RECHTBANK VAN 1E AANLEG EINDHOVEN


NB. Vindplaats Archief: BHIC, Rechtbanken in Noord-Brabant, 1811-1838; toegangsnummer 21

Over de samenstelling staat in de inleiding: "Voor Eindhoven zie het archief van de Rechtbank van Eerste Aanleg inventarisnummer 551, bevattende het proces-verbaal van installatie van de rechtbank. Verder de presentielijsten inventarisnummer 707."

Deze rechtbank wordt op17 juni 1811 geïnstalleerd door Bernard Storm, raadsheer Keizerlijk Hof te Brussel, die geautoriseerd was de Rb Middelburg, Goes, Zierikzee, Den Bosch, Nijmegen, Eindhoven en Breda te installeren bij besluit van het KH te Brussel op 20 mei 1811.

President

Niet benoemd; werd in augustus 1811 VAN VELTHOVEN, A.A., zie hieronder.

De logische kandidaat zou Henricus l'Heureux zijn geweest, jurist, president van de Eindhovense schepenbank. Hij werd in 1809 veroordeeld en gevangen gezet vanwege oplichting. In 1811 vrijgelaten door de Fransen. Maar men heeft het toen toch niet aangedurfd hem een nieuwe publiek functie te geven.

Rechter van instructie

WITT, Joannes Baptist de; Personalia: RK; ged. Eindhoven 20-3-1764 - Eindhoven 11-9-1817; zn. van mr. Bartholomeus, advocaat te Eindhoven, en Marcella Maria Anna Coolen (een nicht van Jan van Hooff); tr. 1799 Maria Elisabeth Rademakers; Loopbaan: studie rechten Leuven (ingeschreven Porcensis 1783; promotie te Reims 1787); 1787 advocaat te Eindhoven, patriot en lid sociëteit Concordia, sep 1794 assistent-schepen; sinds dec 1794 secretaris Eindhoven, jun 1795 secretaris Provisionele Representanten Bataafs-Brabant, 1796-1797 lid Eerste Nationale Vergadering, 1798-1801 lid Eerste Kamer Vertegenwoordigend Lichaam, nam van 1811-1812 de functie van president Rb Eindhoven waar, na 1814 tot zijn overlijden griffier Rb Eindhoven; Bronnen: Mommers, Brabant, 576-577; Elias, Volksrepresentanten, 258-259;

Rechter

VERHOYSEN, Petrus; Personalia: RK; ged. Helmond, 3-12-1757 - + Helmond 23-2-1835; zn. van Jacobus, herbergier, en Joanna Maria van Haendel; tr. 1790 Jacoba van Liempt, dr. van Ambrosius, linnenfabrikant te Helmond, (eerst nadat hij op uitdrukkelijke wens van de bruid was gepromoveerd in de rechten te Leiden); Loopbaan: studie artes (Leuven), rechten Leiden (promotie 1790); 1787 eigenaar vervoersbedrijf, 1790 advocaat te Helmond, 1796- jan 1798 lid Eerste en Tweede Nationale Vergadering, jul 1798-1801 lid Eerste Kamer Vertegenwoordigend Lichaam, 1801 lid Commissie herziening Staatsregeling, 1802-1804 raad Departementaal Gerechtshof Brabant, 1804-1806 lid Departementaal Bestuur Brabant, aug 1806-1808 secretaris-generaal Ministerie van Justitie en Politie (na ontslag pensioen toegekend dat in juni 1810 door de koning werd ingetrokken), 1810 regent tuchthuis Den Bosch, 1810 lid Conseil pour les affaires de Hollande te Parijs, tot medio 1812 rechter Rb Eindhoven, 1812- 1813 lid Departementsbestuur Monden van de Rijn, 1813-1835 advocaat Eindhoven, 1826-1835 lid Provinciale Staten Noord-Brabant; Bronnen: Mommers, Brabant, 552-553; NNBW VII 1244-1245; Van Kempen, Gouvernement, 370; Elias, Volksvertegenwoordiging, 241-242; Van Boven, "Verhoysen" in De Vlasbloem.

NB. Wordt in 1812 vervangen door L. Frederikx.

Rechter-plaatsvervanger

MARNEFFE, van; Geen identificatie.

NB. Waarschijnlijk vergissing, want hij komt nooit opdagen en wordt in de presentielijsten niet genoemd. C.F. Wesselman (heer van Helmond, zwager van A.E. Spoor) als vervanger aangewezen, maar die weigert.

RIJSINGEN, Henricus Christianus Bruno van; Personalia: RK; doop Eindhoven 6-10-1787-, zn. van Henricus, en Catharina Elisabeth van de Ven; Loopbaan: studie rechten Leiden (prom. 1810), 1810 admissie advocaat dep. gerechtshof Brabant; Bronnen: Mommers, Brabant, 515 (vader Henricus);

NB. vertrekt sep 1811 naar Brussel als advocaat.

SPOOR, Adriaan Egidius; Personalia: NH; * Eindhoven 15-5-1786 - + Den Haag 7-8-1853; zn. van Willem Lodewijk Joost, drossaard Eindhoven en Cranendonk, en Elisabeth Maria de Bas;(broer A.P. advocaat te Den Bosch) ongehuwd; Loopbaan: studie rechten Utrecht (promotie 1807); in 1810 advocaat Eindhoven, 1814-1831 rechter Rb Eindhoven, 1831-1833 president Rb Eindhoven, 1833-1853 raadsheer Hooggerechtshof c.q. Hoge Raad; Bronnen: MvJ, 5022; Van Koppen, Raadsheer, 123

Keizerlijk procureur

STRENS, Nicolaus Franciscus Josephus Strens; Personalia:* Amstenrade 6-12-1764 - + Roermond 22-11-1853; zn. van Nicolaus, drossaard van Geleen en Amstenrade, en Maria Ludovica Mesnage; tr. 1804 Jeanne Catherine van Mulbracht; Loopbaan: lic. rechten Leuven 1787, drossaard Geleen en Amstenrade, rechter Rb Nedermaas, rechter Rb Roermond, rechter van instructie Roermond, in 1816 benoemd tot president Rb Roermond; zoon was M.P.H. Strens 1852-1853 MvJ in het kabinet Thorbecke.; Bronnen: NP 10 (1919) 279; Nationaal Archief MvJ 1813-1876, 5023. Van Koppen, Raadsheer, 186; Van Boven, "Belgisch Openbaar Ministerie".

NB. In 1812 vervangen door Van der Beken Pasteel (zie Rb Den Bosch). Na het herstel van de onafhankelijkheid werd de substituut-procureur Jan Justinus Van Lelyveld van Cingelshouck OvJ.

Substituut-procureur

VELTHOVEN, Andreas Arnoldus van; Personalia: RK; * Utrecht 11-11-1765 - + Waalre (slot Loon) 6-9-1830; zn. van Hendrik, tekenmeester Fundatie van Renswoude en directeur Tekenacademie Utrecht (1766-1770) en Maria Helmich; tr. Eschwege (D) Marie Thérese Barbe, baronesse van Pallandt, dr. van Ludwig C., en Anna B. von Weyers; Loopbaan: studie rechten; 1796 drossaard van Cranendonk, 1803 schout-civiel Budel, substituut-procureur Rechtbank van 1e Aanleg Leiden, tegelijk ook benoemd tot substituut-procureur Rechtbank van 1e Aanleg Eindhoven; aug 1811 benoemd en dec 1811 beëdigd tot president Rechtbank van 1e Aanleg te Eindhoven, 1814-1818 en 1822-1829 lid Provinciale Staten Noord-Brabant,1816-1818 lid Gedeputeerde Staten Noord-Brabant, 1818-1830 schoolopziener vierde district Noord-Brabant, kocht in 1824 heerlijkheid Waalre; Bronnen: Nationaal Archief MvJ 5022; NNBW VII 1226; Tax V 118 en Tax X 97; Van Kempen, Gouvernement, 369; MvJ 5022; Bijzonder persoon. Schoonvader van de oudheidkundige Prosper Cuypers van Velthoven.

NB. Was niet aanwezig bij de installatie, omdat hij inmiddels de functie van substituut-procureur Rb Leiden had aangenomen. In aug. 1811 wordt de functie van substituut-procureur Rb Eindhoven ingenomen door Jan Justinus van Lelyveld van Cingelshouck, die op 16 feb. 1814 OvJ wordt.

Griffier

HENDE, Franciscus Bernardus Josephus van den; Personalia: In 1809 45 jaar, zn. van de oud-griffier van Assenede; Loopbaan: studie rechten (lic.); advocaat bij de Raad van Vlaanderen, advocaat bij het Keizerlijk Hof te Brussel; Opgave: "Probe, instruit, avocat à la Cour de Bruxelles, sait l'hébreu, l'arabe, comme le français, le latin et le flamand, ce qui est avantageux à Eeklo où le français ne fait encore aucun progrès. C'est le fils de l'ancien greffier d'Assenede et il me paraît just qu'il soit établi dans une fonction qu'il remplira avec beaucoup d'honneur (opgave bij vacature griffier Rb Veurne door Beyts, 1809; Van Hille, Frans Bewind, 95); "Il ne peut-être question de lui d'expérience et d'habilité dans les affaires judiciaires. Savant dans les langues mortes et orientales: sachant le latin, le grec, l'hébreu, l'arabe, le syriaque et que sais-je encore, il a tout le mal du monde à faire aller sans plaintes, le petit greffe que la bonté de sa Majesté impériale lui a confié (bericht van Beyts over de kandidaten voor de functie van PG te Brussel 1812; Van Hille, Frans bewind, 65-66).

NB. Vaak afwezig en wordt dan vervangen door de commies-griffier Petrus Gommarus Cools. Na  het herstel van de onafhankelijkheid in 1814 wordt J.B.de Witt griffier. Na diens dood in 1817 wordt Cools de griffier.

NB. In 1814 zijn er twee rechters: Gommarus Teurlings, ged. Eindhoven 31-10-1786, zn. van Franciscus (stadsbestuurder en patriot) en Helena Maria van Dinther; en L. Frederikx. Zij zouden in 1817 moeten aftreden vanwege een afpersingszaak. Van Kempen, 89.

Deze pagina is een onderdeel van de site Rechters in 1811