RECHTBANK VAN 1E AANLEG AMSTERDAM


NB. Vindplaats Archief: GA Amsterdam, Archief van de rechtbank van eerste aanleg te Amsterdam, 1811-1813 (toegangsnummer 5074)

Tijdens het ancien régime was de schepenbank een opstap naar een bestuurlijke carrière. De zonen van de patriciersfamilies begonnen hier en lieten zich vaak bijstaan door advocaten, die uit eigen zak betaald werden. Na 1795 zien we de rechtbanken geprofessionaliseerd. De advocaten nemen nu hun plaats in. Amsterdam telde toen vier belangrijke gerechten: de schepenbank (benaming wisselde in 1795 Comité van Civiele en Criminele Justitie bv.), het Comité van Kleine Zaken, Comité van Huwelijkse Zaken en Injuriën, Comité van Assurantiën, Averijen en Zeezaken (belangrijk Amsterdams specialisme). De salarissen waren behoorlijk, ze varieerden van president schepenbank (fl. 3000,-) tot lid Huwelijkse Zaken (fl. 1000). Ter vergelijking: president Departementaal Hof van Holland, fl 4500, raadsheer in de provincie (fl. 2800).

President

SCHOLTEN VAN OUD-HAARLEM, Willem; Personalia: * Amsterdam 28-10-1751 - † Amsterdam 23-9-1816; zn. van mr. Christiaan, heer van Aschat en Oud-Haarlem, griffier en rekenmeester Leenhof van Breda, en Johanna Catharina van Wesele; br. van Benjamin Petrus van Wesele Scholten (Keizerlijk Hof Den Haag); tr. 1791 Charlotte Elisabeth von Scholten; Loopbaan: studie rechten Leiden (promotie 1772); 1772 admissie advocaat Hof van Holland; 1781-1795 raad Hoge Raad van Holland en Zeeland, 1795-1802 raad Hof van Holland, sinds 1806 procureur-generaal Hoog Nationaal Gerechtshof; Opgave 1810: verklaarde een matig vermogen te bezitten; was toen gehuwd en had twee kinderen; Bronnen: NA 44 (1951) 153; NP 1958 291; Schutte, Orde, 146-147; Nationaal Archief MJP, 330, nr. 16; Portret in M. van Bree, De intocht van Napoleon te Amsterdam (Amsterdams Museum).

Vice-president

BOMMEL, Bernardus van; Personalia: RK; † Amsterdam 1831;Loopbaan: studie rechten, 1795 lid Comité van Zeezaken, Huwelijkse Zaken en Injuriën, 1796 Comité van Kleine Zaken, juni 1798 Comité Civiele en Criminele Justitie, 1804 lid schepenbank, 1807 Comité van Kleine zaken; in 1831 bij zijn overlijden president RbvEA Amsterdam Bronnen:

MARCK, Antonius Adrianus van der; Personalia: afkomstig van Groningen; in 1810 49 jaar, † Amsterdam, 1830; zn van prof. F.A. van der Marck; tr. Catharina van Nispen, dr. van mr. J. van Nispen, raadsheer Hof van Holland (hiermee was Van der Marck zwager van Lodewijk van Toulon; zie Cour de Cassation); Loopbaan: studie rechten Franeker (promotie 1786); 1786 admissie advocaat Hof van Holland; vestigde zich Amsterdam, van 1795-1798 lid Comité van Kleine zaken en Comité tot de zaken van Assurantiën, Averijen en Zeezaken, vanaf 1799 lid college van civiele en criminele justitie, in 1799 benoemd tot raadsheer Departementaal Gerechtshof van de Amstel, in 1810 schepen en president-commissaris ter judicature over de middelen te lande in het ressort Amsterdam; bleef rechter Rb Amsterdam tot zijn dood; Opgave 1810: verklaarde dat zijn vermogen onzeker was wegens de tijdsomstandigheden; was gehuwd en had geen kinderen; Bronnen: Nationaal Archief MJP,332, 161; Van Hall, Herinneringen, 10; 

MUELEN, Samuel van der; Personalia: NH; * Amsterdam 13-11-1754 - † Amsterdam 9-12-18??; zn. van mr. Jan Carel, boekhouder Wisselbank en commissaris te Amsterdam, en Cornelia Constantia Ortt; tr. 1783 Sophia Maria Boudaen, dr. van mr. Johan, heer van Schellach; Loopbaan: studie rechten Utrecht (promotie 1777); 1777 admissie advocaat Hof van Holland; 1781-1792 afwisselend schepen en commissaris van de Desolate Boedelskamer van Amsterdam, 1793 president-schepen van Amsterdam, 1794 ordinaris gedeputeerde bij de Staten van Holland, commissaris van de Lombard, 1795 geremoveerd, 1803 raad en wethouder van Amsterdam, 1804-1810 afwisselend schepen, vice-president en president van de schepenbank van Amsterdam, in 1810 president-schepen en vroedschap; Opgave 1810: verklaarde dat hij weliswaar vermogen had maar dit door de tijdsomstandigheden onzeker was geworden; was toen weduwnaar en had zeven kinderen; Bronnen: NP 41 (1955) 278 (sterfdatum 9-12-1809, dat kan dus niet, bevestigd bij Elias II, 1013); Nationaal Archief MJP, 332, 169;

Rechter van instructie

BRAKEL, Cornelis Jacobus van; Personalia: in 1810 47 jaar; afkomstig van Duisburg; Loopbaan: studie rechten Duisburg (promotie 1793); in 1783 notaris en procureur te Den Haag. Dit ambt gekocht voor fl. 18.000,-, dat na 1795 en zeker na 1806 helemaal niets meer opleverde en aan een ander is overgedaan; 1794 admissie advocaat Hof van Holland; 1795-1806 resp. lid van het Departementaal Bestuur van Holland, lid van het Oppertoezicht over de geldheffing in Holland, secretaris van het Departementaal Bestuur van de Delf, schepen van Delft, voor welke functies hij fl. 3000,- ontving; daarna secretaris van het Nationaal Syndicaat op een vast tractement en emolumenten van ruim fl. 3000,-. In 1806 chef van de Divisie van Justitie bij het Ministerie van Justitie en Politie op een tractement van fl. 4000,-; 1808-1811 secretaris-generaal van dit ministerie als opvolger van Verhoysen (zie RbEA Eindhoven); bleef tot 1813 rechter van instructie; Opgave 1810: verklaarde geen vermogen te hebben, hij was toen gehuwd en had twee kinderen. Gateau verklaarde van hem: "M. van Brakel est un brave homme, tres éclairé, sincere ami de la France, opposé aux orangistes, et gémissant de voir le roi entre les mains de tous ses ennemis, sans pouvoir le servir, comme l'y portaient tous ses sentimens. Il se serait perdu sans utilité. Il se masquait le mieux possible et ne faisait que la tâche qui lui était tracée. Il serait précieux pour les renseignemens". Overigens in andere berichten van Fransen werd het tegendeel beweerd. In een brief van de president van het Hof van Holland, R. Baelde, aan Van Maanen d.d. 24 nov 1810, verklaart hij dat hij bij de opgaven over mogelijke kandidaten aan Beijts Van Brakel op diens verzoek als kandidaat voor de post van keizerlijk procureur van de Rb den Haag heeft opgevoerd; Bronnen: Nationaal Archief MJP, 330, nr. 1; Elias, Nationaal Syndicaat; Colenbrander, Gedenkstukken V, 126 en VI, 33; Nationaal Archief, Coll. Van Maanen 1900, 50; Van Boven "De Brabander J.F.R. van Hooff", Verburg, Geschiedenis Ministerie van Justitie, dl I, 65.

Rechter

BEELDSNIJDER, Johannes; Personalia: NH; * Amsterdam 31-1-1761 - † Amsterdam 1-11-1817; zn. van Gerard, koopman in ijzer en staal, en Sara Maria van Droogenhorst; tr. 1790 Henriëtta Everdina Beeldsnijder; zijn zoon Gerardus Johannes huwde de oudste dochter van Lodewijk van Toulon, ( zie Cour de Cassation) Loopbaan: studie rechten Leiden (promotie 1784); 1784 admissie advocaat Hof van Holland; 1787-1795 schout en secretaris van Diemen, 1787-1795 hoogheemraad Amstelland, 1788-1796 notaris Amsterdam, 1804 schepen van Amsterdam; van 1811 tot zijn dood rechter Rb Amsterdam; In 1818, na zijn dood, werd zijn boekenverzameling en zijn kabinet van anatomische en pathologische preparaten openbaar geveild; Bronnen: NA 79 (1988) 332; Hartong, Protocollen, 16; GA Amsterdam, Not. Archieven, inv.nr. 18037 nr. 29; RA Utrecht, familiearchief Des Tombe, inv.nr. 577 (stukken betreffende zijn rechterschap 1810-1817). Portret van Beeldsnijder met zoon geschilderd door Adriaan de Lelie, ca. 1815.

BETMER, Dirk Jacob Personalia: in 1810 43 jaar; afkomstig van Doesburg; Loopbaan: studie rechten Utrecht (promotie 1792); 1793 admissie advocaat Hof van Holland; vestigde zich te Amsterdam, secretaris Doesburg, 1798 chef de bureau agentschap van Justitie, in 1799 benoemd tot raadsheer Departementaal Gerechtshof van de Amstel; lid comité van Justitie Amsterdam, commissaris van kleine zaken Amsterdam, in 1810 schepen van Amsterdam en commissaris ter judicature over het ressort Amsterdam; 1810 schepen van Amsterdam; Opgave 1810: verklaarde de omvang van zijn vermogen thans niet te kunnen bepalen; was toen gehuwd en had geen kinderen; Bronnen: Nationaal Archief MJP, 332, 160; Verburgh, Ministerie van Justitie, I, 28;

BURGKLY GLIMMER, Everhard Everwijn; Personalia: in 1810 40 jaar; 2de huwelijk 1820 Elisabeth Iosetta Hoopstad, weduwe van A. van der Stok (zij was een verdienstelijk schilderes, die na de dood van haar man in Marseille ging wonen, waar ze in 1847 overleed (zie Scheen, 138) Loopbaan: studie rechten Harderwijk (promotie 1803); 1792-1796 commies der Posterijen te Amsterdam; 1795-jan 1798 lid Comité van Justitie en commissaris van de gemene landsmiddelen te Amsterdam, 1798-1800 chef de bureau van de generale politie te Den Haag, 1800-1804 lid Comité van Justitie te Amsterdam, vanaf 1804 schepen en commissaris van de middelen te lande te Amsterdam, in 1799 benoemd tot raadsheer Departementaal Gerechtshof van de Amstel; in 1831 vice-president RbvEA Amsterdam; Opgave 1810: verklaarde in 1810 een middelmatig vermogen te hebben, bestaande uit een steenkoperij en het gedeelte van een loodgieterij, die door de tijdsomstandigheden weinig opbrengen; hij was toen weduwnaar en had vier kinderen; Bronnen: Nationaal Archief MJP, 332, 166; Breen, 45;

CARP, Reinhard; Personalia: NH; * Amsterdam 9-4-1776 - † Amsterdam 5-10-1811; zn. van Georg Johann Wilhelm, koopman te Amsterdam, en Johanna Catharina Jacoba Coox; tr. 1803 Catharina Margaretha Coox; Loopbaan: studie rechten Leiden (promotie 1798); 1798 admissie advocaat Hof van Holland; sinds 1803 schepen Amsterdam; Opgave 1810: verklaarde dat hij enig vermogen had maar dat het door de tijdsomstandigheden niet op waarde was te schatten; was toen gehuwd en had geen kinderen; Bronnen: NP 17 (1927) 100; Nationaal Archief MJP, 332, 168;

NB. Na zijn overlijden vervangen door Warin, rechter.plv. (zie hierna) (Keizerlijk Besluit 9-1-1812, Nationaal Archief, Archief Keizerlijk Hof, inv.nr. 19)

CLIFFORD, Pieter Georgeszoon; Personalia: NH; * Amsterdam 9-12-1765 - † Amsterdam 2-11-1818; zn. van mr. George, schepen en ontvanger der gemene landsmiddelen te Amsterdam, en Jacoba Maria Kuysten van Hoesen; tr. 1786 Anna Sara Six, dr. van mr. Jan, heer van Hillegom, Vromade en Wimmenum, en Johanna Clifford; Loopbaan: studie rechten; 1784-1785 kerkmeester van de Oudezijds kapel te Amsterdam; 1786 commissaris van de ontvangst van de reële 100e en 200e penning der gebouwen, 1787-1790 commissaris van Kleine Zaken, 1790-1795 afwisselend schepen en commissaris der gemene landsmiddelen en commissaris van Zeezaken, vanaf 1804 schepen en commissaris ter judicature van de middelen te lande te Amsterdam, 1814-1815 lid Staten-Generaal; Opgave 1810: verklaarde dat zijn vermogen bestond uit enige vaste goederen en effecten; was toen gehuwd en had drie kinderen; in een uiterst onderdanig briefje aan Van Maanen ongedateerd zegt hij dat hij voor elke post in is; Van Maanen tekent boven op de brief aan "van Amst. niet vold." Bronnen: NA 1990-1991, 176-177; NP 46 (1960) 38; Nationaal Archief MJP, 332, 165;

COLLEN, Jacobus van, Personalia: zn. van mr. Ferdinand, heer van Tienhoven, en Johanna Maria Elisabeth Strick van Linschoten, bezitters van huis Gunterstein; Loopbaan: studie rechten Leiden (prom. 1777); 1777 admissie advocaat Hof van Holland, in 1810 lid Kamer van Justitie Amsterdam; Bronnen: Schmidt, Om de eer.

FARRET, Johan Pieter;  Personalia:  Amsterdam 26-7-1744- † Amsterdam 28-4-1822; zn. van Dirk, tabaksverkoper en schepen van Amsterdam, en Dina Maria Canzius; tr. 1776 Susanna Cornelia Graafland;  Loopbaan:  studie rechten Utrecht (prom. 1768), advocaat te Amsterdam, 1795 lid Comité van Justitie, lid Nationale Vergadering, 1804 lid gemeentebestuur Amsterdam; bleef tot zijn dood rechter Rb Amsterdam.  Bronnen: NNBW, V, 187-188; Elias, Volksrepresentanten, 82;

HOFFMAN, Jacob Jan; tr. Maria van Lutsenburg (dochter Inghina Catharina (1800-1830) tr. Jacob Roosenboom, bankier te Amsterdam) Personalia: afkomstig van Amsterdam; Loopbaan: studie rechten Utrecht (promotie 1796); 1796 admissie advocaat Hof van Holland; in 1810 schepen Amsterdam;

HORNEER, Willem Christiaan; NH (lidmaatschap 1767 Harderwijk) Personalia: afkomstig van Amsterdam; Loopbaan: studie rechten Harderwijk (promotie 1767); 1767 admissie advocaat Hof van Holland; 1795 lid Comité van Justitie; in 1810 schepen van Amsterdam; Bronnen: Breen, 45;

IDDEKINGE, Tjaerd Anthony van; NB.als jhr in 1816 in de adelstand verheven. Personalia: NH; * Den Haag 6-3-1756 - † Amersfoort (Randenbroeck) 13-7- 1837; zn. van Antony Adriaan, burgemeester van Groningen, bewindhebber WIC, en Quirina Jacoba van Persijn; tr. Amsterdam 1780 Hendrina van Droogenhorst, dr. van Johannes, en Margaretha Hendrina van Tarelink; Loopbaan: studie rechten Groningen (promotie 1776); 1776 ontvanger vrijwillige en executoriale verkopingen in het Oldambt, 1780 naar Amsterdam (vertrok vanuit Groningen omdat daar geen carrière mogelijk was, volgens de familie (Van der Meer, 75) en werd aldaar commissaris der hoofdelijke betalingen bij het college der Admiraliteit, 1789 bewindhebber WIC, 1791 directeur van Suriname, 1792 hoogheemraad van de Beemster, 1803-1811 raad van Amsterdam, 1808 lid Wetgevend Lichaam, in 1810 president Kamer van Justitie Amsterdam, tot na 1813 rechter Rb Amsterdam, vanaf 1814 lid van resp. Syndicaat van Holland, Syndicaat der Nederlanden en het Amortisatiesyndicaat; Bronnen: NA 41 (1943-948) 3; Elias, Volksrepresentanten, 129; J.K.H. van der Meer, Patriotten in Groningen 1780-1895, 66-68.

MARTINI BUYS, Paulus Hubert; Personalia: NH * Den Bosch 9-6-1765 - † Loenersloot-Abcoude 10-8-1836, zn. van mr. Antoni Martini, stadspensionaris Den Bosch, en Eva Maria Adriana Buys; tr. 1791 Geertruid Johanna Antonia Strick van Linschoten, vrouwe van Loenersloot, Oucoop en Ter Aa (1767-1843), dr. van Andries Jan en Catharina Geertruid Coenen; Loopbaan: studie rechten Leiden (promotie 1789); advocaat Raad van Brabant (1789) commissionair in effecten, 1796-1797 1800 lid comité van justitie Amsterdam, 1806 lid rechtbank van huwelijkse zaken en injuriën Amsterdam, 1804-1811 raadslid en lid vroedschap Amsterdam, 1803-1811 curator Nederduitsche en Stadsarmenscholen, 1805-1811 president subalterne rechtbank Amsterdam, 1811-1813 lid municipale raad en lid arrondissementsraad Amsterdam, tevens tot 1831 rechter Rb Amsterdam, vanaf dat jaar tot zijn overlijden vice-president Rb Amsterdam; Bronnen: Mommers, Brabant 462-463; NA 42 (1949) 47; GA Amsterdam, Archief P.H. Martini Buys (met stukken uit hoofde van zijn rechterlijke functie); RA Utrecht, Archief familie Buys (eveneens met stukken betreffende zijn rechterlijke functie).

 

MEIJER, Jonas Daniël; Personalia: Israeliet; * Arnhem 15-9-1760 - † 6-12-1834; zn. van en Cohen; tr. Loopbaan: studie rechten Amsterdam (promotie Leiden 1796); 1796 admissie advocaat Hof van Holland; vanaf 1808 directeur Koninklijke Courant, tot 1817 rechter Rb Amsterdam, onderbroken in 1815 voor de functie van secretaris Grondwetscommissie, 1817 tot zijn dood advocaat te Amsterdam; Opgave 1810: in een sollicitatiebrief aan Van Maanen d.d. 4 okt 1810 vraagt hij om een post in de rechterlijke macht, minder uit financiële noodzaak (de advocatuur biedt voldoende perspectief) als wel omdat hem een dergelijke functie interessant lijkt; in een volgende brief van 10 dec 1810 meldt hij dat hij vanwege persoonlijke omstandigheden aan Beyts heeft toegezegd de post van rechter van instructie voor de RbvEA te Amsterdam aan te nemen. Bronnen: M.C. van Hall, Van der Linden en Meijer; De Beneditty, J.D. Meijer; Van der Aa, V onder M, 245-246; Nationaal Archief, Coll. Van Maanen 1900, 50; Informatie op website

 

PERSIJN, Antonius Quirinus van; Personalia: * Breda 11-2-1767 - † Amsterdam 8-2-1842; zn. van mr. Willem Pieter, controleur der convoyen en licenten, ontvanger der verponding in de Baronie van Breda, burgemeester van Breda, en Johanna Sibilla van Naerssen; tr. 1790 Maria Philippina Elias, dr. van Pieter, en Hester Witsen. Loopbaan: studie rechten; 1790-1795 commissaris der stad Amsterdam, okt 1795-1798 Comité van Justitie te Amsterdam, vanaf 1796 hoogheemraad van Amstelland, oct 1801 - jan 1804 lid Comité van Justitie te Amsterdam, 1807- 1811 schepen en commissaris der middelen te lande te Amsterdam; 1818 lid gemeenteraad Amsterdam; Opgave 1810: verklaarde dat zijn vermogen niet te bepalen was door de tijdsomstandigheden; was toen gehuwd en had drie kinderen; Bronnen: Nationaal Archief MJP,332, 163; Breen, 45; GHB 2 (1907) 85; Van Persijn is een echte juristenfamilie van generatie op generatie;

 

POLL, Jan van de (heeft waarschijnlijk deze functie niet aangenomen); Personalia: NH; * Amsterdam 25-8-1759 - † Heemstede 22-6-1822; zn. van mr. Jan, koopman, bankier en assuradeur, schepen en burgemeester van Amsterdam, en Anna Maria Dedel; tr. 1784 Anna Catharina Valckenier; Loopbaan: studie rechten Utrecht (promotie 1782); koopman en bankier te Amsterdam, 1784-1785 commissaris tot de ontvangst van de 100e en andere penningen te Amsterdam, 1787-1791 commissaris van Zeezaken, 1792-1795 commissaris Desolate Boedelskamer, 1794 commissaris van monstering, na 1795 wijdt hij zich volledig aan zijn bedrijf, 1807 luitenant-jagermeester over Velzen, Santpoort en Brederode, 1808 en 1810 vroedschap van Amsterdam, 1808 jachtofficier des Konings in het departement Amstelland, 1808-1810 lid Wetgevend Lichaam, 1812 commissaris van de Amortisatiekas; 1814 lid GS en PS van het noorden van Holland, 1814 één der directeuren van de Nederlandse Bank en lid van het Syndicaat der Nederlanden (de voorloper van het Amortisatiesyndicaat); Opgave 1810: in een brief van M.C. van Hall aan Van Maanen d.d. 19.11.1810 wordt hij gerecommandeerd, als zijnde "voor een regterlijke post zeer berekend". Van Hall weet echter niet of Van de Poll wel iets voor een dergelijke functie voelt; "daar hij dit egter bij een onlangs met hem gehouden gesprek in het midden liet". Bronnen: NA 42 (1949) 471; NNBW X 742-743; Schutte, Orde, 94 en 164; Elias, Volksrepresentanten, 185-186 (met portret); Nationaal Archief, Coll. Van Maanen, 1900 , inv.nr. 50;

VOLLENHOVEN, Cornelis; Personalia: Doopsgezind * Amsterdam 5-2-1778 - † Den Haag 14-11-1849; zn. van mr. Hendrik, advocaat, president Departementaal Bestuur van de Amstel, en Catharina Johanna van Beeck; tr. 1814 Henriëtte van der Vliet; Loopbaan: studie rechten Amsterdam en Leiden (promotie 1799); 1799 admissie advocaat Hof van Holland; vestigde zich te Amsterdam, 1801 regent Aalmoezeniersweeshuis (poogde dit in zijn ogen ouderwets instituut op te heffen, hetgeen in 1813 gelukte); 1804 commissaris Huwelijkszaken en injurien, daarna commissaris Desolate Boedelskamer Amsterdam, in 1810 lid van een der Kamers van Justitie Amsterdam, 1811 advocaat bij de Conseil d'Etat en de Conseil des Prises te Parijs, tevens keizerlijk censor voor de Hollandse taal, 1813 advocaat te Amsterdam, 1816- 1823 referendaris Raad van State, 1818-1823 tevens hoofd directie Armwezen ministerie Binnenlandse Zaken, 1823-1831 administrateur Binnenlands Bestuur bij dit ministerie, 1831 secretaris-generaal Binnenlandse Zaken, 1846-1848 minister Binnenlandse zaken ad interim, na 1848 raadsadviseur; groot vriend van A.R. Falck; Bronnen: NP 55 (1969) 313; NNBW IX 1222-1223; D. van der Horst, Van republiek tot koninkrijk. De vormende jaren van Anton Reinhard Falck, 1777- 1813 (Amsterdam-Dieren, 1985); Levensberichten Maatschappij van Letterkunde 1850; Van der Aa, VII onder V, 96-97; Nationaal Archief, Archief familie van Beeck Vollenhoven (inv.nr. 144, benoemingsbesluit rechter van instructie, met concept antwoord dat hij zijn benoeming niet aannam)

NB. Zou zijn benoeming niet aannemen en zou  worden vervangen door Van der Lisse (zie hierna) (Keizerlijk Besluit 9 juli 1811, Nationaal Archief, Archief Keizerlijk Hof, inv.nr. 19)

Rechter-plaatsvervanger

ENTROP MULLER, B.M.; Nicolaas Arnoldus? studie rechten Leiden (promotie 1800) 1800 admissie advocaat Hof van Holland; Loopbaan: studie rechten; in 1810 advocaat; Bronnen: 

HOEN, Willem Cornelis 't; Personalia: * Den Haag 7-10-1754 - † Loopbaan: studie rechten; advocaat, 1783-1795 lid stadsbestuur Den Haag, was na 1795 uit alle functies gezet; 1803-1808 lid departementale commissie tot verbetering van het armwezen, sinds nov 1806 rentmeester der exploiten bij het Departementaal Gerechtshof van Holland; Opgave 1810: verklaarde in 1810 dat het inkomen uit zijn vermogen onzeker was door de tijdsomstandigheden; was toen gehuwd en had geen kinderen; in een brief aan Van Maanen d.d. nov 1810 herinnert hij hem eraan dat hij ook bij de mogelijke invoering van het Wetboek op de Rechterlijke Instellingen en Rechtspleging van 1808 al naar een functie had gesolliciteerd bij de fiscaal Scholten die toen met de organisatie van de departementale hoven was belast; Hij hoopte nu op een post in het Keizerlijk Hof, wat hem door de tiërcering van de staatschuld in ieder geval enig inkomen op zou leveren en in ieder geval meer dan zijn huidige postje; Bronnen: Nationaal Archief MJP,332, 5;

HOEUFFT, Jacob Pompeus; Personalia: NH; * Amsterdam 8-11-1779 - † Velsen 24-8-1835; zn. van mr. Henrik en Margaretha Levina Geelvinck; tr. 1809 Judith Catharina Dedel; Loopbaan: studie rechten Leiden (promotie 1801); in 1810 advocaat, 1811- 1814 lid municipaliteit Amsterdam, 1815-1835 lid Gedeputeerde Staten Noord- Holland, secretaris Maatschappij van Landbouw, afdeling Amsterdam; erfde van moeder de heerlijkheden Velsen en Santpoort; zeer vermogend; Bronnen: NNBW VII 596-597

NB. Nam zijn benoeming niet aan. Zou vervangen worden door H. J. Momma, advocaat, later vrederechter te Amsterdam (c. 1820) (Keizerlijk Besluit 9 juli 1811, Nationaal Archief, Archief Keizerlijk Hof, inv.nr. 19)

LISSE, Petrus Josephus van der; RK; Personalia: tr. Maria Fr. van Hooft van Huysduynen Loopbaan: studie rechten (promotie 1789), 1789-1798 drossaard en rechter in Stad en Land van Ravenstein, 1808-1810 advocaat en lid van het stadsbestuur van Amersfoort, 1810 staatsraad, solliciteerde in maart 1813 naar de vacature van raadsheer in het Keizerlijk Hof na het overlijden van Diert van Melissant (ook katholiek) (brief aan Van Maanen met curriculum) Bronnen: Raad van State 450 jaar. Repertorium; GA Amsterdam, Inventaris Heilige Willibrordus binnen de Veste, inv.nr 46. In 1802 eigenaar van huis Zwanenburg onder Leusden (http://www.kasteleninutrecht.nl/ZwanenburgLeusden.htm); Nationaal Archief, Coll. Van Maanen 1900, 50;

NB. Wordt benoemd tot rechter in de plaats van Van Vollenhoven, die zijn benoeming niet aannam (Keizerlijk Besluit 9 juli 1811, Nationaal Archief, Archief Keizerlijk Hof, inv.nr. 19). In hetzelfde besluit wordt Van Gerth, advocaat, tot zijn opvolger als rechter-plv. benoemd.(in het besluit staat een streep voor wat duidt dat er iets niet klopte met deze benoeming of naamsvermelding)

NAAMEN, Pieter Johan van, heer van Scherpenzeel; NH; Personalia: * Zwolle 17-5-1774- † Amsterdam 17-1-1854, zn, van Jan Sebastiaan en Alberta van Blankenburg; tr.1.1800 Amsterdam Elisabeth Agatha Bisdom (drie kinderen, waaronder Johannes Sebastiaan, lid Tweede Kamer) tr. 2. Amsterdam 1815 Machelina Sophia Hooft (kinderloos); Loopbaan: studie rechten Utrecht (promotie 1797); 1801 admissie advocaat Hof van Holland; vestigde zich te Amsterdam; bleef na 1813 als rechter aan de Rb verbonden, wethouder te Amsterdam, lid P.S. Noord-Holland; Bronnen: GA Amsterdam, Archief familie Hooft; Van Felius en Metselaars, Noordhollandse Statenleden, 196.

REAEL, Andreas Anthonius; Personalia: RK; * Amsterdam 31-7-1783 - † Amsterdam 11-3-1856; zn. van Hubertus Anthony en Maria Catharina Stoutenberg; tr. 1820 Theodora Christina Bouvy, weduwe van Joannes Baptista van Ceulen, lid vroedschap Amsterdam; Loopbaan: studie rechten Amsterdan en Utrecht (promotie 1806); 1806 admissie advocaat Hof van Holland; tot 1832 rechter-plv. Rb Amsterdam, 1824-1851 lid gemeenteraad Amsterdam, 1824-1848 wethouder Amsterdam, tevens tot zijn overlijden lid Provinciale Staten Noord-Holland, hoogheemraad van Amstelland en van de Zeeburger- en Diemerdijk; Bronnen: NNBW IV 1117;

TAUNAY, Jan Paulus; Personalia: NH; ged. Amsterdam 14-1-1780 - † Velsen (huis Jagtlust) 19-10- 1859; zn. van Jan Fredrik, plantage-eigenaar te Suriname, koopman en assuradeur te Amsterdam, en Anna Maria Scharff; tr. 1816 Anna Maria Kammeyer; Loopbaan: studie rechten Leiden (promotie 1802); 1803 admissie advocaat Hof van Holland; in 1810 advocaat, later landeigenaar te Velsen; Bronnen: NP 28 (1942) 310;

WARIN, Antoine; Personalia: NH; * Amsterdam 1-12-1772 - † Amsterdam 23-11-1852; zn. van mr. Nicolaas, heer van Schonauwen, drost van Muiden en baljuw van Naarden en Gooiland, en Susanna Sophia Dedel; tr. 1828 Hester van Hogendorp, dr. van mr. Gijsbert Karel; Loopbaan: studie rechten Groningen (promotie 1795); 1806 auditeur Staatsraad, 1808 chef kabinet Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1814 rechter Rb Amsterdam, 1827 rechter van instructie Rb Amsterdam, 1834-1846 vice-president Rb Amsterdam, 1838 rechter Rb Amsterdam, vanaf 1820-1844 lid Tweede Kamer; Bronnen: De Beneditty, "Bijzonderheden", 54-56 (waarin hij blijkt gebeten te zijn op De Celles, prefect, en zijn beklag in Parijs doet over hem); NNBW IX 1277-1279;

NB. Zou na het overlijden van Carp diens plaats als rechter innemen (Keizerlijk Besluit 9-1-1812, Nationaal Archief, Archief Keizerlijk Hof, inv.nr. 19). Werd vervangen door Anton Reinhard Falck, advocaat (Keizerlijk Besluit 20-6-1812, Nationaal Archief, Archief Keizerlijk Hof, inv.nr. 19; over Falck http://www.parlement.com/9291000/biof/04304); heeft deze benoeming niet aangenomen en werd vervangen door Charles Alexandre Chaix, advocaat (Keizerlijk Besluit 29-1-1813, Nationaal Archief, Archief Keizerlijk Hof, inv.nr. 19)

Keizerlijk procureur

BURCK, Jean Baptist de; Personalia: * Kortrijk Loopbaan: studie rechten; 1796 rechter Rb Kortrijk; sous-prefect Kortrijk; 1810 president Rb Kortrijk (B); op 9 juli 1811 volgde zijn benoeming tot Keizerlijk Procureur-Generaal bij het Keizerlijk Hof te Den Haag als opvolger van Beyts; werd wegens regelmatige dronkenschap op 21 oktober 1811 ontslagen (overigens was Beyts bij de benoeming goed op de hoogte van zijn drankprobleem, want hij getuigde van hem bij zijn benoeming tot president Rb Kortrijk: " tellement adoné à la boisson qu'il ne jouit plus de sa raison et de ses moiens que par intervalle. Ses amis n'ont pu parvenir à le corriger de ce défaut trop connu et trop public, à part cela bon avocat"); 1814 advocaat te Brussel (advocaat in vele politieke processen); Bronnen: Kluit, Van Maanen; Van Hille, Frans Bewind, 186; Nederlands Bewind, 186; Van Boven, "Belgisch Openbaar Ministerie". Portret in M. van Bree, De intocht van Napoleon te Amsterdam (Amsterdams Museum).

NB. Zou na zijn benoeming in het Keizerlijk Hof vervangen worden door De Pelichy de Lichtervelde, PI te Utrecht (zie aldaar) (Keizerlijk Besluit 9 juli 1811, Nationaal Archief, Archief Keizerlijk Hof, inv.nr. 19)

Substituut-procureur

CRAMER, Willem Daniël; Personalia: * Amsterdam 1775 - † Amsterdam 21-12-1857; zn. van Barent en Elisabeth Johanna de Bruijn; tr. 2. Cornelia Christina Aleida van Leeuwen; Loopbaan: studie rechten Leiden (promotie 1808); vanaf 1808 advocaat te Amsterdam, na 1813 rechter van instructie en vervolgens officier van justitie Rb Amsterdam, tevens van 1827-1834 lid gemeenteraad Amsterdam, 1836-1841 burgemeester van Amsterdam, 1841-1852 vice-president Provinciaal Hof Noord-Holland, 1852-1857 president Provinciaal Hof Noord-Holland; Bronnen: G. Pikkemaat, Regenten en magistraten (Alphen aan de Rijn, 1967) 194-211 (met portret); Van der Aa, II onder C, 252-253; Van Hall, Van der Linden en Meijer;

 

 

GALES, Hendrik Adriaan; Personalia: 1781-1833, afkomstig van Amsterdam; Loopbaan: studie rechten Leiden (promotie 1803); 1803 admissie advocaat Hof van Holland; in 1810 lid Kamer van Justitie Amsterdam; Bronnen: GA Amsterdam, Familie Boissevain, inv. 1016-1021 (stukken van H.A. Gales, gedichten en als voogd van Antoinette Tinne)

MIST, Adrianus de (in 1817 naam veranderd in Uitenhage de Mist) Personalia: * Kampen 15-11-1780 - † Amsterdam 26-4-1829; zn. van mr. Jacob Abraham, secretaris Kampen, en Amelia Elisabeth Wilhelmina Strubberg; tr. 1802 Wynanda Kleyn; Loopbaan: studie rechten; in 1810 secretaris Staatsraad, na 1813 griffier Rb Amsterdam, secretaris Raad van State; Bronnen: NP 23 (1937) 150-151; over de vader: Elias, Volksrepesentanten en Fehrmann, Overijsselse portretten (Zwolle, 1958).

NOLST, François; Personalia: * Zwolle 1780 - † 1817; zn. van Lambertus, med. doctor te Den Haag en volksvertegenwoordiger 1797-1798, en Clasina de Lange; (nb. zuster zou trouwen met Antoine Nicolas Trenité; geslacht Nolst Trenité) tr. Martina Carolina Raap; Loopbaan: studie rechten (prom 1798); sinds nov 1800 tot de opheffing in 1802 commies bij het Agentschap van Justitie met een tractement van fl. 2000,-, mei 1802- mrt 1808 commies bij het (Hoog) Nationaal Gerechtshof met een tractement van fl. 1800 en emolumenten, mrt 1808-jul 1808 chef secretariaat-generaal ministerie van Justitie en Politie met een tractement van fl.3000 met emolumenten, maar met een inhouding van fl. 450,- voor de gewezen secretaris- generaal P. Verhoysen, sinds jul 1808, toen de post van chef van het secretariaat-generaal kwam te vervallen, werd hij chef 1e bureau van het secretariaat-generaal met een tractement van fl. 2400,- en emolumenten, zou tot 1815 in functie blijven als substituut, in dat jaar benoemd  bij het ministerie van Justitie als hoofdcommies voor een tractement van fl. 3000,-; Opgave 1810: verklaarde in 1810 geen neveninkomsten te hebben; was gehuwd en had geen kinderen; Bronnen: Nationaal Archief MJP, 330, nr.68; Gemeentearchief Rotterdam, Archief familie Nolst Trinité (met persoonlijke stukken van François Nolst, waaronder een album amicorum lopende tot 1817), Elias, Volksrepresentanten, 178 (vader Lambertus Nolst); Verburgh, Geschiedenis Ministerie van Justitie, I, 103.

VAILLANT, Christiaan Joannes; Personalia: NH; * Amsterdam 21-4-1780 - † Den Haag 31-3-1848, zn. van mr. Christaan Everhardus, directeur in- en uitgaande rechten en accijnzen Amsterdam, en Maria Cornelia van Herzeele; tr. 1812 Elisabeth Johanna Schorer, dr. van mr. Petrus Guillelmus; Loopbaan: studie rechten Leiden (promotie 1802); 1802 admissie advocaat Hof van Holland; in 1810 advocaat te Amsterdam, na 1813 raadsheer Provinciaal Hof Zuid-Holland; Bronnen: NP 5 (1914) 403; Vorsterman, Voorname families III, 249. N.B. Broer Cornelis Reinhard (1781-1849) was rhr Hoge Raad (Van Koppen, Raadsheer, 122-123) Brief van deze laatste bij Van Maanen (Nationaal Archief Van Maanen 1900, 50) 1805 gepromoveerd te Leiden, in 1806 assistent-fiscaal Raad van Financiën, in 1807 admissie advocaat Hof van Holland; in 1810 Chef de Bureau voor de administratie der middelen bij de Landdrost van Maasland; verklaarde toen dat hij zich in het strafrecht bekwaamde en solliciteerde naar de functie van substituut-procureur-generaal Keizerlijk Hof, in welke functie hij overigens niet werd benoemd; Stukken van deze Cornelis Reinhard in Drents Archief, Archief Huis Mensinge te Roden (Vaillant was gehuwd met Jacoba Cassa, geparenteerd aan de Kymmels)

NB. Nam zijn benoeming niet aan. Zou vervangen worden door G. J. Jordens, oud-griffier van het Hoog Nationaal Gerechtshof (Keizerlijk Besluit 9 juli 1811, Nationaal Archief, Archief Keizerlijk Hof, inv.nr. 19)

WAEYEN WARIN, Anthony van der; (de naam van zijn grootmoeder Van der Waeyen aan zijn achternaam gevoegd); Personalia: Loopbaan: studie rechten Leiden (promotie 1802); 1802 admissie advocaat Hof van Holland; in 1810 advocaat te Amsterdam; Bronnen:

Griffier

HELDER, Hendrik; Personalia: in 1810 44 jaar; Loopbaan: studie rechten; jan 1795-mrt 1798 secretaris Comité van Justitie te Amsterdam, 1796-1809 protonotaris of commissaris over de notarissen te Amsterdam, mrt 1798-jun 1798 ambteloos, daarna weer secretaris tot 1804, toen het Comité van Justitie werd veranderd in college van schepenen, waarvan hij weer secretaris werd, bovendien sinds 1809 gekwalificeerde tot de visitatie en recherche op het middel van het kleinzegel te Amsterdam; Opgave 1810: verklaarde dat zijn vermogen gering was en onzeker door de tijdsomstandigheden; was toen ongehuwd; op 30 april 1811 was Helder wrs. uit functie want toen was J. Tiedeman Nicolaasz. griffier (Vgl. Bossers, "30 april 1811", 38); Bronnen: Nationaal Archief MJP, 332, 167;

Deze pagina is een onderdeel van de site Rechters in 1811