RECHTBANK VAN 1E AANLEG MIDDELBURG


Archief:  Zeeuws Archief Middelburg, Rechterlijke Archieven 1796-1838 (toegangsnummer 12) 

President

KREKE, Bartholomeus van der; Personalia: * Kleverskerke 26-6-1750 - † Middelburg 1-4-1814; zn. van David Jacobse, en Cornelia Bliek, tr. Dina Austen, had broer Jacob van der Kreke, notaris te Middelburg, tr. Maria Elisabeth Sinclair. Loopbaan: studie rechten Utrecht (promotie 1772) advocaat te Middelburg, 1795 lid Prov. Raad, 1800 lid Dep. Bestuur van de Schelde en Maas, 1802 president Departementaal Gerechtshof Zeeland (was eerst aan Jacob Verheije van Citters aangeboden, die weigerde) Bronnen: Almanac Impérial 1812; Nagtglas, Levenberichten van Zeeuwen, I, 567-568;

Vice-president

FREYTAG, Leonard Constantijn de; Personalia: NH; ged. Hulst 14-12-1766 - † Middelburg 7-5-1812, zn. van Johan Jacob, generaal-majoor der genie, en Johanna de Pon, tr. 1798 Roxina van Henneveld; Loopbaan: studie rechten Leiden (prom. 1790), 1793 schepen van Hulst, 1802-1807 raadsheer Departementaal Hof van Zeeland; Bronnen: Almanac Impérial 1812; Zeeuws Archief, Archief Prefectuur, inv.nr. 31;

Rechter van instructie

DANCKAERTS, Constantijn Jan; Personalia: * c. 1758 Middelburg - † Middelburg 27-3-1825, tr. Louisa Helena Herklots (zoon rijksontvanger in Middelburg); Loopbaan: studie rechten Leiden (prom. 1783); sedert 1785 raad en schepen stad Middelburg; 1803-1811 raadsheer Departementaal  Hof Zeeland; werd na 1813 vice-president, later president rb Middelburg; Bronnen: Almanac Impérial 1812; Nagtglas, Levenberichten van Zeeuwen, I, 147; MvJ, 5022;

Rechter

BOURSSE WILS, Hendrik; Personalia: * Middelburg 27-7-1746 - † Middelburg 13-6-1816, tr. Catharina Johanna Sandra; Loopbaan: studie rechten Leiden (prom. 1770); 1795-1802 raadsheer Hof van Holland, namens Zeeland; 1803-1810 raadsheer Departementaal Hof Zeeland, tot zijn overlijden in 1816 rechter Rb Middelburg;

LAMMENS, Adrianus Franciscus Personalia: Waals * Vlissingen 9-1-1767 - † Den Haag 24-9-1847; zn. van Adriaan François, griffier van Axel en het ambacht, schepen van de stad Vlissingen, en Catharina Maria Keetlaer; tr. 1 1788 (gescheiden van tafel en bed 1795) Suzanna Cornelia Mogge Pous, dr. van Bonifacius, raad, schepen, burgemeester, thesaurier, pensionaris-honorair van Zierikzee, stadsdokter te Middelburg, leenman van de grafelijkheid van Zeeland Beoostenschelde, en Johanna Vincentia van Stapele tr. 2. 1802 Maria de Gelder, dr. van Adriaan de Gelder en Maria Magda Egginck tr. 3. Suriname 1827 Caroline Maria Schouten, weduwe d'Aquin, dr. van Gerrit Schouten en Maria Helena Zegelaer; Loopbaan: studie rechten Utrecht (prom. 1785); advocaat, burgemeester Axel, daarna van Vlissingen, afgevaardigde naar de Staten-Generaal; 1811 lid Conseil général en wonende te Goes; 1813 ontvanger te Goes, later president Hof van Suriname; Opgave 1811: was gehuwd en had vier kinderen; zijn jaarlijks inkomen werd geschat op FF 4000,-; Bronnen: Autobiografie van mr. Adriaan François Lammens, deel I, 1788-1796; Homines Novi, Zeeland (met opgave bronnen: Zeeuws Archief, Aanwinst 1970.14; EZ II 221; NAV 1868 378-379; De Vos, De Vroedschap van Zierikzee 677-678; Van Zeeuwse Stam 1984 39-44). Werd een zonderling, "buiten-model" man genoemd bij Nagtglas, II (onder Lammens); Zeeuws Archief, Archief prefectuur, inv.nr. 42;

NB. Benoeming niet aangenomen.

MODERA, Jean Adriën; Personalia: Waals * Tholen 6-3-1765-† 1827, (familie van refugé´s uit Metz, Frankrijk) zn. van Pierre, predikant Waalse gemeente Tholen, en Petronella Susanna Paays; tr. 1799 Cornelia Reitz, dr. van Karel Koenraad, lid codificatiecommissie 1798, en Elisbeth van Gennep. Loopbaan: studie rechten Leiden (promotie); advocaat te Middelburg, 1803 secretaris en (1805) raadsheer Departementaal Hof Zeeland; werd vervolgens rechter van instructie en vice-president rb Middelburg. Opgave 1811: was in 1811 gehuwd en had drie kinderen; zijn jaarlijks inkomen werd geschat op FF 8000,-; Bronnen: MvJ, 5022; Almanac Impérial 1812; Zeeuws Archief, Archief Prefectuur, inv.nr. 42; Nagtglas, Levenberichten van Zeeuwen, II, 192.

SCHADDEN, Wolterus Conradus Johannnes; Personalia: * Wouw 11-8-1771 - †Vrouwenpolder 29-5-1824, zn. van Casper Johan Albertus en Anna Maria Ketelaar; tr.1.Middelburg 1803 Adriana Petronella. Stavorinus, dr. van Johan Splinter, schout bij nacht, en Christina Claudoré (handelsfamilie); tr. 2 Middelburg 1810 Paulina Grim, dr. van Joachim Grim en Catharina Vrost (Amsterdam);  tr. 3. Middelburg 1816 Johanna Canisius, wed. van Johan Hubrecht Thibaut Mathijsen, dr. van Johan en Elisabeth Lettink; Loopbaan: studie rechten; 1791 schepen en pensionaris Tholen, in 1795 politiek geremoveerd, woonde daarna in Veere; 1803 lid schepenbank Middelburg; 1811 tot zijn dood  rechter rb Middelburg, tevens lid GS van Zeeland; Bronnen: Nationaal Archief, MvJ, 5022; Almanac Impérial 1812; Nagtglas II, 694 (Stavorinus)

WYBO VAN VISVLIET, Egbert Jan Personalia: * Middelburg 4-4-1769 - † Middelburg 23-9-1811; zn. van mr.dr. Egbert Philip van Visvliet, medicus, en Maria Catharina Wybo; tr. 1803 Elisabeth Jacobina Onderdenwijngaard, dr. van mr. Cazius en Jacoba van der Kaag; Loopbaan: studie rechten Leiden (prom. 1791); 1793 lid magistraat Middelburg, 1803 raadsheer Departementaal Hof Zeeland; Opgave 1810: was in 1810 weduwnaar (zijn vrouw overleed in 1804); zijn jaarlijks inkomen werd toen geschat op FF 10.000,-; Bronnen: Zeeuws Archief, Archief Prefectuur, inv.nr. 42; NP 31 (1945) 314; Nagtglas II, 868

Rechter-plaatsvervanger

HERKLOTS, Pieter, Personalia: (familie Herklots begin 18de eeuw afkomstig van Bremen)* Middelburg 28-11-1780 - † Middelburg 5-4-1849; tr. Anna van der Veen Loopbaan: studie rechten Leiden (prom. 1807); 1803 commies Departementaal Hof Zeeland, 1810 admissie advocaat Departementaal Hof Zeeland, 1811-1838  rplv. Rb Middelburg, 1838  tot zijn overlijden raadsheer Provinciaal Hof Zeeland; Bronnen: Almanac Impérial 1812; Nagtglas I, 295;

Keizerlijk procureur

COBUS, Jean-François J., Personalia: * Mechelen 4-1-1769 - † Brugge 9-2-1837; zn. van François Ignace Cobus, advocaat bij de Grote Raad van Mechelen, en Marie Catherine Josephe Demartin; ongehuwd; Loopbaan: studie rechten; 1810 rechter-plv. Rechtbank van 1e Aanleg Brussel; rechter Rb Brugge 1-2-1822; niet herbenoemd in 1830; Opgave: in 1810 zei een geheim politierapport over hem en enkele mederechters Rb Brussel "médiocres et peu considerés". De substituut PG Keizerlijk Hof merkte in diezelfde tijd op: "Cobus et Wackiers (collega van Cobus) se sont montrés désaventageusement sous le régime de la terreur, la reminiscence en reste et ils ne jouiront jamais d'aucune confiance ni d'aucune considération. M. Beyts a cru que Cobus et suffisament instruit pour être procureur impérial à Nimègue" Bronnen: Almanac Impérial 1812; Van Hille, Nederlands Bewind, 190; Van Boven, "Belgisch Openbaar Ministerie".

Substituut-procureur

ACKERMANS, Gerardus Jacobus; Personalia:  * Middelburg 30-1-1788 - † Middelburg 10-5-1849, zn van Pieter, directeur van de wisselbank, en Johanna Catharina Geene, tr. Middelburg 1811 Sara Petronella van Rosenthal, dr. van Willem en Martina Geertrui Alvarez Loopbaan: studie rechten Leiden (prom. 1810), 1810 admissie advocaat Departementaal Hof van Zeeland, 1814 procureur crimineel, 1838 procureur-generaal Provinciaal Hof Zeeland; Bronnen: Almanac Impérial 1812, Zeeuws Archief, Familiearchief Van der Feen; 

Griffier

WAESBERGHE, Bernard Franciscus van (NB. voegde na de dood van zijn vrouw in 1816 de naam Apers toe aan zijn geslachtsnaam); Personalia: * Hulst 14-5-1771 - † Middelburg 4-10-1834, zn. van Jan Frans, rentmeester van de goederen van de Gentse Baudelooabdij in Zeeuws-Vlaanderen, en Coleta Francisca van Waesberghe; tr. Sophia Catharina Apers, geb. St. Niklaas (B) Loopbaan: studie rechten; bleef tot zijn overlijden griffier Rb Middelburg; Bronnen: Almanac Impérial 1812; Van Hille, Nederlands Bewind, 267; Van Hille, Frans bewind, 12; MvJ, 5022; Bronnen: J.P. van Waasbergen, Het Geslacht van Waesberghe door de eeuwen heen 1279-1983 (Breda 1983)

Deze pagina is een onderdeel van de site Rechters in 1811