RECHTBANK VAN 1E AANLEG LEEUWARDEN


NB. Vindplaats Archief, Tresoar, Nieuwe rechterlijke archieven 1811-1838 (NRA)

President

VIERSSEN, Martinus van; Personalia: * Groningen 19-10-1764 - † Leeuwarden 15-5-1837, zn van Livius, generaal majoor der infanterie, en Sophia Henriëtte de Valcke; tr. Johanna Maria van Haersma, dr. van Hector Livius, secretaris, grietman, gedeputeerde, in 1811 baljuw zesde district, bewoner van Groot Haersmastate te Oudega (S), en Catharina van Scheltinga; Loopbaan: studie rechten Groningen (promotie 1785); 1785-1790 advocaat voor het Hof van Friesland, 1786-1790 commies der financiën, 1790-1795 raad-ordinaris Hof van Friesland, in 1795 afgezet, in 1801 opnieuw als zodanig benoemd in het nu geheten Departementaal Gerechtshof Friesland, sinds 1807 als president;. bleef president Rb Leeuwarden tot 1835. Opgave 1810: verklaarde dat het inkomen uit zijn vermogen onzeker was door de tijdsomstandigheden; hij was toen gehuwd en had zes kinderen; Bronnen: Nationaal Archief MJP, 331,262; MvJ, 5022; Vries, De Heeren van den Raede, 378- 379; Wegener Sleeswijk en Oldersma, Rechterlijk Friesland, 244

Vice-president

GOSLIGA, Petrus; Personalia: NH ged. Sneek 12-3-1762 - † Leeuwarden 19-11-1824; zn. van Claas Pyters, vroedschap en burgemeester van Sneek, en Rixtje Hogenbrug; tr. 1. 1797 Johanna Schaap († 1810), dr. van Johannes, timmerman, en Trijntje Vink; tr. 2. 1811 Anna Weidema, weduwe van Nicolaas Elgersma,notaris te Bolsward, dr. van Claas, deurwaarder bij het Hof, en Antje Roelofs; Loopbaan: studie rechten (promotie 1781 Franeker); 1781 advocaat voor het Hof van Friesland; 1795 representant van Friesland; sep 1795 raad-ordinaris Hof van Friesland; in 1796 op eigen verzoek ontslag; 1798 wederom raad en in 1802 gecontinueerd; in 1799 benoemd tot raadsheer Departementaal Gerechtshof van de Eems; tot zijn dood vice-president rb Leeuwarden; Opgave 1810: verklaarde dat zijn vermogen in deze tijd moeilijk te bepalen was (werd in 1812 vermeld op de lijst van de 600 hoogst aangeslagenen van Friesland!, jaarinkomen geschat op 12.000 FF); was toen weduwnaar en had twee kinderen (zou twee maanden later hertrouwen). Bronnen: Nationaal Archief MJP, 331, 262; MvJ, 5022; Homines Novi, 187-188; Corpus Batavum (niet-uitgegeven RAF) 203; Vries, De Heeren van den Raede, 385-386; Wegener Sleeswijk en Oldersma, Rechterlijk Friesland,107

Rechter van instructie

BEUCKER ANDREAE, Daniel Hermannus; Personalia: * St. Annaparochie 23-3-1772 - † Leeuwarden 18-3-1828; zn. van mr. Henricus, secretaris grietenij Het Bildt, en Baukje Maria Lycklama à Nijeholt; tr. 1803 Catharina Elisabeth Huber, dr. van mr. Johannes Lambertus en Metje Tuinhout; echtpaar woonde op buitengoed Schatsenburg onder Dronrijp tot 1809 toe hij het huis verkocht aan zijn schoonvader; echtpaar ging toen wonen in Ferwerd; Loopbaan: studie rechten Franeker (promotie 1795); 1795 admissie advocaat Hof van Friesland; officier-fiscaal bij het gerecht van Het Bildt; 1795- 1796 secretaris van het comité van Achttienen van de representanten van Friesland; 1796-1799 substituut-secretaris bij het departement van Financie van het Comite tot Algemene Zaken (voorm. Raad van State), 1798-1802 eerste commies bij het Agentschap, later Raad van Oorlog, commissaris van het Intermediair Uitvoerend Bewind tot reorganisatie van de voormalige gewesten Friesland, Groningen en Drenthe; 1802-1806 drost van het elfde drostambt van Friesland (Menaldumadeel, Het Bilt en Ferwerderadeel; bij de reorganisatie van de drostambten in 1806 drost, later baljuw van het 2de district. (De benaming baljuw voor drost gewijzigd volgens aanschrijven van de Minister van Justitie en Politie van 8 oktober 1807, nr. 26), 1811 tevens lid departementale commissie tot het ontwerpen van een Code Rural; 1811 tevens lid Commissie van Landbouw Friesland; 1812-1828 griffier Rb Leeuwarden, 1816-1817 lid van de provinciale commissie wegens de Gelderse Watersnood; 1816 curator Latijnse school te Leeuwarden; 1818 lid subcommissie van Weldadigheid; 1820 lid commissie vanwege de Hollandse overstromingen; kruidkundige en publicist op dit gebied; liet na zijn dood een omvangrijke bibliotheek achter die in 1829 werd geveild (Catalogue des livres de la bibliotheque de feu mr. Daniël Hermannus Beucker Andreae, greffier de tribunal de première instance, séant à Leeuwarden (Leeuwarden, 1829) Opgave 1810: schatte zijn vermogen op ca. f 10.000,-; was toen gehuwd en had twee eigen kinderen en nog een kind van zijn overleden halfbroer (Reinier de Klerk Dibbetz, zoon van moeder in de eerste echt; deze Reinier overleed in 1808 en was tijdens de Bataafse Republiek enige tijd griffier van de representanten van Friesland) Bronnen: Nationaal Archief MJP, 331, 273; MvJ. 5022; NP 29 (1943) 20; CBG, dossier Beucker Andreae; Van der Aa, I, 87; Wegener Sleeswijk en Oldersma, Rechterlijk Friesland, 37-38 J. Metzlar, Inventaris van het familiearchief Beucker Andreae, 1686-1865 (Leeuwarden, 1996) Archief bevindt zich in Gemeentearchief Leeuwarden.

NB. Zou in 1812 de plaats innemen van Van der Haer als griffier ((Keizerlijk Besluit van 27 februari 1811, Nationaal Archief, Archief Keizerlijk Hof, inv.nr. 19) Wordt als rechter van instructie vervangen door de rechter Wartna (zie hierna) (Keizerlijk Besluit 20-6-1812, Nationaal Archief, Archief Keizerlijk Hof, inv.nr. 19)

Rechter

DRIESSEN, Antonius; Personalia: NH * Groningen, juli 1732 - † Leeuwarden 24-10-1817, zn. van dr. Antonius, predikant in de Landen van Overmaze, en Jacoba Lucia Cuyck van Mierop; tr. Margaretha Rijpma, dr. van Folkerus, gezworene van de stad Groningen, kerkvoogd te Winschoten, en Catharina Wyrsema; zoon Antonius benoemd tot rechter van instructie Sneek, maar niet aanvaard (zie aldaar); Loopbaan: studie rechten Groningen (promotie 1753); 1753 advocaat voor de Hoge Justitie Kamer te Groningen; 1755 geconstitueerd redger van Warffum en Breede; 1776-1797 hoogleraar Atheneum Illustre te Deventer; 1795 lid Wetgevend Lichaam aldaar; vanaf 1797 raad-ordinaris in het Hof van Friesland; in 1799 benoemd tot raadsheer Departementaal Gerechtshof van de Rijn; bleef tot zijn dood rechter rb Leeuwarden; Opgave 1810: verklaarde dat zijn vermogen bestond uit effecten dat de inkomsten daarvan onzeker waren; was toen gehuwd en had drie kinderen, waarvan Antonius, baljuw was van Sneek (hij werd rechter van instructie rb. Sneek; zie aldaar) en Jacobus Cornelius (promotie Groningen 1808) advocaat te Leeuwarden; de laatste werd door Rengers aan Van Maanen voorgedragen als rechter-plv. in de rb Sneek, maar zal dit door bloedverwantschap niet geworden zijn. Bronnen: Nationaal Archief MJP, 331, 262; Nationaal Archief, Coll. Van Maanen 1900, 50;  Vries, De Heeren van den Raede, 408-409;Wegener Sleeswijk en Oldersma, Rechterlijk Friesland, 87

FOCKEMA, Daam;  Personalia: NH; * Dokkum 6-6-1771 - † Leeuwarden 31-7-1855; zn. van Johannes, zout- en zeepzieder, vroedschap en burgemeester van Dokkum, en Trijntje van Kleffens; ongehuwd; Loopbaan: studie rechten Groningen (promotie 1793); 1793 advocaat voor het Hof, 1794-1801 notaris, pensionaris van enkele nedergerechten, 1794 lid van de vergadering van de Staten van Friesland, 1798-1799 secretaris Intermediair Administratief Bestuur Friesland, 1799-1802 lid Departementaal Bestuur van de Eems, 1802-1810 raad-ordinaris Departementaal Gerechtshof van Friesland, 1807 lid commissie ter voorbereiding Wetboek Rechterlijke Instellingen en Rechtspleging van 1809, 1811-1822 notaris Leeuwarden, 1817-1824 lid raad Leeuwarden, 1822-1834 lid Tweede Kamer; Opgave 1810: verklaarde dat zijn vermogen gering was omdat de ouders nog in leven waren; Bronnen: NP 19 (1930) 58; Nationaal Archief MJP, 331, 262; Hartong, Protocollen, 81; Van Boven, Rechterlijke instellingen, 197- 198; Van der Aa, II onder F, 42-43; Vellinga, Keysers Orkena, 354;Wegener Sleeswijk en Oldersma, Rechterlijk Friesland, 99

NB. Zou zijn functie niet aannemen en vervangen worden door Jongsma, rechter plv. (zie hierna) (Keizerlijk Besluit van 9 juli 1811, Nationaal Archief, Archief Keizerlijk Hof, inv.nr. 19)

ROORDA, Evert Jacobs; Personalia: Doopsgezind; * Harlingen 15-7-1767 - † Leeuwarden 17-6-1853; zn. van Jan Jacobs, ontvanger van Barradeel en raad van Harlingen, en Geertruida Jacobsdr. Nieuwenhuys; tr. 1793 Everharda Wyborgh, dr. van Gerbrand Joan, heer van Hoenlo, luitenant-kolonel garderegiment Jagers, en Gerbrecht van Dedem tot den Berg; Loopbaan: studie rechten Franeker en Harderwijk (promotie Harderwijk 1793); 1787 uitgeweken naar Frankrijk, in 1791 teruggekeerd en aanvang studie te Harderwijk, 1794 notaris te Harlingen, 1795 lid Hof van Friesland en lid municipaliteit Harlingen, 1796 ontvanger departement van Marine te Harlingen, 1801-1806 ontvanger-generaal van de "rentes pepertuelles" te Leeuwarden, 1806-1810 lid Wetgevend Lichaam, ridder in de orde van de Unie (13-2-1807) en de Reünie, 1811-1813 lid municipaliteit van Leeuwarden, 1812 ontvanger directe belastingen te Leeuwarden, 1813 lid vroedschap Leeuwarden en advocaat, daarna weer ontvanger der directe belastingen te Leeuwarden; Opgave 1810: in een brief van Rengers aan Van Maanen d.d. 27 nov 1810 over de invulling van rechtersposten in Friesland wordt Roorda voorgedragen als PI, omdat Fockema, die Van Maanen op het oog had, geen post wenste. In de officiele voordracht door het Friese Hof aan Beijts was Pieter Andreae voorgedragen maar Rengers achtte Roorda geschikter, omdat Andreae een briljante rechtspraktijk had en een benoeming minder op prijs zou stellen. Bronnen: Coll.Van Maanen 1900, 50; NL 1985, 248; Elias, Volksrepresentanten, 200-201; Geneal. Jierboekje 1984, 63; Schutte, Orde, 146; Vellinga, Keysers Orkena, 354; Corpus Batavum, 280; Vellinga, Keysers Orkena, 354; Patriottenbundel, passim; Wegener Sleeswijk en Oldersma, Rechterlijk Friesland, 204

WARTNA, Laurentius Dominicus; Personalia: RK * Leeuwarden 7-8-1778 - †Leeuwarden 26-4-1816 zn. van Albert Bauke en Regina Hettema; ongehuwd; Loopbaan: studie rechten (promotie 1805 Franeker); officier der gewapende burgerwacht, sinds 1807 schepen Leeuwarden; tot zijn dood rechter/rechter van instructie  rb Leeuwarden; Opgave 1810: verklaarde geen opgave van zijn vermogen te kunnen geven; was toen ongehuwd; In een brief van Rengers aan Van Maanen van 27 nov 1810 inzake de Friese benoemingen wordt Wartna vrij knap en Roomsch genoemd; Bronnen: Nationaal Archief MJP, 331, 270; Nationaal Archief, Coll. Van Maanen 1900, 50; Wegener Sleeswijk en Oldersma, Rechterlijk Friesland, 251

Wordt in 1812 rechter van instructie in de plaats van Beucker Andreae en in zijn plaats als rechter wordt benoemd Epeus Cats, rplv. (zie hierna) (Keizerlijk Besluit 20-6-1812, Nationaal Archief, Archief Keizerlijk Hof, inv.nr. 19)

WIELANDT, Thomas; Personalia: NH ged.. Sexbierum 13-5-1742 - † Leeuwarden 9-5-1823, zn. van Petrus, rekenmeester, en Anna Oldersma; tr. Petronella Tadema, dr. van dr. Jarig, advocaat, en Johanna Elisabeth Suringar. Loopbaan: studie rechten (promotie 1763 Franeker); na zijn studie 27 jaar advocaat voor het Hof van Friesland, vanaf 1782 als mede oudste advocaat tevens armenadvocaat, 1766-1791 mede-pensionaris Leeuwarden, tevens pensionaris van enige nedergerechten, 1791-1795 procureur-generaal Hof van Friesland, sinds 1802 raad-ordinaris Departementaal Gerechtshof Friesland; tot 1822 rechter rb Leeuwarden; Opgave 1810: verklaarde niet van zijn vermogen te kunnen leven; was toen weduwnaar en had twee kinderen (zoon Thomas Jarich Tadama Wielandt werd benoemd tot rechter.plv. te Heerenveen (zie aldaar); Bronnen: Nationaal Archief MJP, 331,262; Vries, De Heeren van den Raede, 410-411; Wegener Sleeswijk en Oldersma, Rechterlijk Friesland, 258

Rechter-plaatsvervanger

BUMA, Bernhardus; Personalia: NH; * Leeuwarden 17-10-1770 - † Leeuwarden 14-7-1838; zn. van mr. Gerlacus, raad Hof van Friesland, en Bottje Dorhout; tr. 1792 Midwolda (Gr.) op de Ennemaborg  Rolina Maria Hora Siccama, dr. van Johan, raadsheer te Groningen en heer van Klinkema en Ennemaborg,  en Louisa Egbertina Beckering; zoon Wiardus Willem zou wel in de rechterlijke macht carrière maken en zijn loopbaan beëindigen als president hof Leeuwarden (1863-1873); een dochter huwde met zoon van A.W. Hoeth, lid Keizerlijk Hof (zie aldaar); Loopbaan: studie rechten Franeker (promotie 1791); advocaat, 1791-1795 volmacht Hennaarderadeel in de landdag, 1801 ontvanger-generaal der florenen van Baarderadeel, 1802-1805 lid Departementaal Bestuur Friesland, 1808 lid vroedschap Leeuwarden, 1811 adjunct-maire, 1813 maire, later president-burgemeester Leeuwarden, lid Gedeputeerde Staten van Friesland, 1816-1834 grietman van Baarderadeel; Bronnen: NP 21 (1933-1934) 16 (met portret van W.B. van der Kooi); NNBW IV 342; Van der Aa, I, onder B, 481; Wegener Sleeswijk en Oldersma, Rechterlijk Friesland, 70 en 71-72 (zoon Wiardus Willem)

NB. Neemt direct ontslag en wordt vervangen door Willem Livius van Vierssen, advocaat (1778-1824; zn van Hessel Jetze en Lucia Wilhelmina van Glinstra; tr. Jacoba Gesina van Scheltinga; zou na 1813 benoemd worden tot rechter Rb Leeuwarden tot nov. 1823) (Keizerlijk Besluit van 27 februari 1811, Nationaal Archief, Archief Keizerlijk Hof, inv.nr. 19 en Wegener Sleeswijk en Oldersma, Rechterlijk Friesland, 244)

CATS, Epeus; Personalia: * Leeuwarden 7-7-1764 - † Den Haag 23-9-1812; zn. van Jentje, koopman en grootgrondbezitter, en Sjuwke Blok; tr. 1790 Anna Reinoudina Manger, dr. van Samuel Hendrik, hoogleraar theologie te Franeker, en Elisabeth Gerdes; zoon Jentje zou ook een rechterlijke carrière maken en deze beëindigen als vice-president van het Hof; Loopbaan: studie rechten (promotie 1787 Franeker); 1791-1796 secretaris en boelontvanger, sinds 1796 ambteloos, in 1802 opnieuw benoemd tot secretaris, in 1809 geadmitteerd tot notaris te Leeuwarden (geen protocollen nagelaten), in 1810 samen met Henricus Cannegieter (prom. rechten Franeker 1797) secretaris van het eerste district van Friesland (Leeuwarderadeel); 1811-1812 griffier 2e kanton Leeuwarden; 1811-1812 rechter-plv. rb Leeuwarden; 1812 rechter rb Leeuwarden; Opgave 1810: schatte zijn vermogen op fl. 25.000,-; hij was toen gehuwd en had vijf kinderen; Bronnen: NP 6 (1915) 84; Nationaal Archief MJP, 331, 272; Koopmans, Notariaat, 192 (admissie als notaris 11-7-1809); Wegener Sleeswijk en Oldersma, Rechterlijk Friesland, 76 (ook zoon Jentje)

NB. Wordt in 1812 rechter in plaats van Wartna (Keizerlijk Besluit 20-6-1812, Nationaal Archief, Archief Keizerlijk Hof, inv.nr. 19) vervangen door Tiete Solkes Tromp (Keizerlijk Besluit 10-10-1812, Nationaal Archief, Archief Keizerlijk Hof, inv.nr. 19) (* Woudsend 25-2-1786 - † Leeuwarden 17-12-1844, zn. van Solke Walles en Tjitske Aages Tromp, tr. Wytske van Hettinga Tromp Florison; rplv. Leeuwarden 1812-1818, daarna rechter, vice-president en president 1818-1838, daarna tot zijn dood vice-president Hof Leeuwarden Bron: Wegener Sleeswijk en Oldersma, Rechterlijk Friesland 237)

JONGSMA, Ernestus; Personalia: NH * Balk 19-12-1775 - †Leeuwarden 5-11-1824, zn. van Cornelis, predikant, en Jetske Hiddema, tr. 1799 Leeuwarden Pronica Johanna Benthem, uit Schingen (Menaldumadeel), dr. van Arnoldus, predikant te Schingen, en M.B. van der Ley; Loopbaan: studie rechten; 1802-1809 fiscaal in de districten Idaarderadeel, Leeuwarderadeel en Tietjerksterdeel; 1804 gecommitteerde van de acht- en vijfentwintigjarige heffingen; 1805 regulateur van de successiebelasting voor de stad Leeuwarden; 1806 mede oudste advocaat voor het Hof van Friesland; 1806 auditeur en secretaris van de gewapende burgermacht van Leeuwarden; 9 juli 1811 rechter rb. Leeuwarden tot zijn dood, in 1814-1818 tevens regulateur van de successiebelasting; Bronnen: MvJ, 5022; Wegener Sleeswijk en Oldersma, Rechterlijk Friesland, 144;

NB. Wordt in 1811 rechter ter vervanging van Fockema (zie aldaar); wordt in zijn functie vervangen door Lemaire, advocaat (Keizerlijk Besluit van 9 juli 1811, Nationaal Archief, Archief Keizerlijk Hof, inv.nr. 19; voor zijn naam staat een streep wat duidt dat er iets niet klopte met deze benoeming of naamsvermelding); Lemaire ook  niet vermeld in Wegener Sleeswijk en Oldersma, Rechterlijk Friesland.  

WIELINGA VAN SCHELTINGA, Everardus Epeus; Personalia: NH; * Harlingen 22-1-1770 - † 25-3-1844; zn van Piërius van Scheltinga, griffier Admiraliteitsraad Friesland, en Sjoerdtje Hixenius; tr. 1.1795 Marssum, Christina Gerarda van Overveldt (uit 's-Hertogenbosch), dr. van mr. Adrianus Nicolaas , en 2. 1833 Jacoba Gerarda van den Bosch; Loopbaan: studie rechten (promotie Franeker 1794); advocaat voor het Hof van Friesland, pensionaris van Baarderadeel en Menaldumadeel, 1809-1842 notaris Leeuwarden, 1811 maire en schout van Marssum, lid Provinciale Staten van Friesland; rechter-plv. rb Leeuwarden tot zijn dood; Opgave 1810: in een sollicitatiebrief aan Van Maanen d.d. 24-101-1810 vraagt hij om een post in het Keizerlijk Hof; Bronnen: NP 27 (1941) 305; Hartong, Protocollen, 276; Koopmans, Notariaat, 191 (admissie als notaris 11-7-1809); Nationaal Archief, Coll. Van Maanen 1900, 50; Wegener Sleeswijk en Oldersma, Rechterlijk Friesland, 208

Keizerlijk procureur

BLONDEAU, Jean Baptiste Antoine Hyacinthe; *Namen 20-8-1784 - †Ermenonville (F) 4-11-1854; Personalia: vermoedelijk Fransman; Loopbaan: studie rechten; in 1810 plv.-professor Ecole de Droit te Parijs; Bronnen: Nationaal Archief 's-Gravenhage, Coll. Van Maanen 1900, inv.nr. 47 (brief Beijts aan Van Maanen, ongedateerd). Wegener Sleeswijk en Oldersma, Rechterlijk Friesland, 14, 56, 81; Van Boven, "Belgisch Openbaar Ministerie".

N.B. Hij neemt de benoeming niet aan en zal in juli 1811 vervangen worden door J.J. Drault (*Dyon c.1766- † wrs. St. Hubert (B) na 1821), advocaat te Brussel en een der commies-griffiers bij het Hof van Appel te Brussel, volgens Beijts "un homme de plus grand merité" (Keizerlijk Besluit van 9 juli 1811, Nationaal Archief, Archief Keizerlijk Hof, inv.nr. 19) Deze weigerde echter ook, waarna op 13 november 1811 Tiberghien uit Sneek (zie aldaar) naar Leeuwarden werd overgeplaatst; 

Substituut-procureur

EEKMA, Idzert Petrus; Personalia: * Heerenveen 4-9-1785 - † Leeuwarden 12-3-1852, zn. van Petrus, advocaat te Heerenveen, en Petronella Magdalena Lijnslager, tr. 1. 1814 Franeker Anna Clara Romar, dr. van Paulus, apotheker te Franeker, en Sjoukje Ottes Salverda, tr. 2. 1840 Leeuwarden  Petronella Meinsma; Loopbaan: studie rechten (promotie 1809 Franeker); jurist te Leeuwarden; 1814-1818 subst. OvJ rb Leeuwarden; OvJ rb. Leeuwarden 1818-1838; PG Hof Leeuwarden 1838 tot overlijden; Bronnen: Wegener Sleeswijk en Oldersma, Rechterlijk Friesland, 90;

WAL, Gabinus de; Personalia: NH; * Leeuwarden 30-12-1785 - † Groningen 22-9-1833; zn. van Johannes, goud- en zilversmid, schepen van Leeuwarden, en Wobina Siderius; tr. 1.1815 Leeuwarden  Jetske Meinardina Coulon, dr. van Julius Vitringa Coulon en Tettie Jongsma 2. 1831 Fenna Alagonda Baart de la Faille, dr. van prof. dr. Jacob; Loopbaan: studie rechten Groningen (promotie 1808); 1809-1811 notaris Leeuwarden, 1812- 1816 rechter rb Leeuwarden; na 1816 hoogleraar in de encyclopedie en de methodologie van het recht, staatsrecht, volkenrecht en strafrecht RU Groningen; dichter Bronnen: NP 38 (1952) 349; Hartong, Protocollen, 270; Koopmans, Notariaat, 191 (admissie notaris 11-7-1811); Van der Aa, X onder W, 30-32; Jaarboek MNL 1834; Bossers, 102-103; Wegener Sleeswijk en Oldersma, Rechterlijk Friesland, 250

NB. Zou bij zijn promotie tot rechter in 1812 vervangen worden door Walraven Willem Noodt van Scharwoude, advocaat (* Leiden 1787- † Denekamp 1844, zn. van Willem Noodt, raadsheer Keizerlijk Hof (zie aldaar) en Jannette Jacoba Mispelbom Beijer, tr. Ulrica Hermanna Huber; bleef tot 1824 rplv., 1824-1838 vrederechter Franeker) (Keizerlijk Besluit van 27 februari 1811, Nationaal Archief, Archief Keizerlijk Hof, inv.nr. 19 en Wegener Sleeswijk en Oldersma, Rechterlijk Friesland, 179)

Griffier

HAER, Bonifatius van der; Personalia: * Leeuwarden 13-1-1778 - † Leeuwarden 1-11-1827; zn van mr. Henricus, griffier Hof van Friesland, en Anna Charlotte Didier de Boncour; tr 1808 Barbara Jetske Anna Knock, dr. van Nicolaas Arnoldi, grietman van Ooststellingwerf en orgelkenner, en Rinske Ypkjen van Boelens; Loopbaan: niet jurist; sinds 1801 griffier bij het Departementaal Gerechtshof van Friesland, griffier rb Leeuwarden tot 1812, na 1813 commissaris-generaal in het arrondissement Leeuwarden; Opgave 1810: verklaarde in 1810 geen vermogen te bezitten, omdat de ouders nog leven waren; was toen gehuwd en had een kind; Bronnen: NP 7 (1916) 189; Nationaal Archief MJP, 331, 262; Wegener Sleeswijk en Oldersma, Rechterlijk Friesland, 113

NB. Zou in 1812 vervangen worden door D.H. Beucker Andreae, rechter van instructie (zie aldaar) (Keizerlijk Besluit van 27 februari 1811, Nationaal Archief, Archief Keizerlijk Hof, inv.nr. 19)

Deze pagina is een onderdeel van de site Rechters in 1811