RECHTBANK VAN 1E AANLEG DEVENTER


NB. Vindplaats Archief: HCO Zwolle, Archief van de rechtbank van eerste aanleg te Deventer (toegangsnummer 90)

President

RIBBIUS, Henrik; Personalia: N.H. * Deventer 5-12-1769 - † Deventer 4- 1-1836; zn. van Lodewijk van Eyll Ribbius, gemeensman van Deventer, en Theodora Aleida Duikink; tr. 1803 Rudolphina Mechteld Jordens, dr. van mr. Gerrit David, advocaat, en Elisabeth Mechtild Loues; (Rudolphina was zus van mr. Herman Joan, griffier Rb Deventer); Loopbaan: studie rechten Leiden (promotie 1792); 1792-1802 advocaat te Deventer, 1795-1802 tevens lid municipaliteit Deventer, in de jaren 1797 en het begin van 1798 namens Deventer op de Landdag gecommitteerd, van 12 juni tot eind juli 1978 lid Intermediair Wetgevend Lichaam, sinds eind 1802 raad Departementaal Gerechtshof van Overijssel, bleef tot zijn dood president Rb Deventer, tevens 1819-1822 lid Provinciale Staten Overijssel; Opgave 1810: verklaarde een gering vermogen te bezitten, was sinds 1803 gehuwd en had vijf kinderen, waarvan de oudste zes jaar; Bronnen: NP 9 (1918) 334; Nationaal Archief MJP, 331,156; Elias, Volksrepresentanten, 200; C.M. Hogenstijn, Het Algemeen Welzijn van het Volk. Deventer in patriottentijd (diss.Radboud Universiteit Nijmegen, 2004) passim.

Rechter van instructie

KRONENBERG, Berend Jan; Personalia: NH; * Dalfsen 26-11-1772 - † Deventer 20-10-1830; zn. van Hendrik Gerard, procureur en notaris te Deventer, en Aleijda Margaretha Dull; tr. Deventer 1803 Anna Mechteld Weerts, dr. van Johan, gemeensman te Deventer (overleden 1788) en Diderica ten Brink; Loopbaan: studie rechten; 1795 advocaat, vervolgens advocaat-fiscaal van Colmschate en advocaat-fiscaal en secretaris van het drostambt Salland, vanaf 1802 procureur-generaal Departementaal Gerechtshof van Overijssel, na 1813 officier van justitie Rb Deventer, 1819-1830 notaris Deventer (nam in 1819 de praktijk over van zijn overleden broer Hendrik Gerard jr.); Opgave 1810: verklaarde een matig vermogen te bezitten; was toen gehuwd en had vier kinderen; Bronnen: NP 37 (1951) 126; Nationaal Archief MJP,330, nr. 40; Hartong, Protocollen, 140;

Rechter

BESIER, Pierre François; Personalia: * Deventer 27-5-1782 - † Deventer 22-9-1862; zn. van mr. Augustinus Gerhard, lid Staatsbewind, en Esther Wilhelmine Clignett (Esther is zus van J.A. Clignett, president Rb Almelo); tr. 1807 Margaretha Bartha Slichtenbree; Loopbaan: studie rechten (promotie 1803); in 1803 benoemd tot geheim-commies bij het Staatsbewind, later bij de minister-secretaris van staat, in 1807 hoofdcommies der koninklijke posterijen te Deventer, 1808 schepen, bij zijn dood directeur postkantoor Deventer; Opgave 1810: verklaarde dat hij geen andere inkomsten uit vermogen bezat dan dat wat hij van de wederzijdse ouders ontving; was toen gehuwd en had twee kinderen; in een brief van zijn vader A.G. Besier aan Van Maanen, ongedateerd, schrijft hij dat mr. J.J. Slichtenbree ook heeft gesolliciteerd naar een functie in de Rb Deventer, maar dat deze een zwager is van zijn zoon en een oomzegger van Lemker; wellicht zijn dergelijke familieverhoudingen onverenigbaar. Bronnen: NP 38 (1952) 54; NNBW IX 62; Nationaal Archief MJP, 331, 247; Elias, Volksrepresentanten, 33-34 (vader A.G. Besier); C.M. Hogenstijn, Het Algemeen Welzijn van het Volk. Deventer in patriottentijd (diss.Radboud Universiteit Nijmegen, 2004) passim.

NB. Zou zijn benoeming niet aannemen en vervangen worden door Andreas le Cavelier (zie hierna) (Keizerlijk Besluit van 9 juli 1811, Nationaal Archief, Archief Keizerlijk Hof, inv.nr. 19)

LEMKER, Wilhelm Gijsbrecht; Personalia: NH; ged Deventer 29-10-1751 - † Deventer 1820 Loopbaan: studie rechten Leiden (prom. 1775); 1775 advocaat te Deventer; verscheidene stedelijke functies in Deventer tot 1787, toen hij vanwege patriotse sympathieën uit alle ambten werd ontzet, in 1795 benoemd tot commies van 's lands magazijnen en daarna tot hoofd van de Nationale Garde van Deventer, sinds 1804 als opvolger van zijn stadsgenoot G.J. Jordens lid van het (Hoog) Nationaal Gerechtshof (fl. 4000), in 1816 nog rechter Rb Deventer Opgave 1810: verklaarde een matig vermogen te bezitten; was toen gehuwd en had geen kinderen; Bronnen: Nationaal Archief MJP, 330, nr. 16; H.H.Roell, "Genealogie van het geslacht Lemker" in: Kamper Almanak 1951/1952 (1951), blz. 174 ev;  Bauwens, Nationaal Gerechtshof, 114; C.M. Hogenstijn, Het Algemeen Welzijn van het Volk. Deventer in patriottentijd (diss.Radboud Universiteit Nijmegen, 2004) passim.

Rechter-plaatsvervanger

CAVELIER, Andreas le: Personalia: * Deventer 00-2-1758 - † Deventer 1827; Loopbaan: studie rechten (prom. 1780); 1781 advocaat; 1787-1795 burgemeester van Deventer; 1806-1808 lid magistraat; vanaf 1808 vroedschap en lid college van provisionele schepenen; 1811 tot zijn dood  rechter Rb Deventer Opgave 1810: verklaarde dat zijn vermogen zeer middelmatig was; hij was toen ongehuwd; Bronnen: Nationaal Archief MJP, 331, 251; C.M. Hogenstijn, Het Algemeen Welzijn van het Volk. Deventer in patriottentijd (diss.Radboud Universiteit Nijmegen, 2004) passim (met portret p. 377)

NB. Werd in 1811 rechter ter vervanging van Besier. Hij werd in zijn functie van rechter plv. opgevolgd door C. Cock, oud-schepen van Deventer (Keizerlijk Besluit van 9 juli 1811, Nationaal Archief, Archief Keizerlijk Hof, inv.nr. 19)

COST, Willem Herman; Personalia: * Deventer 1746 - † Diepenveen 1823;  zn. van N.N., geneesheer te Deventer, tr. Johanna Aleida van Doorninck, dr. van Damiaan Johan, burgemeester van Deventer; (echtpaar Cost-Van Doorninck bewoonde de buitenplaats De Roobrugge onder Diepenveen) Loopbaan: studie rechten (promotie 1768); 1774 lid gezworen gemeente te Deventer; 1783-1787 lid magistraat Deventer; 1795-1808 lid magistraat Deventer; in 1808 schepen der stad; Opgave 1810: verklaarde in 1810 dat zijn vermogen middelmatig was; was toen weduwnaar en had drie kinderen; was de schoonvader van de griffier Herman Joan Jordens. Bronnen: Nationaal Archief MJP, 331, 248; C.M. Hogenstijn, Het Algemeen Welzijn van het Volk. Deventer in patriottentijd (diss.Radboud Universiteit Nijmegen, 2004) passim.

NILANT BANNIER, Gerhard; Personalia: NH; ged. Deventer 26-01-1780 - † Deventer 11-06-1877, zn. van Lambert Bannier en Johanna Schütte; tr. Gross-Midlum (Ofrl) 1806 Johanna Aeilka Engelina Metelerkamp, dr. van Eisso, patriot, lid Eerste Nationale vergadering, advocaat te Hoogezand, en Gerhardina Groeneveld; (dochter Henriëtte Georgette Nilant Bannier, schilderes) Loopbaan: studie rechten Groningen (promotie 1804); 1804 advocaat te Deventer, sinds juli 1810 schepen te Deventer, in 1816 rechter, na 1836 als opvolger van de overleden Ribbius president Rb Deventer; was ook verdienstelijk kunstschilder; Opgave 1810: verklaarde geen inkomsten uit vermogen te hebben dan dat wat hem jaarlijks door zijn ouders werd gegeven; was toen gehuwd en had een kind; Bronnen: Nationaal Archief MJP, 331,245; Scheen, Honderd jaren, 221; Elias, Volksrepresentanten (schoonvader Eiso Metelerkamp), NP 11.

Keizerlijk procureur

MATHIEU, Felix; Personalia: afkomstig van Namen (B); in 1821 34 jaar; Loopbaan: 1810 advocaat te Namen, 1814 vice-president Rb Namen, daarna president; 1832 hoofdgriffier Hof van Cassatie Brussel; Opgave uit Statistiques Personelles van 1814, departement van Sambre en Maas: Felix Mathieu, 28 ans, M 2; Namen; 2500 Vice-president du tribunal de premiere instance de Namur. Sous le gouvernement francais il était procureur impérial a Deventer. A. Bien intentionné, attaché à l´ordre de choses actuele. B. Jeune avocat, qui serait à meme de se rendre capable des fonctions judiciaires. C. Les revenus proviennent de son emploi. Feu son père, ancien échevin de la ville de Namur sous le gouvernement autricien, avait fourni un médianat de quatorze mille quatre vingt six florins de Brabant, dont il n'a pas été remboursé (Beterams, 306-307); Bronnen: Nationaal Archief MvJ 1813-1876, 5023; Van Hille, Nederlands Bewind, 228; Van Boven, "Belgisch Openbaar Ministerie".

Substituut-procureur

JACOBSON, Joan; Personalia: NH; ged. Deventer 22-10-1751 - † Deventer 27-1-1825, zn. van mr. Gerhard Jacob, advocaat, lid gezworen gemeente Deventer, en Sara Henriëtte Jordens; tr. 1778 Theodora Mechteld Tichler, dr. van Jacob en Engelberta Duikink; Loopbaan: studie rechten Leiden (promotie 1775); vanaf 1775 advocaat bij diverse rechtbanken in Overijssel; 1781-1787 lid gezworen gemeente Deventer, 1787-1794 burgemeester Deventer, 1791 gecommitteerde bij de Raad van State, 1793 lid Staten-Generaal tot de Omwenteling van 1795, 1803-1808 scholtis van Holten en Bathmen, 1808-1810 koninklijk procureur bij de schepenbank van Deventer; 1820-1821 burgemeester van Deventer; Opgave 1810: verklaarde in 1810 door de inkomsten uit het ambt een zeer middelmatig burgerlijk bestaan te leiden; was toen gehuwd en had een zoon en twee dochters. Bronnen: Nationaal Archief MJP, 331, nr. 244; NL 1928, 44; C.M. Hogenstijn, Het Algemeen Welzijn van het Volk. Deventer in patriottentijd (diss.Radboud Universiteit Nijmegen, 2004) passim.

Griffier

JORDENS, Herman Joan; Personalia: NH; * Deventer 30-9-1766 - † Deventer 14-10-1851; zn. van mr. Gerrit David, burgemeester Deventer, lid Nationale Vergadering en Nationaal Gerechtshof, en Maria Elisabeth van Hemert; tr. 1796 Barbara Elisabeth Cost, dr. van mr. Willem Herman (zie hiervóór) Loopbaan: studie rechten Leiden (promotie 1789); advocaat, vanaf 1795 tot 1808 secretaris van het ongedeelde college van schepenen te Deventer, sindsdien secretaris van het justitiële college; Opgave 1810: verklaarde een gering vermogen te bezitten; was toen gehuwd en had vijf kinderen; Bronnen: NP 52 (1966) 221; Nationaal Archief MJP, 331,243; C.M. Hogenstijn, Het Algemeen Welzijn van het Volk. Deventer in patriottentijd (diss.Radboud Universiteit Nijmegen, 2004) passim. 

Vgl het levensbericht van zijn zoon Mr. W.H. Cost Jordens in de Levensberichten van de MNL (http://www.dbnl.org/tekst/_jaa002187601_01/_jaa002187601_01_0016.htm

"Den 5 Maart 1799 werd Willem Herman Cost Jordens te Deventer geboren, uit het huwelijk van Mr. Herman Joan Jordens en Barbara Elisabet Cost. Zijn vader behoorde tot eene der vroeger te Deventer regeerende familiën, maar was geheel doortrokken met de nieuwere denkbeelden omtrent de roeping en ordening der burgermaatschappij. Hij was een uitsteekend rechtsgeleerde, die gemakkelijk, even als zijn vader, Mr. G.D. Jordens (lid van de Nationale Vergadering en het Hooggerechtshof), tot hoogere posten had kunnen opklimmen, maar zich tevreden stelde met de meer nederige betrekking, eerst van Secretaris van den Magistraat, later van Griffier bij de Arrondissements Rechtbank te Deventer. Cost Jordens was ongetwijfeld veel aan de leiding en de lessen van dien vader verschuldigd."

Deze pagina is een onderdeel van de site Rechters in 1811