Literatuurlijst en lijst van gedrukte bronnen (in bewerking)

Aa, A.J. van der. Biographisch woordenboek der Nederlanden. 21 dln. Haarlem, 1852-1878 (Van der Aa)  

Album academicum van het Atheneaeum Illustre en van de universiteit van Amsterdam. Amsterdam, 1913.

Beneditty, N. de. "Bijzonderheden omtrent de rechtspraak in den Franschen tijd". Themis, 88 (1927) 43‑63.

Beneditty, N. de. Leven en werken van mr. Jonas Daniel Meyer (1780‑1834). Haarlem, 1925.

Blécourt, A.S. de en Meijers E.M., ed. Memorialen van het Hof (den Raad) van Holland ,Zeeland en West‑Friesland, van den secre­taris Jan Rosa. Haar­lem, 1929.

Blécourt, A.S. de. Pro Excolendo en de rechtsgeschiedenis. Groningen‑Batavia, 1937.

Boven, M.W. van, De rechterlijke instellingen ter discussie. De geschiedenis van de wetgeving op de rechterlijke organisatie in de periode 1795-1811. Nijmegen, 1990

Boven, M.W. van, ´Een Belgisch Openbaar Ministerie in de Hollandse departementen tijdens de inlijving bij Frankrijk, 1810-1813”, in: Michel van der Eycken en Erik Houtman (ed.) LACH, Liber Amicorum Coppens Herman (2 dln. Brussel, 2007) dl 2, 805-832.

Buning, L. Het herenbolwerk. Politieke en sociale terreinverkenningen in Drenthe over de periode 1748-1888. Asssen, 1966

Colenbrander, H.T. Inlijving en opstand. Amsterdam, 1913.

Colenbrander, H.T., ed. Gedenkstukken der algemeene geschiede­nis van Nederland van 1795 tot 1840. 10 dln. in 22 bdn. 's‑Gravenha­ge, 1905‑1922.

Duijvendak, M.G.J., Rooms, rijk of regentesk. Elitevorming en machtsverhoudingen in Oostelijk Noord-Brabant (circa 1810-1914) ’s-Hertogenbosch, 1990.

Elias, A.M. en Schölvinck, Paula C.M., Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd, 1796-1810. Amsterdam, 1991

Elias, A.M. Het Nationaal Syndicaat 1802‑1805. Bussum, 1976.

Elias, J.E. De vroedschap van Amsterdam, 1578-1795. 2 dln., Haarlem, 1903-1905.

Engelbrecht, E.A., De Vroedschap van Rotterdam, 1572-1795 (Bronnen voor de geschiedenis van Rotterdam V; uitg. Gemeentearchief Rotterdam, 1973)

Ette, A.J.H. van. "Onze Volksvertegenwoordigers, 1796-1810". Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie, IV (1950) 107-159.

Faber, S. "Rechtspraak van het Hof van Cassatie te Parijs in Noord‑Nederlandse strafzaken (1811-1813)". Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, XXXIX (1971) 575‑600.

Fölting, H.P. De vroedschap van s’Gravenhage 1572-1795 Pijnacker, 1985.

Haastert, J. van. Justitie in Breda (1811-1838). Beschouwingen bij de correctionele vonnissen van de Rechtbank van eerste aanleg te Breda (1811-1838) en de criminele vonnissen van de Hoven van Assisen te Antwerpen (1811-1813) en 's-Hertogenbosch (1811-1838). Amsterdam, 1984.

Hall, M.C. van. Mr. Joannes van der Linden en mr. Jonas Daniël Meijer als rechtsgeleerden herinnerd. Amsterdam, 1853.

Hartong, F., Register der protocollen van notarissen in Nederland, samengesteld in opdracht van de Broederschap der notarissen in Nederland van 1550 tot heden. Rotterdam, 1916.

Hille, P. van, Het Hof van Beroep te Brussel en de Rechtbanken van Eerste Aanleg in Oost- en West-Vlaanderen onder Nederlands Bewind en sinds de Omwenteling van 1830 tot 4 oktober 1832. Tielt, 1981.

Hille, P. van, Het Hof van Beroep te Brussel en de Rechtbanken van Eerste Aanleg in Oost- en West-Vlaanderen onder Frans Bewind, 1800-1814. Handzame, 1970.  

Jonckbloet, W.J.A., Gedenkboek der hoogeschool te Groningen, ter gelegenheid van haar vijfde halve eeuwfeest, op last van den academischen senaat. Groningen, 1864.

Kempen, A.F.J. van, Gouvernement tussen Kroon en Statenfacties. De positie van vier gouverneurs in het politieke krachtenveld van Noord-Brabant, 1813-1830. Tilburg, 1988.

Kooymans, L., Onder regenten. De elite in een Hollandse stad. Hoorn 1700-1780 Amsterdam, 1985

Koppen, P.J. van en J. ten Kate, Tot raadsheer benoemd. Anderhalve eeuw benoemingen in de Hoge Raad der Nederlanden. Arnhem, 1987.  

Logie, J. Les magistrats des cours et des tribunaux en Belgique. 1794-1814. Essai d’approche politique et sociale Genève, 1998,

Molhuysen, P.C. en Blok, P.J. Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. 10 dln. Leiden, 1911-1937.

Mommers, A.R.M. Brabant van generaliteitsland tot gewest. Be­stuursinrichting en gezagsuitoefening in en over de landen en steden van Staats-Brabant en Bataafs Braband, 14 september 1629-1 maart 1796. 2 dln. Utrecht-Nijmegen, 1953.  

Mulder, J.W. De rechtbank te Rotterdam van 1811 tot 1900. Rotterdam, 1900.

Nederlands Adelboek (NA)

Nederlands Patriciaat (NP)

Prak, M. Gezeten burgers. De elite in een Hollandse stad, Leiden 1700-1780 (zp 1985)

Pro excolendo iure patrio, 1761-1961. Groningen, 1961

Schutte, O. De Orde van de Unie. Zutphen, 1985

Vorsterman van Oyen, A.A., Stam- en wapenboek van aanzienlijke Nederlandsche familiën. 3 dln., Groningen 1885-1890.

Vries, O, Hempenius-Van Dijk, B.S., Nieuwland P. en Baks P., De Heeren van den Raede. Biografieën en groepsportret van de raadsheren van het Hof van Friesland, 1499-1811. Hilversum-Leeuwarden, 1999.

Wegener Sleeswijk, R.S. en Oldersma, L. Rechterlijk Friesland 1811-1999. Naamlijst leden rechterlijke macht. Leden openbaar ministerie en griffiers. Hilversum-Leeuwarden, 1999.

Wijnaendts van Resandt,W, Geschiedenis en genealogie van het Cleefsch-Zutphensche geslacht Van Hasselt van +_ 1530-1934. z.pl. 1934.