RECHTBANK VAN 1E AANLEG DEN HAAG


Lit: J.F. van West de Veer, De rechtbank te 's-Gravenhage van 1811-1966 (z.pl., z.d (1966))

NB. Vindplaats Archief: Nationaal Archief, Rechtbank van eerste aanleg te 's-Gravenhage, 1803-1838 (toegangsnummer 3.03.51.01)

President

STEYN PARVE, Daniël Jan; Personalia: NH * Haarlem 16-12-1757 - † Den Haag 13-10-1831; zn. van mr. Jan Frederik Parvé, schepen, schout en burgemeester van Haarlem, en Maria Adriana van den Broeck; tr. 1784 Ida Jacoba Brouwer, dr. van Gerard en Geertruyd de Bitter; Loopbaan: studie rechten Leiden (promotie 1777); 1777 admissie advocaat Hof van Holland; 1779 raadsheer Raad van Brabant en in 1787 verdacht van patriotse sympathieën, maar wel in functie gebleven met de restrictie dat hij niet mag oordelen in patriotse zaken, 1795-1798 lid Hof van Holland, 1798-1801 lid Vertegenwoordigend Lichaam, sinds 1802 lid Hoog Nationaal Gerechtshof (traktement ( 4000,-), zou tot zijn dood president van de Rb Den Haag blijven; Opgave 1810: verklaarde in 1810 een matig vermogen te bezitten; was toen gehuwd en had zeven kinderen, waarvan de oudste was gesetteld en de tweede in Oost-Indië zat; oudste dochter Johanna Jacoba was in 1808 gehuwd met Lodewijk Hendrik Elias Schovel, na 1813 griffier Algemene Staatssecretarie, en zoon Jan Adriaan was secretaris van de weeskamer te Batavia; Bronnen: NNBW VII 942-943; NP 20 (1931-1932) 191; Schutte, Orde 183; Nationaal Archief MJP, 330, nr. 15; Van der Aa,; Die Haghe 1908, 218-219; Elias, Volksrepresentanten, 181-182; Van West de Veer, Rechtbank 's-Gravenhage, 46; Parlement & Politiek.

Vice-president

KEMP, Johannes Cornelius van der; Personalia: NH; * Leiden 11-2-1768 - † Den Haag 23-11-1823; zn. van Dirk, hoogleraar godgeleerdheid Leiden, en Margaretha Elisabeth van de Wall (zuster van de Dordtse burgemeester Pieter Henrik); tr. 1791 Carolina Adriana de Lille; zwager van J.J. de Kempenaer; Loopbaan: studie rechten Leiden (promotie 1790); 1790 advocaat te Den Haag, 1793-1798 commies Raad van State, 1798-1803 ambteloos (weigerde de eed aan het Uitvoerend Bewind af te leggen) 1803-1806 secretaris Raad voor de Amerikaanse Bezittingen, 1806-1811 ambteloos, 1811-1814 vice-president Rb Den Haag, 1814 advocaat-generaal Hooggerechtshof, 1814-1819 lid Raad van Koophandel en Koloniën, 1819-1823 lid Tweede Kamer; Opgave 1810: in een brief aan Van Maanen d.d. 20 nov 1810 zegt hij slechts de praktijk te willen uitoefenen als practisijn bij het Keizerlijk Gerechtshof, maar na een gesprek met Baelde en Van de Kasteele is hij er van overtuigd geraakt dat het toch beter is een post te ambiëren, en wel die van procureur-impérial bij de Rb te Den Haag. Bronnen: NP 10 (1919) 184; NNBW IV 829-830; Van der Aa, IV onder K, 32-33; Jaarboek MNL 1824 (daaruit blijkt dat het ambt heeft aanvaard vanwege de onzekerheid van de tijd en om inkomsten te hebben ten behoeve van zijn gezin); Nationaal Archief, Coll. Van Maanen 1900, 50; Van West de Veer, Rechtbank 's-Gravenhage, 31; Parlement & Poltiek.

Rechter van instructie

VOSMAER, Willem Carel; Personalia: * NH; Den Haag 31-12-1749 - † Den Haag 22-10-1818; zn. van Jacob, notaris te Den Haag, en Louisa Maria Mosburger; tr. 1. 1782 Margaretha Nicoletta Holtius, dr. van mr. Gualtherus en Isabella Maria Beusechem van der Linden, 2. 1793 Jakoba Maria Scheltus, dr. van mr. Isaac, hoofd van 's Landsdrukkerij en Maria Elisabeth de Rasière; uit het eerste huwelijk o.a. zoon Gualterus, directeur Algemene Landsdrukkerij, vader van de bekende literator Carel Vosmaer (substituut-griffier H.R.); Loopbaan: studie rechten Leiden (promotie 1775); 1775-1787 advocaat voor de hoven van Justitie in Holland en de Raad van Brabant, 1781-1787 commies- boekhouder ten kantore van de gemene middelen over Holland te Den Haag, 1788 adjunct en tweede advocaat-fiscaal en procureur-generaal bij het Hof van Holland, van 1788-1795 advocaat-fiscaal en procureur-generaal, van 1795-1807 ambteloos, neemt in 1799 de drukkerij van zijn schoonvader over, 1807-1808 secretaris-generaal bij het ministerie van Koophandel en Marine, vanaf 1809 hoofdofficier van Haarlem, vanaf 1814 president Hooggerechtshof van Financiën en Zeezaken; Opgave 1810: verklaarde dat hij voor de functie van advocaat- fiscaal en procureur-generaal bij het Hof van Holland ambtgelden en bijzondere belastingen heeft betaald, rekening houdend met een jaarlijks inkomen van fl. 10.000,- en dat 10 tot 30 jaar lang; dit alles verloor hij na zijn remotie in 1795; het ambt van secretaris-generaal leverde jaarlijks fl. 8000,- op; toen de emolumenten voor de hoofdofficier, die leefde van de boeten, werden afgeschaft werd hij gecompenseerd met een toelage van fl. 3000,-; maar door de verhuizing naar Den Haag heeft hij financieel veel schade geleden; was in 1810 weduwnaar met tien kinderen; uit een sollicitatiebrief aan Van Maanen d.d. 18 nov 1810 blijkt dat hij door Van Maanen via Nederburgh is benaderd met de vraag of hij in aanmerking wil komen voor de functie van raadsheer in het Keizerlijk Hof, hetwelk hij in de brief bevestigt; later blijkt Van Maanen hem voorbestemd te hebben voor de post van keizerlijk procureur bij de RbEA te 's-Gravenhage. Dat vernam Vosmaer vertrouwelijk van Van der Heim en was er zeer tevreden mee, omdat hij nu bij zijn familie in Den Haag kon zijn; hij zat immers als hoofdschout in Haarlem (brief 1 dec 1810); Bronnen: NP 30 (1944) 368; NL 1904, 234-235; Nationaal Archief MJP, 332, nr. 115; Nationaal Archief, Coll. Van Maanen 1900, 50; M.C. van Leeuwen-Canneman, Inventaris van het archief van de familie Vosmaer, 17e-20ste eeuw ('s-Gravenhage, 1988); Van West de Veer, Rechtbank 's-Gravenhage, 49.

Rechter

DIERT VAN MELISSANT, Jacobus Petrus Ivo; Personalia: RK; * Den Haag 3-1-1774 - † Den Haag 7-8-1847; zn. van Gerardus Petrus Johannes Joseph Diert, vrijheer van Hoogmade, heer van Melissant, en Juliana Philippina van Leefdael; tr. 1. 1821 Clara Elisabeth Helmich, wed. van Cornelis Petrus Josephus van der Kun, dr. van Michaël en Johanna Maria van Grootveld 2. 1839 Elisabeth Maria Geertruida Frederica barones van Lamsweerde, dr. van Gerrit Willem Joseph en Maria Cornelia, barones van Dorth tot Medler; Loopbaan: studie rechten Leiden (promotie 1798); in 1810 advocaat te Den Haag, tot 1833 rechter Rb Den Haag, 1833 tot overlijden raadsheer Hooggerechtshof, c.q. Hoge Raad; Bronnen: Van Koppen, Raadsheer, 123-124; NA 1990-1991, 465-466; Van West de Veer, Rechtbank 's-Gravenhage, 21.

GALLÉ, Nicolaas Jacobus; Personalia: * NH; Den Haag 23-3-1766 - † Den Haag 11-12-1832, zn. van mr. François Jacob, landadvocaat, en Catharina Lamina Elisabeth de Roos, tr. Den Haag 1790 Jacomina Bernardina Thierry de Bye, dr. van Cornelis Bastiaan en Cornelia Sara Moll; Loopbaan: studie rechten Leiden (promotie 1787)1787 admissie advocaat Hof van Holland; in 1810 schepen van Den Haag; 1811-1832 rechter Rb Den Haag; Bronnen: Van West de Veer, Rechtbank 's-Gravenhage, 24. Mommers, Brabant, 383-384.

KEMPENAER, Johan Jacob de; Personalia: * NH; Den Haag 6-9-1764 - † Den Haag 24-6-1835; zn. van mr. Jacob, landsadvocaat, en Matthea Huberta van Minninghen; tr. 1795 Antonia Christina de Lille; Loopbaan: studie rechten Leiden (promotie 1787); 1787 admissie advocaat Hof van Holland; tot 1795 commies bij de Raad van State, daarna bij het Comité tot de Algemene Zaken van het Bondgenootschap te Lande, sinds 1802 schepen van Den Haag, na 1813 president Rb Den Haag tot zijn dood; Opgave 1810: verklaarde dat zijn vermogen onzeker was; was toen weduwnaar en had geen kinderen; Bronnen: NP 39 (1953) 153; Nationaal Archief MJP,332, 121; Van West de Veer, Rechtbank 's-Gravenhage, 31.

MAANEN, Felix; Personalia: Waals; * Den Haag 1-12-1739 - † Den Haag 28-3-1813; zn. van Cornelis, notaris en procureur te Den Haag, en Susanna de Klopper; tr. 1769 Elisabeth Marie Guicherit, dochter van de Waalse predikant en hofkapelaan Jean Isaac Guicherit; Loopbaan: studie rechten Leiden (promotie 1760); 1760 admissie advocaat Hof van Holland; lid vroedschap Den Haag, medewerker bij het Opperdepartement van de Jacht en Visserij; tot zijn dood in 1813 rechter Rb Den Haag; Opgave 1810: was een oom en de peter van C.F. van Maanen; in een sollicitatiebrief aan Van Maanen d.d. 18 nov 1810 doet hij een beroep op de familierelatie en hoopt op een of andere functie; Bronnen: NP 1 (1910) 272; Nationaal Archief, Coll. Van Maanen 1900, 50; Van West de Veer, Rechtbank 's-Gravenhage, 35.

PAUW, Maarten Iman; Personalia: * NH; Den Haag 1-9-1774 - † Den Haag 1-12-1846; zn. van mr. Maarten Philibert, advocaat en penningmeester van Delfland, en Maria Susanna Buys; tr. 1801 Adriana Johanna Beelaerts, vrouwe van Wieldrecht, dr. van mr. Gerard, secretaris Rekenkamer van Holland; Loopbaan: studie rechten Leiden (promotie 1794); 1794 admissie advocaat Hof van Holland; 1802 schepen van Den Haag, rechter Rb Den Haag 1811-1814; 1814-1833 officier van justitie Rb Den Haag, 1833-1838 raadsheer Hooggerechtshof, 1838-1846 raadsheer Provinciaal Hof van Zuid- Holland; Opgave 1810: verklaarde in 1810 dat zijn vermogen onzeker was; hij was toen gehuwd en had vier kinderen; Bronnen: NA 42 (1949) 400-401; NNBW IX 767; Van der Aa, VI onder P, 44; Jaarboek MNL 1847; Nationaal Archief MJP,332, 121; portretten van Pieneman in verzameling Pauw van Wieldrecht; Van West de Veer, Rechtbank 's-Gravenhage, 39.

 

Rechter-plaatsvervanger

BONTE, Martinus; Personalia: *NH Den Haag 8-7-1769 - † Den Haag 4-11-1823; Loopbaan: studie rechten Leiden (promotie 1793); 1793 admissie advocaat Hof van Holland; tot 1810 advocaat en notaris Den Haag; 1811-1812 rechter-plv. Rb Den Haag; 1811-1821 notaris Den Haag; Bronnen: Hartong, Protocollen, 30; Van West de Veer, Rechtbank 's- Gravenhage, 17.

CAAN VAN NECK, Abraham Cornelis; Personalia: *NH Den Haag 25-4-1783 - † Den Haag 25-4-1830; (volgens mij niet juist: geboorte en sterfdatum gelijk); zn. van mr. Hendrik Adriaan, secretaris Den Haag en hoogheemraad Rijnland, en Suzanna Jacoba Johanna van Neck; oudste broer van Jan de la Bassecour Caan, raadsheer-auditeur Keizerlijk Hof Den Haag); ongehuwd; Loopbaan: studie rechten Utrecht (promotie 1804); in 1810 auditeur en advocaat te Den Haag, na 1813 secretaris kabinet minister van Financiën; Bronnen: NP 16 (1926) 41; P.C. Bloys van Treslong Prins, Genealogie van het geslacht Caan, de la Bassecour Caan en Caan van Neck ('s-Gravanhage, 1905); NL 41 (1923) 31-33; CBG, Familiearchief Caan van Neck. Van West de Veer, Rechtbank 's-Gravenhage, 20.

NB. Neemt zijn benoeming niet aan en wordt vervangen door mr. Cornelis Johan de Lange van Wijngaerden (1762-1820), advocaat (Keizerlijk Besluit van 9 juli 1811, Nationaal Archief, Archief Keizerlijk Hof, inv.nr. 19).

HAER, Bonifacius van der; Personalia: * NH Den Haag 22-8-1779 - † Den Haag 3-1-1851; Loopbaan: studie rechten Utrecht (prom. 1802); 1802 admissie advocaat departementaal gerechtshof van Holland; 1811-1819 rechter Rb Den Haag; Opgave 1810: In een brief de president van het Hof van Holland, R. Baelde, aan Van Maanen d.d. 24 nov 1810, beveelt deze zijn vriend mr. Bonifacius van der Haar aan als rechter of vrederechter in Den Haag; Bronnen: Nationaal Archief, Coll. Van Maanen 1900, 50; Vorsterman, Stam- en wapenboek I, 357 nog nazien; Van West de Veer, Rechtbank 's-Gravenhage, 26.

OLDENBARNEVELDT GEN. WITTE TULLING, Jan Gerard van; Personalia: * NH 's-Gravenhage 26-4-1779, † Utrecht 25-3-1852; zn. van mr. Hendrik Justus, advocaat-fiscaal en procureur-generaal Raad van Brabant, en Agneta Theodora van Teylingen; tr. 1803 Lucia Catharina Stratenus, dr. van Anthony en Adriana Aletta van Gelsdorp; Loopbaan: studie rechten Utrecht (prom. 1804); 1804 admissie advocaat departementaal gerechtshof van Holland, 1813-1815 rechter Rb Den Haag, luitenant-kolonel Haagse Schutterij, lid Hoog Militair Gerechtshof vanaf 1815; Bronnen: Portret in een der werkkamers Nationaal Archief! Van West de Veer, Rechtbank 's- Gravenhage, 37.

Keizerlijk procureur

DANSAERT KRAIN, Jean Baptiste; Loopbaan: studie rechten; 1808 burgermeester van Sint Pieters Leeuw bij Brussel; in 1810 advocaat te Brussel; 1811-1814 Keizerlijk procureur Rechtbank van 1e Aanleg Den Haag; Bronnen: Van West de Veer, Rechtbank 's-Gravenhage, 21; Van Boven, "Belgisch Openbaar Ministerie". Grootgrondbezitter: http://home.tiscali.be/pajottenland/pajot/mon/dilb/parkend.htm

Substituut-procureur

HUYGENS, Johannes Hendricus; Personalia: * NH; Den Haag 9-10-1771 - † Den Haag 22-5-1844; zn. van Adrianus, beambte secretarie Staten van Holland, en Johanna Carré; tr. 1. 1797 Jacoba Maria van de Kasteele, dr. van mr. Leonard, 2. 1806 Maria Wilhelmina de la Faille; Loopbaan: studie rechten Leiden (promotie 1792); 1792 admissie advocaat Hof van Holland; sinds 1795 baljuw van 's-Gravenzande, Zandambacht, Naaldwijk, Honselerdijk, 't Honderdland en de Oranjepolder, 1811-1815 substituut- procureur Rb Den Haag; na 1815 raadsheer Hooggerechtshof; Opgave 1810: verklaarde in 1810 niet onbemiddeld te zijn, maar is onzeker over de toekomst van zijn vermogen door de tijdsomstandigheden, hij aanvaardde het ambt van baljuw met het vooruitzicht tevens collecteur van de verpondingen te worden over het Westland, hetgeen aanzienlijke inkomsten placht op te leveren, maar deze functie was inmiddels door reorganisatie aan commissarissen opgedragen, waarvoor hij geen schadevergoeding heeft gekregen; was toen gehuwd en had zes kinderen; Bronnen: NP 33 (1947) 176; Nationaal Archief MJP, 332, nr. 57; Van der Aa, III onder H, 474; Van West de Veer, Rechtbank 's-Gravenhage, 29

NETSCHER, Johannes Theodorus; Personalia: * Rotterdam 1-12-1786 - † Den Haag 20-1-1864; zn. van Franciscus, koopman te Rotterdam, en Elisabeth van Putten; tr. 1811 Petronella Jacoba Mathijssen (zoon Justus Adrianus Henricus, referendaris Ministerie van Justitie, was tevens een bekend schilder); Loopbaan: studie rechten en letteren Leiden (promotie rechten 1808); in 1810 advocaat te Rotterdam, 1814-1818 substituut OvJ Rb Den Haag; 1818-1828 ambtenaar Departement van Koophandel en Koloniën (1818 commies, 1824 referendaris en 1826 inspecteur-generaal), 1828 administrateur Departement voor Nationale Nijverheid, in die functie oprichter van de Veeartsenijschool te Utrecht, 1840 lid Raad van State; Opgave 1810: werd door de Leidse hoogleraar in de letteren, David Wijttenbach, aanbevolen aan Van Maanen, waarbij hij het proefschrift in de letteren De Oratione Ciceronis Pro Archia Poeta als uitmuntend kwalificeert (brief Wijttenbach aan Van Maanen 10 dec 1810); Bronnen: NP 9 (1918) 274; NNBW V 363-365; Nationaal Archief, Coll Van Maanen 1900, inv.nr. 50; Van West de Veer, Rechtbank 's-Gravenhage, 37.

Griffier

CARRÉ, Jan Anthonie Jacobus; Personalia: * Delft 9-3-1772 - † Den Haag 14-4-1830; zn. van mr. Diederick, advocaat te Delft, en Sybilla Hermina van der Sluys; tr. 1796 1. Catharina Wassenbergh, dr. van Adam Langehert (portret van haar geschilderd door Maria Elisabeth Carré (1737-1811) 2. 1812 Margaretha Elisabeth Maria von Dassel, dr. van Johan Friedrich, kapitein; Loopbaan: studie rechten Amsterdam en Leiden (promotie Leiden1792); 1792 admissie advocaat Hof van Holland; vanaf 1795 secretaris schepenbank Den Haag, tevens 1794-1811 notaris Den Haag, bleef tot zijn dood griffier Rb Den Haag; Opgave 1810: verklaarde geen vermogen te bezitten om buiten zijn ambt te kunnen leven; hij was toen gehuwd en had drie kinderen; Groot kunstliefhebber; Publicaties: Handboek wegens de zegelordonnantie van 11 september 1794 (Den Haag, 1795), Uitlegkundige verhandeling over de transvigerende zegel-ordonnantie (Den Haag, 1808); Bronnen: NNBW I 586; Hartong Protocollen, 48; Nationaal Archief MJP, 332, 121; Van der Aa, II onder C, 65; Van West de Veer, Rechtbank 's-Gravenhage, 20; NL 4 (1886) 82; NB. Kwitantie van Henrik Constantijn Cras, rechtsfilosoof, voor mr. Diederick Carré voor 120 gulden als honorarium voor twee colleges in de rechten, door diens zoon J.A.J. Carré bijgewoond van oktober 1788 tot juni 1789. Amsterdam, 7-12-1789 (GA Rotterdam, Autografenverzameling Wiggers van Kerchem, inv.nr. 54)

Deze pagina is een onderdeel van de site Rechters in 1811