RECHTBANK VAN 1E AANLEG LEIDEN


NB. Vindplaats Archief: Nationaal Archief, Archief van de rechtbank van eerste aanleg te Leiden, 1811-1813 (toegangsnummer 35473)

President

BLOK, Francis Gualtherus; Personalia: * Nootdorp 21-2-1749 - † Leiden 22-2-1812 ; zn. van Theodorus Franciscus en Maria Keijser; tr. 1776 Catharina Margaretha Romswinckel, dr. van mr. Nicolaas; Loopbaan: studie rechten Leiden (promotie 1771); 1771 admissie advocaat Hof van Holland; secretaris Universiteitsvierschaar, veertigraad Leiden, in 1787 betrokken bij de aanhouding van de prinses bij Goejanverwellesluis en uit alle posten ontzet, sinds 1800 hoogbaljuw van Rijnland; Opgave 1810: verklaarde rentenier te zijn; hij was toen weduwnaar en had geen kinderen; Bronnen: Nationaal Archief MJP, 332, 135; CBG, dossier Blok; Van der Aa, I, onder B, 200; portret in Wagenaar, Vaderlandsche Historie ten volge op Wagenaar, VIII, 24;

NB. Neemt zijn benoeming niet aan en wordt vervangen door Van Halteren (zie hierna) (Keizerlijk Besluit van 9 juli 1811, Nationaal Archief, Archief Keizerlijk Hof, inv.nr. 19)

Rechter van instructie

HALTEREN, Daniël van; Personalia: heer van Vrijenes en Sluipwijk; * Leiden 28-4-1771 - † Leiden 13-11-1828; zn. van mr. Hendrik Balthasar, greinfabrikant, veertigraad, schepen en burgemeester van Leiden, en Cornelia van Poot; tr. 1796 Adriana Agatha Cau, dr. van mr. Iman, raad Delft. Loopbaan: studie rechten Leiden (promotie 1791); tot 1803 greinfabrikant, 1802 lid Comité van Justitie Leiden, 1804 directeur Levantse handel, sinds 1808 hoogschout en hoofdofficier van Leiden, 1812 president Rb Leiden, 1818 hoogheemraad van Rijnland; Opgave 1810: verklaarde dat zijn vermogen onzeker was door de tijdsomstandigheden; hij was toen gehuwd en had vijf kinderen; Bronnen: NP 1 (1910) 184; NL 1903, 187; Prak, Gezeten burgers, 390; Nationaal Archief MJP, 332, 126; Van der Aa, III onder H, 39;

NB. Wordt president na de weigering van Blok, wordt in deze functie vervangen door Dozy, rechter plv. (zie hierna) (Keizerlijk Besluit van 9 juli 1811, Nationaal Archief, Archief Keizerlijk Hof, inv.nr. 19)

Rechter

LUZAC, Etiënne; Personalia: * Leiden 22-7-1754 - † Leiden 20-11-1827; zn. van Jean, boekhandelaar te Franeker en uitgever te Leiden, en Anna Hillegonda Valckenaer; tr. 1783 Johanna Suzanna Valckenaer, dochter van prof. dr. L. C. Valckenaer te Leiden; zoon Louis Gaspar, minister van Binnenlandse zaken en Herv. Eredienst; Loopbaan: studie rechten Leiden (promotie 1781); 1781 admissie advocaat Hof van Holland; raad van de gemeente, lid Comité van Justitie Leiden, na 1813 rechter Rb Leiden, lid gemeenteraad; sinds 1772 medewerker aan de Gazette de Leyde, een federalistisch blad, hetgeen hem veel moeilijkheden opleverde; Opgave 1810: verklaarde dat zijn vermogen onzeker was door de tijdsomstandigheden; was toen gehuwd en had drie kinderen; Bronnen: NP 38 (1952) 222; Nationaal Archief, MJP, 332, nr. 126;

NB. Wordt in 1811 rechter van instructie in plaats van Van Halteren (Keizerlijk Besluit van 9 juli 1811, Nationaal Archief, Archief Keizerlijk Hof, inv.nr. 19)

MEY VAN STREEFKERK, Jean Gijsberto de; Personalia: heer van Streefkerk, Nieuw-Lekkerland en Souburg, * Leiden 10- 7-1754 - † Leiden 20-12-1844; zn. van mr. Jacob Jan, veertigraad en schepen van Leiden, en Johanna Rosina Jacoby; tr. 1. 1782 Margaretha Maasdam, 2. 1789 Petronella Magdalena Gerlings; Loopbaan: studie rechten; 1784-1788 veertigraad van Leiden, 1788-1799 schepen van Leiden, 1805 raad Leiden, 1810 lid Comité van Justitie te Leiden, in 1799 benoemd tot raadsheer Departementaal Gerechtshof van Texel, 1816 lid gemeenteraad Leiden, 1820-1843 burgemeester Leiden, lid Provinciale Staten Zuid Holland, 1815-1843 curator Leidse Hogeschool; Opgave 1810: verklaarde dat het inkomen uit zijn vermogen onzeker was door de tijdsomstandigheden; hij was toen gehuwd en had vijf kinderen; Bronnen: NA 42 (1949) 104; Nationaal Archief MJP, 332,136; Prak, Gezeten burgers, 402; Gelijknamige zoon in Van der Aa, V onder M, 236;

NB. Nam in 1812 ontslag en zou vervangen worden door de griffier Swart (Keizerlijk Besluit van 27 februarii 1811, Nationaal Archief, Archief Keizerlijk Hof, inv.nr. 19, in het besluit advocaat genoemd!)

Rechter-plaatsvervanger

DOZY, Jacques Leonard; Personalia: * Leiden 28-1-1768 - † Leiden 10-5-1845; zn. van Willem Hendrik, collecteur Generaliteitsloterij, en Margaretha Elisabeth Populeus; tr. 1791 Geertruid Adriana Louise Clignett; Loopbaan: studie rechten; lakenfabrikant en firmant H.W. Clignett en Zn., in 1810 schepen van Leiden, na 1813 president Rb Leiden, lid gemeenteraad Leiden; Opgave 1810: verklaarde dat de opbrengsten uit zijn vermogen door de tijdsomstandigheden onzeker waren geworden; was toen gehuwd en had drie kinderen; Bronnen: NP 33 (1947) 104; Nationaal Archief MJP, 332, 136;

NB. Wordt in juli 1811 rechter ter vervanging Luzac, die rechter van instructie word in de plaats van Van Halteren die president wordt. Dozy wordt als rechter plv. vervangen door Pierre Dupuy, advocaat (Keizerlijk Besluit van 9 juli 1811, Nationaal Archief, Archief Keizerlijk Hof, inv.nr. 19)

MOENS, Pieter Josias; Personalia: * Colombo 18-4-1766 - † Leiden 12-2-1841; zn van Adriaan, gouverneur en directeur van Malabar, eerste raad en directeur-generaal van Indië, en zijn tweede vrouw Sara Maria Racket; tr. 1792 Susanna Margaretha van der Does (1773-1847) dr. van mr. Johan Hendrik, schepen te 's-Hertogenbosch en Margaretha Elisabeth Doom (dr. van mr. Jacob, secretaris van Schiedam); Loopbaan: studie rechten Leiden (ingeschr. 1784); 1788-1789 lid Kleine Bank van Justitie te Leiden, 1792-1793 schepen te Leiden, 1794 kerkmeester te Leiden, 1788-1795 schepen te Haarlem (Orangistisch restauratievroedschap); sinds 1803 raad en schepen Leiden, na 1814 controleur der rijksbelastingen; Opgave 1810: verklaarde dat het inkomen uit zijn vermogen onzeker was door de tijdsomstandigheden; hij was toen gehuwd en had drie kinderen; N.B. Verzoekschrift Moens 8 augustus 1811 aan Lebrun (Nationaal Archief 's-Gravenhage, Archief Prins-stedehouder 1810-1813, 47). Zijn vader was directeur-generaal van de oosterse vestigingen van Holland en zond hem in 1774 met twee broers naar Holland voor de opvoeding. Hij studeerde in Leiden en werd doctor in de rechtsgeleerdheid, vanaf 1788 raad van het bestuur te Leiden en daarna schepen te Haarlem tot 1795; door ziekelijkheid van zijn vrouw verhuisde hij in 1799 naar Leiden om dicht bij de medische faculteit te zijn. In 1802 liep hij net een benoeming tot raad in het nieuwe Zeeuwse Hof mis. In 1803 werd hij schepen te Leiden. Zijn vader was in 1793 gestorven. Zijn erfdeel lag nog voor een deel in de koloniën, in 1802 had hij graag een justitiële baan daar gehad, maar zijn vrouw was te ziekelijk. Hij vraagt nu een baan op Java. Advies Van Maanen aan Lebrun 10-8-1811, waarin inlichtingen worden gegeven in verband met dit verzoekschrift: Moens stamde uit een der aanzienlijkste families in Zeeland. Vrouw uit oude Bossche familie Van der Does, een zus van de echtgenote van De Bije, lid Cour de Cassation; Moens was een man "de la plus grande moralité". Van Maanen zegt dat het hem zeer speet dat hij hem niet had kunnen benoemen tot rechter te Leiden, zodat hij zijn carrière had kunnen voortzetten, maar dat kon niet omdat we in de rechtbanken van eerste aanleg slechts vier rechters kennen en dus beduidend minder dan in de oude schepenbanken (zeven tot negen). Het was niet juist geweest Moens te benoemen "au préjudice de ses ancien collègues et qui le primaient par ancienneté de service, qui ne lui étaient pas inferieurs en talens." Bronnen: NP 7; Nationaal Archief MJP, 332,136; A.D. de Jonge, "Een Haarlemse vroedschap met weinig Haarlemmers. De restauratievroedschap in Haarlem van 1788 tot 1795" Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie 40 (1986) 220-221;

NOORT, Willem Jacob van; Personalia: * Leiden 6-10-1763 - † Oegstgeest 25-3-1820; zoon van Jabob, en Magthalena Stratenus; tr. 1786 Eleonora Anthonia de Malnoï; Loopbaan: studie rechten; sinds 1803 schepen Leiden en lid Kamer van Justitie; was zeer geïnteresseerd in de geschiedenis van Leiden, en was in bezit van een grote verzameling handschriften over die stad; Opgave 1810: verklaarde dat de inkomsten uit zijn vermogen onzeker waren door de tijdsomstandigheden; was toen gehuwd en had een kind; Bronnen: DBNL; Nationaal Archief MJP, 332,136;

Keizerlijk procureur

CHAVANNES DE LA GIRAUDIÈRE, Claude Alexis de; Personalia: Franse adel; * Villefranche (Fr. Rhône), zn. van Jean Baptiste en Marie Perret; tr. 1801 (hij was toen 32 jaar) Philippine Caroline Françoise du Bosch van Watervliet, dr. van Renier Grégoire, notaris- commissaris kanton Kaprijke; Haar broer René Gregoire was vanaf 1800 rechter criminele rechtbank Antwerpen, bovendien zeer Fransgezind en revolutionair; Loopbaan: artilleriekapitein in Franse leger; plv. rechter tribunal Gent; solliciteerde in 1801 vergeefs naar de functie van magistrat de sureté te Sas van Gent, omdat hij veel bezittingen had in Zeeuws-Vlaanderen; griffier Rb Eeklo; 1810 magistrat de sûreté te Eeklo (B); solliciteerde tevergeefs naar plaats als PI te Zierikzee; zou tot het einde in 1813 procureur blijven; werd in 1813 ridder in de orde van de Reünie; 1814 procureur royal te Coulommiers (Fr.); griffier vredegerecht te Parijs; Opgave: In 1809 getuigde Beyts van hem: "Il a rempli ses fonctions avec ce zèle pour le service et avec ce caractère d'equité qui convient à un magistrat digne de la confiance de son souverain, et je ne crois pas que je puisse mieux indiquer, même pour la place de juge instructeur. Quoique le Sr. De Chavannes soit né dans l'intérieur de la France, cependant il a appris et il parle et écrit fort bien la langue flamande, ce qui dans l'arrondissement d"Eecloo, qui renferme tout la flandre, ci-devant hollandaise, où la langue française n'a pas encore pû pénêtrer, lui donne un avantage incalculable. Cette connaissance est même ici presque nécessaire" (Van Hille, Frans Bewind, 93) Bronnen: Schutte, Orde, 209; Colenbrander, Inlijving en Opstand, 56; Van Hille, Frans Bewind, 74, nt. 4; idem, Nederlands Bewind, 189; Logie, Magistrats, 316; Van Boven, "Belgisch Openbaar Ministerie".

Substituut-procureur

VELTHOVEN, Andreas Arnoldus van; Personalia: RK; * Utrecht 11-11-1765 - † Waalre 1830; zn. van mr. Hendrik en Maria Helmich; tr. Marie Thérese Barbe, baronesse van Pallandt; was aanvankelijk benoemd tot Keizerlijk procureur Rechtbank van 1e Aanleg Eindhoven; Loopbaan: studie rechten; 1796 drossaard van Cranendonk, 1803 schout-civiel Budel, aug 1811 president Rechtbank van 1e Aanleg te Eindhoven, 1814-1818 en 1822-1829 lid Provinciale Staten Noord-Brabant, 1816-1818 lid Gedeputeerde Staten Noord-Brabant, 1818-1830 schoolopziener vierde district Noord-Brabant, kocht in 1824 heerlijkheid Waalre; Bronnen: MvJ 5022; NNBW VII 1226; Tax V 118 en Tax X 97; Van Kempen, Gouvernement, 369;

NB. Werd eind 1811 uiteindelijk benoemd tot president Rb Eindhoven. Vervangen door Verschuur, griffier bij het vredegerecht te Leiden.(Keizerlijk Besluit 9-1-1812, Nationaal Archief, Archief Keizerlijk Hof, inv.nr. 19)

Griffier

SWART, Arend Bernard; Personalia: afkomstig van Soest (Utr.); in 1810 52 jaar; tr. Johanna Cornelia van der Enden Loopbaan: studie rechten Leiden (promotie 1782); 1782 admissie advocaat Hof van Holland;1809-1810 secretaris Comité van Justitie Leiden; Opgave 1810: verklaarde dat het inkomen uit zijn vermogen onzeker was door de tijdsomstandigheden; hij was toen gehuwd en had zes kinderen; Bronnen: Nationaal Archief MJP, 332,136;

NB. In 1812 benoemd tot rechter in de plaats van De Mey van Streefkerk (Keizerlijk Besluit van 27 februarii 1811, Nationaal Archief, Archief Keizerlijk Hof, inv.nr. 19). Vervangen door Samuel Arnold Coerman, advocaat en chef de bureau van de onderprefectuur (Keizerlijk Besluit van 20 juni 1812, Nationaal Archief, Archief Keizerlijk Hof, inv.nr. 19)

Deze pagina is een onderdeel van de site Rechters in 1811