RECHTBANK VAN 1E AANLEG BREDA


NB. Vindplaats Archief: BHIC, Rechtbanken in Noord-Brabant, 1811-1838; Voor de geschiedenis zie Van Haastert, Justitie in Breda.

President

LEHEU, Andreas Joseph Hendricus; Personalia: RK; ged. Waspik 7-3-1772 - † Breda 12-1-1833; zn. van Joannis Baptista Cornelis, med. doctor, en Anna Schoenmakers; tr. 1. Tilburg 1798 Johanna Maria Albertina Verbunt, dr. van Augustinus Gerardus en Maria Helena Baesten 2.  Johanna Coletta Antonia van Beugen, dr. van Adrianus en Johanna Maria Elisabeth van Eijndthoven; Loopbaan: studie rechten; 1797-1803 rentmeester geestelijke goederen in Peelland, 1802- 1811 raad Departementaal Gerechtshof van Braband; in 1813 na het herstel van de onafhankelijkheid wegens vermeende onkunde uit zijn functie ontheven, maar in 1815 opnieuw benoemd tot president Rb. Breda, welke functie hij tot zijn dood zou uitoefenen, 1820 lid Provinciale Staten Noord-Brabant en 1820-1823 lid Tweede Kamer; Opgave 1821: Opm. van de procureur-crimineel: "De heer Le Heu, wien het overigens niet aan verstand en nog minder aan regtskunde en eerlijkheid, wel aan opvoeding ontbreekt, en waardoor hij dan ook zijne digniteit als president soms exponeert, heeft nimmer nagelaten, ook zelfs niet na dat de grief, hem aanvankelijk bij de jongste restauratie van zaken, als niet te ontkennen is, aangedaan, op eene satisfactoire en eclatante wijze was hersteld, zich ondertusschen over het actueel Gouvernement uit te laten op eene wijze, welke genoegzaam doet zien, dat hij der Fransche overheersching nog niet moede ware; en van waar, niet van zijn gebrek aan opvoeding, even min, zoo als anderen willen, van timiditeit, het ook wel zal zijn, dat hij nog nimmer in zijne qualiteit, aan den Koning zijne verschuldigde hulde gebragt, zoo niet zelfs redenen van absentie gepraetexteerd heeft, Hoogst Dezelve de stad Breda met hare tegenwoordigheid verëerende."Bronnen: MvJ, 5022; Mommers, Brabant, 452-453; Van Kempen, Gouvernement, 366; Van Kempen, "Breda 1814", Jaarboek Oranjeboom 1985. Tuithof, "Hoppenbrouwers", Jaarboek Oranjeboom 1967.

Rechter van instructie

JANTZON VAN NIEUWLAND, Stephanus Bernardus; Personalia: NH; * Breda 4-11-1766 -† Breda 19-7-1828; zn. van mr. Nicolaas Johannes en Anna Geertruid Noortbergh (broer Johanes Gerardus was benoemd tot president Rb Dordrecht); tr. 1814 Anne Caroline Lucile van der Borch, dr. van Benjamin, drossaard, en Carolina Jacoba van Wassenaer; Loopbaan: studie rechten Leiden (promotie 1787); 1787-1805 advocaat te Breda, 1805-1811 raad Departementaal Gerechtshof van Braband, tot 1812 rechter van instructie Rb Breda, 1815 burgemeester, 1816-1820 president- burgemeester van Breda, 1816-1820 lid Provinciale Staten Noord-Brabant; Bronnen: Mommers, Brabant, 433-434; Van Kempen, "Breda 1814", Jb De Oranjeboom 1985;

NB. Vervangen in 1812 vervangen door Losecaat, die enige maanden daarvoor rechter werd.

Rechter

PETERSOM RAMRING, Samuel Anton Nicolaas van;

NB. Werd al vóór zijn installatie te Breda benoemd tot president Rb Gorinchem (zie aldaar); als rechter vervangen door de rechter-plv. Losecaat. Omdat Losecaat in 1812 promoveerde naar de functie van rechter van instructie, werd Losecaat als rechter vervangen door Jan Hendrik Begram, in 1821 44 jaar oud en afkomstig van Leiden. Zijn carrière was: 1800-1803 commissaris Kleine Zaken te Leiden, 1811-1812 griffier vredegerecht te Ginniken, 1812-dec 1812 substituut-procureur te Dendermonde, 1813-1821 en verder, rechter Rb. Breda (MvJ 5022)

Rechter-plaatsvervanger

INGEN HOUSZ, Ludovicus; Personalia: RK; ged. Breda 20-11-1778 - † Breda 24-2-1832; zn. van Ludovicus, apotheker, en Maria Joanna Stuyck; ongehuwd; Loopbaan: studie rechten Leiden (promotie 1803); in 1810 advocaat te Breda en bleef dat tot zijn dood; Bronnen: NP 29 (1943) 196;

LOSECAAT, Pieter Gerard Antonie; Personalia: NH; * Den Bosch 1782 - † 1842; zn. van mr. Pieter, raad Departementaal Gerechtshof van Brabant, en Antonetta van Esvelt; Loopbaan: studie rechten Leiden (promotie 1803); 1803-1811 advocaat voor het departementaal Gerechtshof van Braband; vanaf 1808 tevens lid Hoge Vierschaar Breda; vanaf 1808 commissaris ter judicature over de middelen te lande in het ressort Breda; Bronnen: NL 1952,77; Tax XIV 91; Van Haastert, "Beschouwingen", 68 en 117;

NB. Werd in 1811 rechter in plaats van Petersom Ramring; Werd op zijn beurt op 21 okt 1811 als rechter-plv. vervangen door L.K.H. van Heeckeren van Brandenburg, advocaat te Breda.

NUEWENS, Pieter Jacob Anton; Personalia: afkomstig van Brussel? Antonius Joseph van Nuewens (1747-1813), bibliofiel, zoon en broer van de notarissen Nuewens, is bekend als de een van eigenaren van het beroemde middeleeuwse handschrift Karel van Hulthem, dat zich in de KB van Brussel bevindt; Loopbaan: studie rechten; in 1810 advocaat te Breda; zou in 1813 na het herstel van de onafhankelijkheid worden ontslagen;

Keizerlijk procureur

HEUVEL, Carolus Josephus Felix van den; Personalia: RK * Leuven 29-4-1775 - † Breda 3-6-1856; zn. van mr. Guilelmus Josephus, raad Hof van Justitie Brabant, en Maria Isabella Blondeau; tr. 1813 Breda Petronella Michaela Jamez, dr. van Caspar, advocaat, en Cecilia Smolders; Loopbaan: studie rechten Leuven (promotie); 1800 griffier schepenbank Den Bosch; 1804 lid Hoge Vierschaar Stad en Meierij van Den Bosch; 1804 tevens pensionaris van Den Bosch, sinds 1808 baljuw van Stad en Lande van Breda en schout-civiel schepenbank Breda; 1808 substituut-fiscaal der middelen te lande ressort Breda; vanaf juni 1811 keizerlijk procureur; na 1813 OvJ Rb Breda en was dat in 1821 nog steeds. Bronnen: MvJ 5022; Van Haastert, "Beschouwingen", 119; Taxandria 1918, 84-85;

Substituut-procureur

MERCIER, Louis le; Personalia: * 29-12-1772 Loopbaan: in 1810 Magistrat de Sureté te Turnhout; bekleedde ook een functie aan het Cour spéciale van het departement van de Twee Nethen, kandidaat voor de functie van PI te Kortrijk ca. 1812; Zou in 1813 Breda verlaten; Bronnen: GA Breda, Registre Civique 1812; Van Hille, Frans Bewind, 191; Van Boven, "Belgisch Openbaar Ministerie".

Griffier

FOLLEZ, Charles; Personalia: * 12-10-1758, afkomstig van Brussel; Bronnen: GA Breda, Registre Civique 1812; NB. Vertrok in 1813 uit Breda en werd op 29 december 1813 vervangen door Lambertus Dominicus Storm.

Deze pagina is een onderdeel van de site Rechters in 1811