-1843 directeur-generaal departement R.K. Eredienst, 1843-1844 minister R.K. Eredienst, lid Raad van State; Bronnen: NA 42 (1949) 407; NNBW IX 781; geschilderd portret van M.I. van Bree; Van Hille, Nederlands Bewind, 236; Van Boven, "Belgisch Openbaar Ministerie".

N.B. Werd op 9 juli 1811 benoemd in dezelfde functie bij de Rb Amsterdam; zijn opvolger werd Joseph Henri de Turck, in dezelfde functie te Tiel (Keizerlijk Besluit van 9 juli 1811, Nationaal Archief, Archief Keizerlijk Hof, inv.nr. 19)

Substituut-procureur

SUEUR, Johannes Carolus le; Personalia: * Kaap de Goede Hoop 00-1-1772 - † 13-4-1815, zoon van mr. Jacobus Johannes, landrost van Stellenbosch, en Johanna Allegonda de Wet; tr.Maria Adriana Tonneman, dr van Jeronimus en Margaretha Beeldsnijder; Loopbaan: studie rechten Utrecht (prom. 1795); sinds 1784 woonachtig in Holland, advocaat, sinds mrt 1803 schepen Utrecht; Opgave 1810: verklaarde dat het inkomen uit zijn vermogen onzeker was door de tijdsomstandigheden; hij was toen gehuwd en had geen kinderen; Bronnen: Nationaal Archief MJP, 331,44; Nationaal Archief MvJ, 5326;

Griffier

SWELLENGREBEL, Johan Gerard; Personalia: NH; * Utrecht 22-5-1766 - † Utrecht 12-9-1854; zn. van mr. Johannes Willem, kanunnik St. Jan Utrecht, en Geertruida Elisabeth Hilgers, (broer van Willem Maurits, rechter Rb Rotterdam); tr. 1800 Anna Henriette van Ewijck, dr. van mr. Floris Petrus; (dochter Henriëtte (1810-1874) eerste directrice van het Diakonessenhuis te Utrecht, Utrechtse biografieën 2) Loopbaan: studie rechten Utrecht (prom. 1788); advocaat; 1792-1795 raad Hof van Justitie Vianen tot 1795, sinds aug 1803-1811 raad Departementaal Gerechtshof Utrecht, na het vertrek van De Turck in december 1813 officier van justitie Rb Utrecht, bleef dat tot zijn dood, tevens heemraad en dijkgraaf van de Lekdijk Bovendams en curator Universiteit Utrecht; Opgave 1810: verklaarde als rentetrekker een onzeker vermogen te bezitten; was toen gehuwd en had vier kinderen; Bronnen: NP 52 (1966) 359; Nationaal Archief MJP, 331,34;

Deze pagina is een onderdeel van de site Rechters in 1811