RECHTBANK VAN 1E AANLEG ARNHEM


NB. Vindplaats Archief: Gelders Archief, Nieuw Rechterlijk Archief, 1811-1838.

Over de advocatuur in Arnhem zie levensbericht J.M. de Kempenaer in Jaarberichten NML 1870

President

GAYMANS, Jan; Personalia: * Arnhem 16-5-1771 - † Arnhem 26-1-1814; zn van Johan, raad en voorzitter Hof van Gelre, raad en burgemeester Arnhem, en Josina Christina Otters; tr. 1796 Johanna Adriana Wyborgh, dr. van Gerbrand Johan en Gerbrecht van Dedem; Loopbaan: studie rechten Utrecht (ingeschreven 1792); 1795 lid en secretaris van de finantien in het kwartier van de Veluwe, secretaris stad Arnhem, nov 1795-1799 substituut-griffier Hof van Gelre, 1799 eerste griffier; 1802 raad in het Departementaal Gerechtshof van Gelderland, tot zijn dood president Rb Arnhem, lid gemeenteraad Arnhem; Opgave 1810: verklaarde dat zijn vermogen matig was en het inkomen ervan onzeker; was toen gehuwd en had acht kinderen; in een sollicitatiebrief van W.G.J. van Gendt aan Van Maanen d.d. 25 nov 1810 beveelt deze Gaijmans aan als president van de Rb Arnhem, "die wel zeer bemiddeld, egter met een talrijk huisgezin belast is"; Bronnen: NP 5 (1914) 139; Archieven Gew.Besturen I,78; Nationaal Archief MJP, 331, 121; Nationaal Archief, Coll. Van Maanen 1900, 50; Homines Novi, 437;

 

Vice-president

BRANTSEN, Johan; Personalia: * Arnhem 5-3-1768 -  † Arnhem (h. Hulkenstein) 30-5-1826; zn. van mr. Derk Willem Abraham, raadsheer Hof van Gelre (1779-1795), kwartierdrost van Arnhem (1808) en Gerhardina Abigael Agatha Brantsen; tr. 1802 Maria Leopoldina Catharina van Hasselt, dr. van mr. Johan Coenraad, auditeur- militair in Gelderland, en Louisa Anthonia van Oyen; Loopbaan: studie rechten Utrecht (promotie 1788); 1788-1795 schepen en raad van Arnhem; 1788-1795 lid van het Jachtgericht in het kwartier van de Veluwe; 1792-1795 commissaris van de monstering in het kwartier van de Veluwe; vanaf 1802 richter van Arnhem en in Veluwezoom; vanaf 1807 officier der jacht in het 7e district van het Departement Gelderland; vanaf 1808 Procureur des Konings te Arnhem, in 1810 Keizerlijk Procureur geheten; na 1814 raadsheer Hof van Gelderland, lid G.S. Gelderland; Opgave 1810: verklaarde nog niet in het bezit te zijn van de ouderlijke boedel en had daarom slechts een gering vermogen, zijn tractement bedroeg dan f 750,- en emolumenten f 120,-; hij was toen gehuwd en had geen kinderen; (zou later twee kinderen krijgen, die op 6 augustus 1826 samen met zijn vrouw zijn verdronken in de Rijn bij hun huis Hulkestein). Bronnen: Nationaal Archief MJP, 331, 106-107; NA 1989, 445 (met portret van S. Greve, 1802); R. Wartena, Het archief van de familie Brantsen (Arnhem, 1966), 21- 23; Wijnaendts van Resandt, Genealogie Van Hasselt, 161; J.G.A.V. van Hogerlinden De eerste stoomboot te Arnhem 1826-6 augustus - 1926 (Arnhem, 1926)

Rechter van instructie

ARDESCH, Nicolaas Willem; Personalia: NH; * Harderwijk 1768 of 1770 - † Den Haag 26-6-1842; zn. van mr. Hendrik Johan, burgemeester van Harderwijk, en Jacomina Johanna de Meester; ongehuwd; Loopbaan: studie rechten Harderwijk (promotie 1790); 1791 advocaat voor het Hof van Gelre, 1793 fiscaal van de Veluwezoom en substituut-rentmeester van St.Walburg en Mariëndaal, 1794 gemeentman van de stad Arnhem, in 1795 uit functie gezet, 1802 schout en secretaris van het ambt Epe; 1806 raad Departementaal Gerechtshof, in 1810 tevens benoemd tot lid van de ringcommissie van de ring tussen Nederrijn en Lek, Gelderse IJssel en Zuiderzee, van 1822 tot zijn dood raadsheer in het Hooggerechtshof, cq. HR; Opgave 1810: verklaarde een "gegeneert" vermogen te bezitten; was toen ongehuwd; Bronnen: Van Koppen, Raadsheer, 122; Nationaal Archief MJP, 331, 124; Publicaties: De manus mortuae benificio. Proefschrift Harderwijk, 1790 (KB 446 E 3).

NB. Wordt in 1811 raadsheer Keizerlijk Hof en vervangen door Van de Wall (zie hierna) (Keizerlijk Besluit 9-1-1812, Nationaal Archief, Archief Keizerlijk Hof, inv.nr. 19)

Rechter

BRANTSEN, Willem Reinier; Personalia: 1752- † Arnhem 24-9-1820, zn. van Everhard Jacob, en Johanna Beatrix Tulleken; ongehuwd; Loopbaan: studie rechten Leiden (prom. 1777); apr 1778-begin 1795 secretaris Arnhem; okt 1802- jan 1808 lid magistraat Arnhem; sinds de reorganisatie in jan 1808 lid vroedschap belast met de justitie; vanaf 1806 commissaris over de judicature van de middelen; bij zijn overlijden president rechtbank Arnhem; Opgave 1810: verklaarde een middelmatig vermogen te bezitten, waaruit bescheiden inkomsten uit voortvloeiden; Bronnen: Nationaal Archief MJP, 331, 72; R. Wartena, Het archief van de familie Brantsen (Arnhem, 1966), 40;

HOFF, Johan Willem Theodoor; Personalia: * ca. 1775 (in 1810 35 jaar) - † Oosterbeek 14-9-1838, zn. van dr. Bernardus Johannes, advocaat en secretaris van Arnhem, en Maria van Boven; ongehuwd; NB. Zijn zuster was gehuwd met Willem Lodewijk Levin Christiaan baron van Sommerlatte, generaal-majoor, zoon van Hans August Heinrich baron von Sommerlatte en Amelie von Gilten. Dit echtpaar woonde ook te Arnhem; Loopbaan: studie rechten Leiden (prom. 1796); 1802 advocaat voor het Hof van Gelre;1803-1811 lid magistraat Arnhem, 1806 commissaris over de judicature van de middelen te Arnhem, 1808 wethouder Arnhem, 1803- 1810 lid gericht van de Veluwzoom; bij zijn overlijden nog rechter en tevens lid gemeenteraad Arnhem; Opgave 1810: verklaarde geen vermogen te bezitten omdat zijn ouders nog in leven waren; in 1821 wordt van hem opgemerkt: "Hij staat ten aanzien van zijn zedelijk gedrag en karakter alhier in een nadeelig gerucht"; Bronnen: Nationaal Archief MJP, 331, 109; Nationaal Archief MvJ 5022;

LEEUWEN, Johannes van; Personalia:  NH; * Tiel 1-12-1770 - † Arnhem 14-3-1837, zn. van mr. Johannes Diederik, ontvanger, afgevaardigde district Tiel bij de Nationale Vergadering van 1796, en Adriana Gerarda Johanna van Altena; tr. Louise Leonore Dutilh, dr. van Abel Pierre, firmant P. Dutilh en Zn. te Amsterdam, en Catharina Martin; Loopbaan: studie rechten Harderwijk (prom. 1793); lid magistraat Tiel en als zodanig gedeputeerde kwartier Nijmegen, uit hoofde van die functie extraordinaris lid Staten-Generaal en vertegenwoordiger in de VOC, kamer Amsterdam, substituut ontvanger-generaal van zijn vader te Tiel, toen deze in de Nationale Vergadering zat, lid Departementaal Bestuur van de Rijn, lid Departementaal Bestuur van Gelderland, sinds 1808 vroedschap en schepen van Arnhem, commissaris ter judicature over de middelen, jachtofficier in het 1e district van Gelderland, lid van de Garde d'Honneur; Opgave 1810: verklaarde dat zijn vermogen onzeker was vanwege de belegging in effecten, zijn inkomen bestond uit zijn salaris van fl.750,- en "benevens het geene zijn vader hem jaarlijksch kan en gelieft toe te schikken" Bronnen: Archieven Gew. Best. I, 83; Nationaal Archief MJP, 331,74; Van Wissing (ed.) Volksvertegenwoordigers Gelderland, 90-92.Vader staat vermeld in: NNBW IV 890-891; NP 41 (1955) 139. (Dutilh)

TULLEKEN, Willem Jan; Personalia: Niet-adelijke tak; * Arnhem 25-9-1768 - † Arnhem 25-9-1814, zn van Oswald, burgemeester van Hattem, en Françoise Greve; tr. 1791 Christina Bondam, wed. van J.B. Heurdt, burgemeester van Harderwijk, dr. van Pieter, hoogleraar te Harderwijk, en Rolina Meijer; Loopbaan: studie rechten; burgemeester Hattem en rentmeester Convent van Clarenwater, 1803 lid college van Financiën van Veluwe, lid Departementaal Bestuur Gelderland, vroedschap en schepen Arnhem en commissaris ter judicature over de middelen; Opgave 1810: verklaarde een matig vermogen te bezitten; was toen weduwnaar en had twee kinderen; Bronnen: Archieven Gew. Best. I, 90; Nationaal Archief MJP, 331,76;

WALL, Nicolaas van de; Personalia: NH; * Arnhem 26-1-1782 - † Arnhem 26-11-1860; zn. van Gillis, procureur, en Helena Roelofs; tr. 1809 Anna Herberta Engelen, dr. van Herbert, en Maria Dibbets; Loopbaan: studie rechten Leiden (prom. 1805); 1805 advocaat te Arnhem, 1812 rechter van instructie Rb Arnhem; was toen tevens koopman; raadsheer Provinciaal Hof van Gelderland; Bronnen: Nationaal Archief MvJ 5022; NP 38 (1952) 379;

NB. Wordt in 1812 rechter van instructie en vervangen door Bouricius (zie hierna) (Keizerlijk Besluit 9-1-1812, Nationaal Archief, Archief Keizerlijk Hof, inv.nr. 19)

Rechter-plaatsvervanger

BOURICIUS, Jacob Anthony; Personalia: NH; ged. Arnhem 3-11-1746 - † Arnhem 22-5-1814; zn. van Adriaan, postmeester te Arnhem, en Susanna Maria van Pabst; tr. 1. 1780 Margaretha Jacoba Fremeaux, 2. 1786 Geertruida Johanna Visscher, dr. van mr. Carel Wouter; Loopbaan: studie rechten Leiden (prom. 1767), 1767 advocaat, in 1810 lid Raad van Financiën te Arnhem, na 1813 rechter Rb Arnhem; Bronnen: Archieven Gew. Best. I, 75; NP 35 (1949) 10;

NB. Wordt rechter in de plaats van Van de Wall (Keizerlijk Besluit 9-1-1812, Nationaal Archief, Archief Keizerlijk Hof, inv.nr. 19); wordt in deze functie van rplv. vervangen door Gerard van Eck, advocaat (Keizerlijk Besluit 20-6-1812, Nationaal Archief, Archief Keizerlijk Hof, inv.nr. 19)

EVERTS, Philip Pelgrim; Personalia: NH; * Twello 24-12-1783 - † Twello (Hof ten Dale) 2-10-1843; zn van Gerhardus, procureur en schout van Voorst, en Helena Beek; tr. 1809 Caroline Henriette Bake, dr. van Herman, koopman te Philadelphia, en Carolina Gautier; Loopbaan: studie rechten Harderwijk (prom. 1805, tegelijk met Pieter Hendrik Esser (beiden waren al licentiaat)); in 1810 jurist te Arnhem, 1811 maire van Twello, na 1813 burgemeester en van 1812-1843 notaris aldaar; Bronnen: NP 22 (1935-1936) 136 (met portret van J. Anspach); Hartong, Protocollen, 77;

HARN, Willem Johan van; Personalia: * Arnhem 7-9-1783- †Vianen 1-1-1858, zn. van Johan en Clasina Oester (een zus van Willem Johan trouwde met Benjamin Donker Curtius, de jongste zoon van Boudewijn Donker Curtius (zie Keizerlijk Hof den Haag), tr. Leiden 1819 Johanna Christina Swaving, dr. van Cornelis, predikant te Naarden, en Bartha Kist; Loopbaan: studie rechten Groningen en Harderwijk (prom. 1805) 1805 advocaat te Arnhem en commies-griffier Hof van Gelre, hoofdambtenaar bij min. Van Financiën (vgl Jb CBG 1998,137)? ; Bronnen: A.F.E. Duim, Het geslacht van Harn. Van Gelderland tot Zeeland (Hilversum, 1994) Priveuitgave van auteur, Neptunusstraat 39, 1223 HK Hilversum; Van den Brandeler, Letterkundig Woordenboek: "Harn (Mr. Willem Johan van), geb. te Arnhem 7 Aug. 1783, stud. te Harderwijk en was advocaat te Arnhem, later commies-griffier bij 't Gerechtshof aldaar, en hoofdcommies bij de administratie der posterijen te 's Hage, waar hij overleed 1 Jan. 1858.Hij schr.: Flora Campbell. Een geschenk voor Neerl. dochteren, 's Hage 1848; Een vlugtige blik op het oude en hedend. Vianen, Schoonh. 1851; Passie-bloemen geplukt op vreemden bodem, Gorinchem 1852; Hans-Jovis! Eene episode uit mijn academieleven te Harderwijk, 's Hage 1852; Iets over Everardus Reidanus, Nassausche Raet, (geb. 1550, overl. 1602) in verband met vele aanzienl. geslachten in ons vaderl. die vóor en na dezen voortr. staatsman geleefd hebben, Gorinch. 1852; Allerlei. Een woord van opwekking tot onderl. verdraagzaamheid in het geloof, Vianen 1853; Het geslacht Stalpert van der Wiele, 1279-1853, Vianen 1854. Voorts vertaalde hij eenige werken uit het Fransch en Engelsch." (Bron: http://www.dbnl.org/tekst/bran038biog01/bran038biog01_1728.htm)

HASSELT, Jacobus Adriaan van; Personalia: NH; *Zutphen 13-8-1772 - †Zutphen 28-12-1832; zn van mr. Johan, schepen van Doesburg en Zutphen, en Susanna Françoise van Sonsbeeck; tr. 1807 Anna Philippina Carolina Frederica Robbertina barones van Heeckeren, dr. van Ludolph Frederik Hendrik van Heeckeren tot Waliën en Coenradina Anna van Haersolte; Loopbaan: studie rechten Harderwijk (prom. 1794); vurig patriot, 1795-1810 secretaris Zutphen; in 1810 advocaat te Arnhem, 1812 griffier vredegerecht Zutphen, 1813-1832 notaris te Zutphen, lid Provinciale Staten van Gelderland; Bronnen: W. Wijnaendts van Resandt, Geschiedenis en genealogie van het Cleefsch-Zutphensche geslacht Van Hasselt van ±1530-1934 (z.pl. 1934) 175-177; NP 31 (1945) 98;

Keizerlijk procureur

SIMONS, Louis Armand; Loopbaan: studie rechten; 1808-1810 rechter Rechtbank van 1e Aanleg Antwerpen (toen zei de prefect van hem: "passe la moitié de son temps au cabaret, accusé de partialité et de corruption"), 1812 raadsheer keizerlijk hof Hamburg, 1814 rechter Rechtbank van 1e aanleg Mechelen. Bronnen: Van Hille, Nederlands Bewind, 252; Van Boven, "Belgisch Openbaar Ministerie".

Substituut-procureur

HEECKEREN VAN NETTELHORST, Adolf Jacob Hendrik Willem van; Personalia: * Laren (Nettelhorst) 14-6-1784 - † Gendringen (Zwanenburg) 16- 6-1857; zn. van Evert Christiaan Carel Willem, burgemeester van Lochem, en Henriëtta Seyna van Wassenaer; tr. 1808 Adriana Luthera Agnes Lubbertina van Heeckeren, zus van Evert Ludolf; Loopbaan: studie rechten Deventer en Utrecht (prom. 1807);1807- 1808 advocaat te Arnhem, 1809 auditeur-militair, 1811-1818 substituut- procureur/officier Rb Zutphen, 1818-1822 ambteloos, 1822-1830 rechter Rb Zutphen; Bronnen: NA 40 (1942) 334; Van der Aa, III onder H, 105;

EVERTS, Willem Eustachius (tweede doopnaam werd afgekort tot Staats en later bij familienaam gevoegd: Staats Everts) Personalia: * Arnhem 6-11-1785 - † Arnhem 9-12-1864; zn. van Jan Willem, zilversmid en procureur, en Anna Elisabeth Boekelman; tr. 1812 Geertruida Gerharda Weeninck, dr. van Hendrik Johannes, rechter te Nijmegen, en Susanna Schonck; Loopbaan: studie rechten Utrecht (prom. 1807); 1807-1811 advocaat te Arnhem, 1809-1811 preadviserend lid Landgericht van de Veluwe en de Veluwezoom; 1813-1817 waarnemend OvJ 1817-1838 officier van justitie Rb Arnhem, 1838-1855 procureur-generaal Provinciaal Hof Gelderland, 1826-1856 lid gemeenteraad Arnhem; 1815 lid provinciale onderwijscommissie; Bronnen: Nationaal Archief MvJ 5022; NNBW V 176; Van der Aa, VI onder S, 293; A.G. Schulte (red.), Arnhems Historisch Genootschap Prodesse Conamur 1792-1992 (Zutphen, 1992) 200-202; zie ook Van den Brandeler, Letterkundig Woordenboek: "Evers (Mr. Willem Staats), geb. te Arnh. 6 Nov. 1785 en overl. aldaar 9 Dec. 1864, stud. en prom. te Utr., en was later procureur-generaal bij het provinciaal gerechtshof van Gelderland, lid van den gemeenteraad van Arnhem, enz.Hij schreef: Iets over Arnhem, naar aanleiding van zijne begrooting over 1848, Arnh. 1848; Eenige conclusiën en belangrijke zaken, meerendeels vicarien, tiendregten, erfpachten, grondregten, dijkregten, markenvereenigingen en visscherijen betreffende, voor het prov. geregtshof van Geld. genomen, Zutfen 1857, 2 dln.; Lessen van wijsheid uit de oude Latijnsche dichters, Arnh. 1857." (bron: DBNL)

Griffier

THIEBOUT, Johannes; Personalia: * 1770-† 1844; zn. van Carel, horlogemaker te Arnhem, en Maria Wilhelmina Duvergé; tr. Johanna Brinkhoff, dr. van Hendrik, en Johanna Elisabeth van Diermen; Loopbaan: studie rechten Duisburg (inschr. 1790); ; geadmitteerd procureur voor het gericht van Arnhem, mrt 1797 derde secretaris van Arnhem, apr 1798 toen het secretarisambt tot één werd gereduceerd, als secretaris benoemd, 1802, toen er weer twee secretarissen waren, eerste secretaris, sinds 1808 secretaris schepenbank Arnhem en bij de commissie ter judicature over de middelen; Opgave 1810: verklaarde een matig vermogen te bezitten; was toen gehuwd en had drie kinderen; Bronnen: Nationaal Archief MJP, 331,77; NL 44 (1926) 345; Over zijn zoon Carel Hendrik, rector gymnasium Zwolle, NNBW II 1428; 

"Johannes Thiebout (1770-1844), Arnhem 1795; vader van Carel Hendrik Thiebout (1802-1872), die zich als leraar aan de Latijnse School in Zwolle vestigde. Voorouders zijn hugenoten, na 1685 via Walcheren en Gorinchem in Arnhem terechtgekomen [Thera Tromp Meesters, 'De Zwolse familie Thiebout', in: Zwols Historisch Tijdschrift 17 (2000), nr 3, p 76-81]."

Deze pagina maakt onderdeel uit van de site Rechters in 1811