RECHTBANK VAN 1E AANLEG DORDRECHT


NB. Vindplaats Archief: Nationaal Archief, Archief van de rechtbank van eerste aanleg te Dordrecht, 1811-1813 (toegangsnummer 3.03.54)

President

JANTZON, Johannes Gerardus; Personalia: * Breda 18-2-1766- † Dordecht 8-1-1823; zn. van mr. Nicolaas Johannes en Anna Geertruid Noortbergh; tr. 1814 Wilhelmina Adriana Beelaerts, dr. van mr. Pieter Matthijs Beelaerts van Emmichoven, raad, schepen en burgemeester van Dordrecht, baljuw van de Beijerlanden, en Henrietta Adriana van Vredenburch; (broer Stephanus Jantzon van Nieuwland was rechter van instructie bij Rb Breda) Loopbaan: studie rechten Leiden (prom. 1788); 1788 admissie advocaat Hof van Holland; sinds 1803 president schepenbank, in 1822 nog president rechtbank Dordrecht, maar is vrijwel steeds afwezig; wordt in 1823 vervangen door zijn zwager Beelaerts van Emmichoven (zie hierna); Opgave 1810: verklaarde in 1810 rentenier te zijn; was toen ongehuwd; Bronnen: Nationaal Archief MJP,332, nr. 133; Taxandria, 1896, 174;

Rechter van instructie

VRIJTHOFF, Bernhard Johannes Personalia: * Maastricht 12-7-1769 - † Dordrecht 8-1-1848; zn. van dr. Johannes Bernardus, hoogleraar medicijnen te Maastricht, en Jaquelina Hermanna Eleonora Hesselt van Dinter; tr. 1795 Henriëtte Wilhelmina van den Santheuvel, dr. van mr. Willem Bartholomeus en Johanna Moralla Maria van Cattenburch; Loopbaan: studie rechten Duisburg (inschr. 1785 (NL 44 (1926) 343); vóór 1795 gezworen raad te Maastricht, in 1810 vrederechter te Gulpen, na 1813 officier van justitie Rb Dordrecht; zijn middelen van bestaan in 1814 zouden zijn eigendommen en negotie; onder die eigendommen vielen o.a. ook grondbezit te Gulpen. Bronnen: NA 46 (1953) 218; RANB, Archief Provinciaal Bestuur, 1814-1920, inv.nr. 4758 (opgave van o.a. Maastrichtenaren die na 1795 zonder baan waren komen te zitten); G.H.M. Crutzen, "Portret van een plattelandsnotaris Johannes Mathias Kemerling (1754-1821)", in: Jaarboek Stichting Historische Studies in en rond het Geuldal 1 (1991) 94,104,108; N.B. huwde in 1795 met een Dordtse. In Dordrecht werd zijn eerste kind geboren, de tweede in Gulpen. De een is de stamvader van de Dordtse tak de ander van de Limburgse tak. Geslacht dat in de adelstand werd verheven en inmiddels in mannelijke lijn is uitgestorven. Het familiearchief Vrijthoff in RA Limburg.

Rechter

BEELAERTS VAN EMMICHOVEN, Pieter Personalia: * Dordrecht 18-7-1772 - † Dordrecht 1847, zn. van Pieter Matthijs, raad, schepen en burgemeester van Dordrecht, baljuw van de Beijerlanden, en Henrietta Adriana van Vredenburch; tr. 1798 Johanna Henrietta Vrijthoff; dr. van Jan Konrad en Joanna Elisabeth Corstius; Loopbaan: studie rechten Leiden (prom. 1794); heer van Emmichoven, Ganswijk en Waardhuizen; 1795 advocaat Hof van Holland; schepen van Dordrecht en de Merwede, 1799 lid dep. bestuur van Schelde en Maas te Middelburg, sinds 1804 ruwaard en baljuw land van Putten, in 1810 raad van Dordrecht, werd in 1823 president rb Dordrecht, lid Provinciale Staten Zuid-Holland; Opgave 1810: verklaarde in 1810 te moeten leven van zijn praktijk als jurist; was toen gehuwd en had drie kinderen; Bronnen: NP 58 (1972) 29; Nationaal Archief MJP, 332, 130; Nationaal Archief, Familiearchief Beelaerts van Emmichoven, 1417-1912;

HOOG, Hermanus Pieter Personalia: * Rotterdam 2-6-1769 - † Dordrecht 13-12-1847, zn. van Johannes, president-schepen van Rotterdam, en Catharina van Hoogwerff (broer van Marinus (Rb Rotterdam)) tr. 1798 Maria de Witt, dr. van mr. Herman Cornelis en Magdalena Cornelia Buck Loopbaan: studie rechten Leiden (prom. 1790); 1790 admissie advocaat Hof van Holland; sinds 1803 schepen van Dordrecht; Opgave 1810: verklaarde in 1810 rentenier te zijn; was toen gehuwd en had twee kinderen (Johannes en Herman Cornelis Jacob); Bronnen: NP 48 (1962) 166-167; Nationaal Archief MJP, 332, 133;

Rechter-plaatsvervanger

BRANDELER, Philip van der Personalia: * Dordrecht 12-10-1769 - † Dordrecht 22-2-1828; zn. van mr. Johan Jacob, lid College der Veertigen te Dordrecht, en Maria Catharina van der Burch; tr. 1808 Jeanne Madeleine Begram, wed. van Cornelis Pieter Karsseboom, dr. van mr. Hendrik en Cordula Judith Robert; Loopbaan: studie rechten Leiden (promotie 1790); vóór 1795 lid Hoge Vierschaar Zuid-Holland, ontvanger der verpondingen, 1794-1806 ontvanger der directe belastingen, 1803-1811 schepen van Dordrecht, 1808-1811 lid vroedschap Dordrecht, 1811-1813 lid raad Dordrecht; Opgave 1810: verklaarde in 1810 ambtenaar te zijn; was toen gehuwd en had drie aangehuwde kinderen; zou op 18-10-1810 nog een eigen zoon krijgen, Johan Jacob Eliza, die president van de Rb Dordrecht zou worden 1854-1867 Bronnen: NNBW IV 287-288; Het Geslacht van den Brandeler (Den Haag 1879); Nationaal Archief MJP, 332, 133; NA 80 (1989) 435-436

NB. Nam in 1812 ontslag en worden vervangen door Jan Breur, advocaat en oud-schepen (tr. 1784 Cornelia Catharina Boonen) (Keizerlijk Besluit van 20 juni 1812, Nationaal Archief, Archief Keizerlijk Hof, inv.nr. 19)

EMAUS DE MICAULT, Pieter; Personalia: * Dordrecht 27-10-1771 - † Dordrecht na 1832, zn. van Gerard Emaus, lid stadsbestuur Dordrecht, en Geertruida Migchault; tr. Helmond 1797 Marie Charlotte van der Lith, dr. van Jan Pieter van der Lith, gepensioneerd onder-luitenant, en Elisabeth Walkart; Loopbaan: studie rechten; advocaat, sinds 1803 schepen van Dordrecht; in 1832 nog rechter rb. Dordrecht Opgave 1810: verklaarde in 1810 rentenier te zijn; hij was toen gehuwd en had twee kinderen (een ervan Gerard, geb. Dordrecht 1798 - † Dordrecht 1863, tr. Den Haag 1824 Maria Johanna Trijsenaar, was een bekend schilder-graveur en laatste mannelijke afstammeling van dit inmiddels uitgestorven geslacht); Bronnen: Nationaal Archief MJP, 332, 133; Heeren, Biografisch Woordenboek van Helmond, 234;

JONGH VAN SON, Simon Petrus de Personalia: NH; * Breda 26-1-1758 - † 29-1-1844 Raamsdonk (huis Chartroise); zn. van Leonardus, heer van Hedikhuizen, schout van Raamsdonk, en Anna Elisabeth Geertruy van Son, vrouwe van Raamsdonk, tr. 1791 Charlotte Hahn, dr. van prof. Johannes David, hoogleraar wijsbegeerte en natuurkunde te Utrecht (oprichter Hortus Botanicus aldaar) en Leiden; Loopbaan: studie rechten Leiden (prom. 1780); heer van Raamsdonk, 1780 admissie advocaat Hof van Holland; in 1799 benoemd tot raadsheer Departementaal Gerechtshof van Schelde en Maas, sinds 1803 schepen van Dordrecht, na 1813 burgemeester van Raamsdonk, dijkgraaf, 1814-1819 lid Provinciale Staten van Noord-Brabant; Opgave 1810: verklaarde in 1810 rentenier te zijn; was toen gehuwd en had vijf kinderen; Bronnen: NP 46 (1960) 148; Van Kempen, Gouvernement, 351; Nationaal Archief MJP,332, 133; portret van hem in CM Utrecht van Cornelis van Cuylenburgh, 1801;

NB. Nam in 1812 ontslag en werd vervangen door Paul Geraerts, advocaat (Keizerlijk Besluit van 20 juni 1812, Nationaal Archief, Archief Keizerlijk Hof, inv.nr. 19)

Keizerlijk procureur

DIERKENS DE WIJDEGRACHT , François J.M. Personalia: * 1-3-1748, zn. van Pierre, baljuw van Tielt, en NN. de Wattine, dochter van de heer van Vloesbergen; Loopbaan: advocaat Opperste Raad van de Douanen te Antwerpen; 1808 rechter Rechtbank van 1e Aanleg Antwerpen; Opgave: Beyts merkte in 1811 over hem op, toen D. solliciteerde naar de functie van PG aan het Keizerlijk Hof te Brussel: "Procureur impérial au tribunal de Dordrecht (Bouches de la Meuse) cet aspirant a deux ans de service d'abord comme juge à Anvers, puis dans ses fonctions actuelles je ne lui connais pas assez de lumières et d'expérience pour celles de procureur genéral, et je crois que ses titres sont primés par ceux de trop d'autres magistrats plus forts en plus considerés" (Van Hille, Frans Bewind, 65); de prefect van Antwerpen schreef over hem" Ex noble, est accablé de dettes d'une espèce particulière; il court les ventes, achètte différents objets, demande du crédit en se nommant, et ne pays pas. Ce traffic est tellement public que les crieurs jurés refusent de lui livre les objets qu'il ne paye pas comptant"; Dierkens zou in maart 1813 ook solliciteren naar de vacature in het Keizerlijk Hof te Den Haag na het overlijden van Groenevelt; verlaat circa 17 nov. 1813 Dordrecht en wordt daarna vervangen door Croiset Bronnen: Van Hille, Nederlands Bewind, 197-198; Van Boven, "Belgisch Openbaar Ministerie"; Nationaal Archief, Coll. Van Maanen 1900, inv.nr.50 (sollicitatiebrief 1813); in listes civiques van Dordrecht 1811 wordt zijn naam gespeld als Dierkens van Wijngaard.

Substituut-procureur

RAMBONNET, François Personalia: * Kampen 5-8-1786 - † Kampen 10-11-1844, zn. van mr. Frédéric Louis, stadssecretaris van Kampen, en Marguèrite Henriëtte Bertrand Ranson, tr. 1818 Rebecca Laurentia Henriëtta Schuijlenburg, dr. van Alexander en Maria Anna van Reenen Loopbaan: studie rechten Utrecht (inschr. 1804); in 1810 advocaat te Dordrecht, 1812 en 1825-1844 notaris te Kampen ; Bronnen: NP 25 (1979) 207 en 212; Elias, Volksrepresentanten, 191,  (vader); zie ook Repertorium Raad van State, 775;

NB. Nam in 1812 ontslag en werd vervangen door Wouter Theodore Benjamin Croiset, advocaat (Keizerlijk Besluit van 20 juni 1812, Nationaal Archief, Archief Keizerlijk Hof, inv.nr. 19)

Griffier

BRAND, Johan Arnold; Personalia: * 1786 Den Haag - † Den Haag (huize Hoogwerf onder Loosduinen) 19-8-1849, zn. van Mr. Carel Frederik, raad en rekenmeester der Domeinen, en Bartholomea Hermanna Braat; Loopbaan:  studie rechten (prom. Leiden (1810); 1828 OvJ Rb Leiden, 1833 raadsheer in het Hooggerechtshof, werd 1842 vice-president en 1844 president. Bronnen: NNBW IV, 284;

NB. Neemt in 1811 ontslag (voor de laatste maal aanwezig op 27 juli 1811); wordt vervangen door Jan Cornelis Rens, griffier bij het vredegerecht (Keizerlijk Besluit van 9 juli 1811, Nationaal Archief, Archief Keizerlijk Hof, inv.nr. 19)

Deze pagina is een onderdeel van de site Rechters in 1811