RECHTBANK VAN 1E AANLEG ROTTERDAM


NB. Vindplaats Archief: Nationaal Archief, Archief van de rechtbank van eerste aanleg te Rotterdam, 1811-1830 (toegangsnummer 3.03.57)

Lit: J.W. Mulder, De rechtbank te Rotterdam van 1811 tot 1900 (Rotterdam, 1900); gelegenheidswerkje bij de opening van het nieuwe gerechtsgebouw aan de Noordsingel. De rb vergaderde aanvankelijk in de schepenzaal van het stadhuis, maar verhuisde enige maanden later naar een door het rijk gehuurd gebouw aan de Scheepmakershaven tot 1817. Toen betrok men de St. Jorisdoelen aan het Haagscheveer.

President

HOOGSTRATEN, François van; Personalia: Waals; * huis Groenstein bij Den Haag 4-4-1763 - † Rotterdam 10-8-1813; zn. van mr. Jan Willem, heer van Hei- en Boeicop, raadsheer Hof van Holland, en Maria Johanna Terwen; tr. 1804 Margaretha Louise Copes van Hasselt, zus van Coenraad Jacob, raadsheer Keizerlijk Hof; broer van Samuel (1756-1830), die in 1801 lid Staatsbewind was; Loopbaan: studie rechten Leiden (promotie 1787); tot 1795 landdrost Noorderkwartier, wegens Oranjegezindheid na 1795 ambteloos, 1802-1807 lid Departementaal Bestuur, 1807 assessor van het departement Maasland, hoofdschout van Rotterdam 1810-1811, 1811 hoofdofficier Den Haag, tot zijn dood president Rb Rotterdam; Opgave 1810: verklaarde dat zijn inkomsten slechts bestonden uit een derde van de niet te betekenende boeten, die de kosten geheel niet kunnen dekken; bovendien enige rentegevende effecten voor drie vierde op de voormalige provincie Holland; hij was toen gehuwd en had vier kinderen; Bronnen: NP 5 (1914) 207; NP 51 (1965) 62; NNBW VIII 834-835; Nationaal Archief MJP, 332, 124; Van der Aa, III onder H, 363;Wijnaendts van Resandt, Genealogie Van Hasselt, 155; Nationaal Archief, Familiearchief Van Hoogstraten (1695-2004).

Vice-president

GEVERS, Abraham; Personalia: heer van Noord-Nieuwland; ged. Rotterdam 7-12-1762 - † Rotterdam 21-8-1818; zn. van mr. Paulus, regent te Rotterdam, en Jacoba Maria Cornets de Groot, vrouwe van Noord-Nieuwland; tr. 1789 Suzanna Margaretha Beeldemaker; Loopbaan: studie rechten Leiden (promotie 1984) 1784 admissie advocaat Hof van Holland; doorliep tijdens het Ancien Régime de bekende lokale regentencarrière: 1786-1787 commissaris van het Waterrecht, 1786-1787 vaandrig; 1796-1797 raad, 1796-1797 commissaris van de Leenbank, 1798 lid municipaliteit, 1802-1803, 1806 schepen, 1805 commissaris van Kleine zaken en vredemaker, schepen van Cool, secretaris van Schieland, 1796 lid Nationale Vergadering, in 1799 benoemd tot raadsheer Departementaal Gerechtshof van Schelde en Maas, in 1810 lid Wetgevend Lichaam, werd in 1814 president van de Rb Rotterdam tot zijn dood. Bronnen: NP 12 (1921-1922) 180; Elias, Volksrepresentanten, 89-90;

Rechter van instructie

HOYNCK VAN PAPENDRECHT, Anthony; Personalia: NH; * Heusden 24-1-1762 - † Den Haag 1-12-1837; zn. van Paulus Cornelis, notaris te Den Haag en Heusden, schout en dijkgraaf van Heusden, drossaard van Engelen en Vlijmen, en Apollonia Henriëtte Pröbsting; tr. 1785 Paulina Loeff Heshusius, moeder-regentes Nieuw Armhuis Dordrecht, dr. van Willem Heshusius, predikant; Loopbaan: studie rechten Leiden (promotie 1785); 1785 admissie advocaat Hof van Holland; vestigde zich te Dordrecht en Rotterdam, okt 1786 secretaris landelijke commissie tot het financiewezen te Den Haag, uit welke functie hij in 1787 wegens patriotse gezindheid wordt ontslagen, waarna hij terugkeert in de advocatuur, sinds 1795 baljuw van Zuid-Holland en Wieldrecht en korte tijd substituut-secretaris van het Comité tot Algemene Zaken van het Bondgenootschap te Lande (onder Boudewijn Donker Curtius (zie Keizerlijk Hof Den Haag)), sinds 1800 eveneens baljuw van Strijen, sinds 1803 eveneens baljuw van Dordrecht en de Merwede, hoogheemraad van de Alblasserwaard, in 1812 ontslag en na 1813 commissaris-generaal van politie te Den Haag, dijkgraaf van Schieland, advocaat-fiscaal der middelen te water, advocaat-fiscaal der convooien en licenten te Rotterdam, lid Provinciale Staten van Holland, 1829-1837 lid Tweede Kamer; Opgave 1810: verklaarde dat zijn vermogen onzeker was; hij was toen gehuwd en had vijf kinderen; Gateau noemde hem in zijn opgave voor de Franse regering van juli 1810 van enkele Hollandse persoonlijkheden: "C'est un protégé et fort ami de M. le procureur général van Maanen, qui lui passe toutes ses fredaines. C'est un criminaliste rigide pour les petits délits, qui peuvent procurer de l'argent par certains arrangemens. J'ai eu autrefois sur lui plusieurs notes tres défavorables et que j'ai mises sous les yeux du roi". Bronnen: NP 25 (1939) 103; NNBW II 612-613; Van Boven, Rechterlijke instellingen, 254; Colenbrander, Gedenkstukken, VI, 39; Nationaal Archief MJP, 332, nrs. 127, 133 en 135; Er bestaat een portret van hem van C.Cels en in steendruk door L. Springer; Van der Aa, III onder H, 425; Elias, Volksrepresentanten, 123-124 (met portret);

NB. Nam in 1812 ontslag en zou worden vervangen door Jan van Blarkom, vrederechter te Beverwijk (Keizerlijk Besluit 9-1-1812, Nationaal Archief, Archief Keizerlijk Hof, inv.nr. 19) (Jan van Blarkom * 25-1-1770 - †´s-Hertogenbosch 7-6-1845, zoon van Willem, chirurgijn te Breukelen, en Aletta Bosch, tr 1796 Cornelia van Lidt, dr. van Laurens van Lidt en Johanna Margaretha Homan  (zoon Johannes Petrus werd raadsheer Provinciaal Gerechtshof van Noord-Brabant). Van Blarkom maakte een bijzondere carrière. Studeerde in Douai filisofie, later medicijnen te Utrecht, vestigde zich in de voetsporen van zijn vader als geneesheer te Beverwijk, na de omwenteling in 1795 secretaris, later hoofdschout van Beverwijk, in 1799 promotie rechten te Leiden, 1811 vrederechter te Beverwijk, 1812 rechter van instructie Rotterdam, 1815 procureur-crimineel Noord-Brabant, in 1838 PG Provinciaal Gerechtshof Noord-Brabant tot zijn dood..)

Rechter

COENEN, Isaac Jan; Personalia: heer van Callantsoog; * Utrecht 9-3-1772 - † Rotterdam 26-2- 1831, zn. van mr. Albert, heer van Callantsoog, raad en schepen van Utrecht, en Helena Elisabeth Ram; tr. 1800 Johanna Koning, dr. van Nicolaas en Maria van Maale; Loopbaan: studie rechten Utrecht (promotie 1794); advocaat, sinds 1806 schepen van Rotterdam, tevens kapitein der schutterij, 1811-1824 rechter Rb Rotterdam, 1824-1826 rechter van instructie Rb Rotterdam, 1826 tot zijn dood vice- president Rb Rotterdam; Opgave 1810: verklaarde zijn inkomsten te halen als koopman; hij was toen weduwnaar en had vijf kinderen; Bronnen: Nationaal Archief MJP, 332, 124; NA 1990-1991, 187; Rijksarchief Utrecht, familiearchief Coenen van 's-Gravesloot;

COSTERUS, Gerard; Personalia: * Woerden; in 1810 42 jaar, overleden Den Haag na 1844, wrs. zoon van Dominicus, burgemeester en secretaris van Woerden (geremoveerd in 1787), en Johanna Voorn; Loopbaan: studie rechten Leiden (promotie 1794); 1794 admissie advocaat Hof van Holland; 1795-1798 eerste kopiist Raad voor Amerikaanse Bezittingen; jan 1798-jun 1799 secretaris van de Hoge Maritieme Raad belast met het onderzoek naar de gedragingen van de commandant van de Hollandse vloot e.a bij de slag van 11 oct 1797;  nov 1799-jul 1802 lid Hof van Gelre; vanaf 19 jul 1802 lid Hoge Militaire Vierschaar; 1817 vice-president Rb Rotterdam, 1818 president, in 1838 oud-president genoemd (woonde toen in Den Haag); Opgave 1810: verklaarde dat hij geen fortuin bezat en dat hij zijn ouderlijk huis moest onderhouden (moeder en 7 kinderen) omdat dit na de inval van Pruissen in 1787 geheel geruïneerd was; was toen ongehuwd; Bronnen: Nationaal Archief MJP, 330, nr. 19;

MEYBAUM, Frederik Gerard; Personalia: * Bergen op Zoom ca.1768 - † Arnhem 5-7-1852, zn. van Johan Adolf en Gerardina Fokkelina Velingius; tr. 1 Rotterdam 1792 Cornelie Adriane van Staveren (overl Arnhem 1836), dr. van Leendert en Helena Barbara Top; tr. 2 Sophia Elisabeth Pferstopf Loopbaan: studie rechten Harderwijk (promotie 1789); 1789 admissie advocaat Hof van Holland; 1803 schepen, in 1810 president schepenbank Rotterdam; 1814 vice-president Rb Rotterdam, in hetzelfde jaar rechter rb Arnhem, bij overlijden president rb. Arnhem;

SWELLENGREBEL, Willem Maurits; Personalia: NH; * Utrecht 22-6-1760 - † Rotterdam 26-11-1843; zn. van mr. Johannes Willem, kanunnik St. Jan Utrecht, en Geertruida Elisabeth Hilgers, broer van Johan Gerard; tr. 1794 Catharina Wilhelmina van Mierop, dr. van mr. Joan Gerbrand; Loopbaan: studie rechten Utrecht (promotie 1782); advocaat, schepen en raad van Gouda; 1806-1811 schepen van Rotterdam, 1819 vice-president Rb Rotterdam, 1827 president tot 1838; Opgave 1810: verklaarde zijn inkomsten te halen als koopman; was toen gehuwd en had drie kinderen; Bronnen: NP 7 (1916) NP 52; Nationaal Archief MJP, 332, 124;

WOORDHOUDER, Toussaint (Toussijn); Personalia: * Rotterdam ca. 1751 - † Rotterdam 4-5-1817, zn.van François en Cornelia van Beijnen, tr. Constantia Vonk de Neijn, dr. van Hendrik Vonk de Neijn en Adriana van Coopstad; Loopbaan: studie rechten Franeker (promotie 1769); 1769 admissie advocaat Hof van Holland; 1775-1783 notaris Zegwaard en Zevender, 1783-1787 notaris Vlaardingen; in 1810 oud-hoofdschout van Rotterdam; tot zijn dood rechter rb. Rotterdam; Bronnen: Hartong, Protocollen, 282;

Rechter-plaatsvervanger

GEVERS DEYNOOT, Abraham; Personalia: ged. Rotterdam 4-2-1776 - † Loosduinen 25-9-1845; zn. van mr. Adriaen, regent te Rotterdam, en Anne Lohman; tr. 1804 Margaretha Catharina Wijckerheld Bisdom; Loopbaan: studie rechten Leiden (promotie 1784); 1784 admissie advocaat Hof van Holland; in 1810 advocaat te Rotterdam, 1815-1845 vice-president Rb Rotterdam, 1820-1845 raadslid Rotterdam, 1824-1845 kiesheer, 1825-1845 regent Oude-Manhuis Rotterdam; Bronnen: NP 12 (1921-1922) 181;

HOOG, Marinus; Personalia: NH; geb. Rotterdam 25-12-1754 - † Rotterdam 22-4-1841; zn. van Johannes en Catharina Hoogwerff; tr. 1. 1780 Magdalena Cornelia Baelde, 2. 1824 Johanna Meissner; broer van Hermanus Pieter Hoog; Loopbaan: studie rechten Utrecht (promotie 1773); 1773 admissie advocaat Hof van Holland; 1787-1795 lid vroedschap Rotterdam, 1803-1808 lid raad Rotterdam, 1813-1814, 1816-1824 lid gemeenteraad Rotterdam, 1814-1824 burgemeester van Rotterdam; Bronnen: NP 48; NNBW I, 1150; Engelbrecht, Vroedschap Rotterdam, 383 (met portret); GA Rotterdam, Archief familie Hoog, zie H. ten Boom, Inventaris van Rotterdamse regentencollecties ca. 1600-1847 (Rotterdam, 1978) 103-123;

NB. Waarschijnlijk benoeming niet aangenomen.

PELERIN, Philip Hendrik; Personalia: in 1810 37 jaar, † jan 1811; afkomstig van Maastricht; vermoedelijk zoon van Adrien Louis Pelerin (1738-1804) luitenant-voogd van het Land van Valkenburg en raadpensionaris te Maastricht (afkomstig uit een Waalse familie uit Leiden) en Anne Elisabeth Collard; Loopbaan: studie rechten; 1790-1795 griffier hoofdbank van Klimmen (Land van Overmaze) met een traktement van fl. 2500, 1796-1799 secretaris stad en kanton van Valkenburg met een traktement van fl. 2400, verhuist na de dood van zijn vader in 1804 naar Den Haag, 1806 commies ministerie van Justitie en Politie met een traktement van fl.1800, vanaf 1808 chef de bureau bij dit ministerie met een traktement van fl.2400 Opgave 1810: was in 1810 ongehuwd; In de opgave Nationaal Archief MJP, 304 van 6-1-1810 wordt hij fysiek gezond genoemd en zijn talenkennis geroemd: Hollands en Frans in de perfectie, Hoogduits en Engels. In hetzelfde inventarisnummer blijkt dat hij met tien anderen de liquidatie van het ministerie voorbereidde. Zij waren de laatste ambtenaren. Bronnen: Nationaal Archief MJP, inv. 330, nr. 84;

NB. Overlijdt voor hij in functie kon treden. Wordt vervangen door Hermanus Johannes Josephus Tuning, advocaat en plaatsvervangend vrederechter (Keizerlijk Besluit van 9 juli 1811, Nationaal Archief, Archief Keizerlijk Hof, inv.nr. 19)

VERMEULEN, Adriaan Gerard Adriaan; Personalia: NH; ged Rotterdam 31-03-1771 - † 1856, zn van Adriaan Herbert, en Catharina Maria Erbervelt, tr. Rotterdam 1797 Petronella Wilhelmina Bicker Loopbaan: studie rechten Leiden (promotie 1791); 1791 admissie advocaat Hof van Holland; makelaar en oud-schepen van Rotterdam; Bronnen: GA, Rotterdam, Handschrifteneverzameling 9193 (aanwinst 1993 1) Twee albums met aantekeningen en curiosa van mr. A.G. Vermeulen over de jaren 1826-1851

NB. Wordt in 1812 vervangen door Antonie van der Heim, advocaat en oud-burgemeester (zoon van mr. Jacobus en kleinzoon van de raadpensionaris Anthonie; was in 1831 lid van de rb Rotterdam) (Keizerlijk Besluit 20-9-1812, Nationaal Archief, Archief Keizerlijk Hof, inv.nr. 19).

Keizerlijk procureur

BORRY, Antoine Louis Pierre; Personalia: * Veurne 1796, † Veurne 23-2-1849; zn. van Louis en Isabelle de Brauwere; tr. Reine de Kytspotter, dr. Van Jean-Baptiste, raadheer in de Siège royal présidial de Bailleul; Loopbaan: in 1810 rechter-plv. in de Cour Criminelle te Antwerpen; vertrekt in 1813 met de andere Belgen naar zijn land met medeneming van een deel van het archief, w.o. de correspondentie met de Grand-Juge;1817 rechter Rb Veurne, 1836-1849 president Rb Veurne. Bronnen: Van Hille, Nederlands Bewind, 182; Mulder, 12-14 (verbaast zich over het vertrek in 1813, meent ook dat Borry een Fransman was) Van Boven, "Belgisch Openbaar Ministerie".

Substituut-procureur

HEES, Hendrik Herman van; Personalia: NH; * Den Haag (in 1810 43 jaar) - † 1824; uit familie die veel leden voor HR vóór 1795 leverde, zn. van Ignatius Johan van Hees, heer van De Tempel en Berkel en Rodenrijs (Delfland), secretaris van de Raad van State (Hendrik Herman zou de heerlijkheid De Tempel van zijn vader in 1786 erven); tr. Rotterdam 1798 Johanna Louisa Kuijpers, afkomstig van Sprang; Loopbaan: studie rechten Leiden (promotie 1788); 1788 admissie advocaat Hof van Holland; 1810 schepen van Rotterdam, commies-generaal van de convooien en licenten ter Admiraliteit op de Maze, sinds jan 1808 baljuw van Schieland; Opgave 1810: was toen gehuwd en had zes kinderen; Bronnen: Nationaal Archief MJP, 332, 140;

NB. Zou in 1813 ontslag nemen en worden vervangen door F. Bogaers, substituut-procureur te Hoorn, die na 1813 officier van justitie Rotterdam en directeur van politie Rotterdam zou zijn (Keizerlijk Besluit 29-1-1813, Nationaal Archief, Archief Keizerlijk Hof, inv.nr. 19)

WEILAND, Jacobus Adrianus.; Personalia: * Utrecht 9-5-1785 - † Den Haag 11-4-1869 (woonde toen op de Binkhorst te Voorburg) , zn van Petrus, predikant en letterkundige, Loopbaan: studie rechten Leiden, in 1810 advocaat te Rotterdam, zou in 1829 naar Den Haag vertrekken, 1838  raadsheer in Gerechthof Zuid-Holland, letterkundige en kunstschilder. Bronnen: Scheen, 342.

NB.Nam in 1812 ontslag en werd vervangen door Pieter Wentholt, substituut-procureur te Gorinchem (zie aldaar) (Keizerlijk Besluit van 20 juni 1812, Nationaal Archief, Archief Keizerlijk Hof, inv.nr. 19)

Griffier

LOOIJ HOUTHOFF, Gerard van der; Personalia: NH; ged Rotterdam 10-8-1760 - †   ; zn. van Cornelis, en Lidia Houthoff;  Loopbaan: 1780 admissie notaris Rotterdam; studie rechten Leiden (promotie 1782); 1782 admissie advocaat Hof van Holland; tot 1795 advocaat en notaris te Rotterdam; sinds 1795 secretaris schepenbank van Rotterdam; Opgave 1810: verklaarde van zijn inkomsten als secretaris te leven; was toen gehuwd en had drie kinderen; Bronnen: Nationaal Archief MJP,332, 124;

Deze pagina is een onderdeel van de site Rechters in 1811