RECHTBANK VAN 1E AANLEG GOES


NB. Vindplaats Archief: Zeeuws Archief Middelburg, Rechterlijke Archieven 1796-1838 (toegangsnummer 12). 

President

ENGELEN VAN STRIJEN, Carel Benjamin van; Personalia: NH; ged. Bergen op Zoom 3-12-1752 - † Goes 28-5-1818; zn. van mr. Frederik Nicolaus, advocaat, procureur en secretaris Huybergen, heer van Nieuw-Strijen op Tholen, en Maria Elisabeth Tung; tr. ca. 1785 Catharina van der Kreek; Loopbaan: studie rechten Groningen (promotie 1776); 1777-1794 lid Brede Raad Bergen op Zoom, 1789-1793 notaris, 1793 luitenant-drossaard en schout Stad en Land Bergen op Zoom, 1795 raad Hof van Justitie, 1798 president Hof van Justitie, sinds 1802 raad Departementaal Gerechtshof Brabant, tot zijn dood president Rb Goes; Bronnen: Mommers, Brabant, 377-378; Van der Aa, II onder E, 47; Brood, Homines Novi, 656-657; BHIC, Archief C.B. van Engelen van Strijen 1795-1805 (voornamelijk afschriften uit het archief van de Raad van Brabant)

Rechter van instructie

CITTERS, Jacob Verheije van; Personalia: * Middelburg 4-3--1753 - † St. Laurens 17-7-1823; zn. van mr. Jacob, heer van Sint Laurens en Popkensburg (hij woonde op slot Popkensburg), advocaat, schepen, raad en burgemeester van Middelburg, en Anna Sara Boudaen, tr. 1. IJsselstein 1778 Anna Jacoba de Witte van Elkerzee, dr. van mr. Laurens, heer van Elkerzee, en Anna Digna van Gelre, tr. 2. 1805 Christijn van Soelen, wed. van mr. Hendrik van de Vondel, dr. van Adrianus en Pieternella de Reuver; zijn enige zoon, mr. Laurens,  huwde een dochter van Gijsbert Karel van Hogendorp. Loopbaan: studie rechten Utrecht (promotie 1774; zijn dissertatie over de hoge en lage ambachtsheerlijkheden van Zeeland werd in 1795 in het Nederlands vertaald.); 1774 commissaris desolate boedelskamer Middelburg, 1775-1779 raadsheer Raad van Vlaanderen, 1779-1795 raadsheer Hof van Holland, 1802 lid Nationaal Gerechtshof, 1811-1812 president kanton Veere, 1812-1825 maire en burgemeester van St. Laurens en van Brigdamme; lid Provinciale Staten Zeeland 1814-1821; was bekend rechtshistoricus en verzamelaar van de Zelandia Illustrata. Bronnen: Almanac Impérial 1812; Enc. Zeel. I, 282; NNBW IV; NA 1990-1991, 135; Persoonlijk archief in RAU, Archief Familie des Tombe, 1485-1948. Nagtglas, Levensberichten van Zeeuwen, I, 122.

NB. Wrs. niet aangenomen

Rechter

ERLACH LA MOTTHE, Cornelis van (predikantengeslacht afkomstig van Frankrijk); Personalia * Kloetinge 1766-† Kloetinge 6-3-1824, zn. van Petrus Wilhelmus, predikant te Waarde, Oudelande en Kloetinge, en Antonia Elisabeth Rupertus, tr. Maria Cornelia van der Bilt. Hun vijf kinderen voegde de naam van de moeder aan hun geslachtsnaam toe: Van der Bilt van Erlach la Mott(h)e. Loopbaan: studie rechten Lieden (prom. 1788); vanaf 1791 raad en schepen te Goes; werd president Rb Goes, bleef dat tot tenminste 1821, toen van hem gezegd werd dat hij dement was en op pensioen gesteld moest worden, in 1824 dijkgraaf van de Brede Watering; Bronnen: Almanac Impérial 1812; Nagtglas, Levensberichten van Zeeuwen, II, 228, MvJ 5022

Rechter-plaatsvervanger

CLEMENT, Johan Christiaan; Personalia: Waals * Steenbergen 13-2-1753 - † Steenbergen 27-9-1831; zoon van François, notaris te Steenbergen, en Johanna Schippers; tr. 1. Maatje Noordhoek, weduwe van Daniël Piepersberg tr. 2. Zierikzee 1791 Agneta van den Heuvell, weduwe van Cornelis Hendrik Harinck, dr. van Hendrik van den Heuvell en Alida van Linden tr. 3. 1819 Tanneke van Hiele geb. Nieuw- Vossemeer; uit tweede huwelijk Andries van der Poest Clement, notaris te Fijnaart en lid PS Noord-Brabant, overl. 1874; Loopbaan: 1775 wijnhandelaar en compagnon van A. van der Poest te Middelburg, studie rechten Harderwijk (promotie 1796); advocaat te Middelburg, 1798 baljuw Middelburg, tot 1803 burgemeester Middelburg, daarna hoogbaljuw van Zeeland Bewesten Schelde, (in 1802 beschuldigd van nalatigheid en het negeren van bevelen van de rechtbank bij het onderzoek naar afpersingen door de onderschout van Middelburg in bordelen te Middelburg, maar hiervan uiteindelijk in 1808 vrijgesproken) (Bauwens, Nationaal Gerechtshof, 155); verhuisde, teleurgesteld over dit proces, in 1804 naar Bergen op Zoom, in 1813-1814 lid municipale raad aldaar; 1819 tot zijn dood notaris Steenbergen; Bronnen: Almanac Impérial 1812; NP 3 (1912) 52; Mommers, 355, Hartong, Protocollen, 50; NNBW, X, 609; Homines Novi, 530-531; Zeeuws Archief, Archief  J.C. Clement (met uitgebreide inleiding over zijn leven en de geschiedenis van de functies in de Bataafs-Franse tijd)

NB. Wrs niet aangenomen vanwege het smadelijk proces, maar moet zijn benoeming toch hebben gezien als een rehabilitatie.

ERMERINS, Jan Gerrit; Personalia: * Antwerpen feb. 1789, †. Zierikzee 20-4-1838, zn. van Francois, 1798-1801 lid UB, baljuw van Veere, in 1822 lid GS Zeeland, en Helena Maria ten Hage, tr. Goes 1822 Adriana Wilhelmina van Citters, dr. van Wilhelm, stedelijk ontvanger te Goes, en Maria Petronella van Hogendorp. Loopbaan: studie rechten Leiden (prom. 1811); 1813 rechter Rechtbank van 1e Aanleg Goes, 1838 OvJ Zierikzee. Bronnen: Almanac Impérial 1812; NP 2 (1911) 142 ; Nagtglas I, 188; MvJ 5022

KERKWIJK, Bernardus Pieter van; Personalia: NH * Middelburg 29-7-1770 - † Goes 16-6-1814; zn. van Walraven, griffier Rekenkamer van Zeeland, en Mathia Jacoba Rimmers; tr. 1797 Catharina Digna Ossewaarde, dr. van mr. Anthonie en Elizabeth Geertruida de Crane; Loopbaan: studie rechten; in 1810 advocaat te Goes, tot zijn overlijden in 1814 r.plv. Rb Goes; Bronnen: NP 29 (1943) 266; Almanac Impérial 1812;

WITT HAMER, Jan Gerard de (de naam De Witt toegevoegd naar een van zijn oud-ooms) Personalia: * Vlissingen 20-9-1767 - † Goes 28-1-1850; zn. van Dirk Hendrik Hamer, apotheker te Vlissingen, en Alida Qual; tr. Kloetinge 1798 Susanna Maria van der Bilt, dr. van Zywert Diederik, heer van Kloetinge, en Cornelia Johanna Eversdijk; 16 kinderen, waaronder de kantonrechter te Oostburg, Jan Gerard, die het Handboek voor de Kantongerechten schreef (Schoonhoven, 1848). Loopbaan: studie rechten Leiden (prom. 1791); 1791 admissie advocaat Hof van Holland; was zijn hele leven advocaat te Goes, tijdelijk ook secretaris Goes; Bronnen: NP 33 (1947) 163; Almanac Impérial 1812; Nagtglas I, 328.

Keizerlijk procureur

HARDY DE BEAULIEU, le; Loopbaan: studie rechten; 1810 advocaat te Brussel, 1812 keizerlijk procureur Rechtbank van 1e Aanleg Goes; Bronnen: Almanac Impérial 1812; Van Boven, "Belgisch Openbaar Ministerie".

Substituut-procureur

THEUNISSEN, Phillipus Dominicus; Personalia: * Maastricht 1763; tr. Maria Theresia Emanuelle Bernard; Loopbaan: studie rechten; vestigde zich na zijn benoeming in 1811 te Goes als keizerlijk procureur; wordt waarschijnlijk vervangen door Hardy de Beaulieu, en blijft dan substituut; Bronnen: Almanac Impérial 1812; Zeeuws Archief, Bevolking Goes 1811; 

NB  In 1812 werd in deze functie benoemd Elias Carel d'Engelbronner, in 1816 officier van Justitie Rb Goes en in dat jaar vervolgd en veroordeeld wegens verduistering (zie uitgebreid Verburg, Geschiedenis Ministerie van Justitie, I,  115-119; (Van Hille, Nederlands Bewind, 7 en Frans bewind, 199 nt. 30) noemt als substituut in 1813  Jean Emmanuel Marie de Geeraerts-Peterbrouck, geboortig van Brussel, schepen aldaar vóór 1795, plv. rechter te Breda in 1812, in 1814 substituut te Veurne, aldaar op 26-5-1817 overleden).

Griffier

KEVER, Johannes Benedictus de, * Beveren (B) 1763- † Beveren (B) 11-7-1834, zn van Adriaan, en C. van Weele; ongehuwd; Loopbaan: 1813 griffier Goes, daarna vrederechter Beveren (B).

Deze pagina is een onderdeel van de site Rechters in 1811