RECHTBANK VAN 1E AANLEG AMERSFOORT


NB. Vindplaats Archief: Het Utrechts Archief, Archief Rechtbank van eerste aanleg te Amersfoort, 1811-1838 (toegangsnummer 302-1)

President

TUYLL VAN SEROOSKERKEN, Willem René van, heer van Coelhorst; Personalia: N.H. * Utrecht 18-6-1781 - + Parijs 27-5-1853; zn. van Vincent Maximiliaan, heer van Coelhorst, luitenant-kolonel bij de cavalerie (gesneuveld bij Charleroi 1794), en Dorothea Henriëtte Marie Louise de Pagniet; ongehuwd; Loopbaan: studie rechten; landbouwer (agriculteur), houtvester, sinds mrt 1808 baljuw van Eemland, tot 1813 president Amersfoort, van 1813- nov 1815 president Rb Utrecht wegens benoeming lid Gedeputeerde Staten Utrecht, lid Tweede Kamer, kamerheer des Konings; Bronnen: NA 45 (1952) 479; Nationaal Archief MJP, 331,34; Nationaal Archief MJ na 1813 5326, f. 128); over Coelhorst en de familie van Tuyll GHB 4 (1909) 270-287

 

 

Rechter van Instructie

CLUYSENAAR, Frans Cornelis; Personalia: * Utrecht 9-12-1773 - + Amersfoort 14-7-1813; zn. van mr. Joachim Dirk, kanunnik van het kapittel van St. Jan, en Catharina Louisa Craeyvanger; tr. 1803 Christina Cunira van Vierssen; Loopbaan: studie rechten Utrecht (prom. 1802); brouwer, jul 1802-feb 1808 maarschalk van Eemland; feb 1808 hoogschout van Amersfoort; mrt 1808 raad Amersfoort; Opgave 1810: verklaarde slechts inkomen uit zijn functie te hebben t.w. fl. 1400,- en fl. 100,- emolumenten; was toen gehuwd en had drie kinderen; Bronnen: NP 5 (1914) 86; Nationaal Archief MJP, 331, 53; Album Promotorum Utrecht;

Rechter

BOR, Hendrik Gerard; Personalia: RK + Amersfoort 17-1-1823 (66 jaar oud en vijf dagen na het overlijden van zijn vrouw), zn van Arnold en Gijsberta Scheen; tr. Maria Hooghart, dr. van Arnold, en Jacoba de Raven; Loopbaan: studie rechten Utrecht (prom. 1777); in 1810 jurist te Utrecht; Bronnen: Album promotorum Utrecht; BS Amersfoort

NB. Neem zijn benoeming niet aan en wordt vervangen door Van der Voort, rechter plv. (zie hierna) (Keizerlijk Besluit van 9 juli 1811, Nationaal Archief, Archief Keizerlijk Hof, inv.nr. 19)

KOLFF, Nicolaas Christiaan; Personalia: NH; * Amersfoort, 30-8-1750 + De Vuursche 27-3-1821; zn. van Lambertus, predikant, en Hermina Johanna Methorst;  tr. 1772 Johanna Methorst, dr. van Jan Gijsbert en Sophia van Brinkesteyn (dochter  was gehuwd met de griffier Van Goudoever (zie hierna)); Loopbaan: studie rechten Utrecht (prom. 1770); koopman, raad Amersfoort 1772-1795 (afwisselend schepen en burgemeester), na de omwenteling in 1795 zonder beroep, 1803-1811 lid gemeenteraad Amersfoort, 1808-1811 tevens wethouder; Bronnen: Jaarboek CBG 1979, 268; NP 15 (1925); http://www.kolff.nl/kolffen/gb.htm#xiib

Rechter-plaatsvervanger

BLOM, Gerard Theodoor; Personalia: * "indo-Batavus" + Batavia 1-5-1828; tr. Hermina Alexandrina Johanna Anderson; Loopbaan: studie rechten Utrecht (prom. 1806); 1806 advocaat Hof Utrecht; in 1810 ambtenaar Ministerie van Oorlog; op 18 mei 1811 benoemd tot commissaris van politie te Utrecht, na 1818in Nederlands Indië in de verschillende betrekkingen van lid van het hoog gerechtshof, van waarnemend resident van Batavia, secretaris-generaal van het gouvernement en van president van de raad van justitie, en laatst die van procureur-generaal bij het hoog gerechtshof van Ned. Indië, advokaat-fiskaal bij de hoge militaire vierschaar, dirigerend lid van het Bataviaasch genootschap van kunsten en wetenschappen en van direkteur van het verhoogde millitaire weduwen- en weezenfonds, Bronnen: Album promotorum Utrecht; RAU, Archief Hof van Utrecht, admissieregisters advocaten; BS Amersfoort (getuige huwelijk) Van der Aa, Biogr. Woordenboek, bijvoegsel.

NB. Neemt zijn benoeming niet aan en wordt vervangen door Jacobus Van Dam van Isselt (1785-1854), advocaat te Utrecht (Keizerlijk Besluit van 9 juli 1811, Nationaal Archief, Archief Keizerlijk Hof, inv.nr. 19) W.E. van Dam van Isselt, Bijdragen tot eene genealogie betreffende het Amersfoortsche geslacht Van Ysselt (Van Isselt) (Vianen 1920)

EWIJCK, Johan Hendrik van; * Utrecht 18-2-1770, + Amersfoort 12-4-1831, zn. van mr. Floris Petrus, heer van Oostbroek en De Bilt, raad en schepen van Utrecht, en Johanna Maria Craeyvanger; Loopbaan: studie rechten Utrecht (prom. 1792); 1792-1793 lid Kleine Bank van Justitie Haarlem; in 1810 jurist te Amersfoort; 1811-1812 lid mun. raad Amersfoort; 1814 OvJ rb Amersfoort; 1815 president rb Amersfoort; Bronnen: Jb CBG 1979, 269; A.D. de Jonge, "Een Haarlemse vroedschap met weinig Haarlemmers. De restauratievroedschap in Haarlem van 1788 tot 1795" Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie 40 (1986); P.H. Damsté, Oostbroek, de Bilt c.s. (Zutphen, 1978);

NB. Neemt zijn benoeming niet aan en wordt vervangen door Van Sasse van Ysselt, advocaat (Keizerlijk Besluit van 9 juli 1811, Nationaal Archief, Archief Keizerlijk Hof, inv.nr. 19)

VOORT, Anton Hendrik van der; Personalia: * Zwolle 1771 - + Utrecht 17-12-1846; Loopbaan: studie rechten Utrecht (prom. 1791) in 1810 advocaat te Utrecht, 1813-1815 president Rb. Amersfoort, later raadsheer Provinciaal Hof Utrecht; Bronnen: MvJ 5022; Van der Aa, VII onder V, 108; Volkstelling 1830 Amersfoort: rechter van instructie

NB. Wordt als rechter in de plaats benoemd van Bor (zie hierboven). In zijn plaats wordt benoemd W.J. Both Hendriksen (Keizerlijk Besluit van 9 juli 1811, Nationaal Archief, Archief Keizerlijk Hof, inv.nr. 19); ook die neemt zijn benoeming niet aan en wordt vervangen door Willem van Deventer, advocaat (Keizerlijk Besluit van 27 februarii 1811, Nationaal Archief, Archief Keizerlijk Hof, inv.nr. 19)

Keizerlijk procureur

SANDELIN, Pieter Alexander; Personalia: RK; * Brussel 19-2-1777 - + Den Haag 21-6-1857; zn. van Alexandre, notaris te Brussel en Henriette Marielle; tr. 1. Maria Jeanne Bosquet, 2. Maria Theresia Adelaïde Servais; Loopbaan: studie rechten te Douai (lic 1791); advocaat Raad van Brabant te Brussel; vrederechter van het kanton La Hulpe; 1808 ambtenaar Droits-Réunis te Maastricht, 1810 advocaat te Maastricht, 1814 vice-president Rb Brugge, 1817 president Rb Brugge, tegenstander Belgische opstand, in 1829 verkozen als orangistisch afgevaardigde in de Staten Generaal namens West- Vlaanderen; vlucht na de opstand in 1830, waarbij zijn huis in Brugge werd geplunderd, naar Den Haag, op wachtgeld en later op pensioen gesteld, 1844 staatsraad in buitengewone dienst; actief medewerker Maatschappij van Vaderlandse Taal- en Letterkunde te Brugge; publiceerde veel over letteren en staatskunde; Bronnen: NNBW V 653-654; Jaarboek MNL 1857; Van Hille, Frans Bewind, 66 en 174; Nederlands Bewind, 242- 243; Biographie Nationale, XXI, 307-309; J. Brandt-van der Veen, Het Thorbecke-archief, 1798-1872, deel 3 1825-1830 (Utrecht, 1967) 585; Van Boven, "Belgisch Openbaar Ministerie".

Substituut-procureur

LOUTER, Jan de; Personalia: * Amersfoort, ca. 1770, + Amersfoort 26-12-1834 (oud 65 jaar), zn van Johannes en Emerentia Bos; tr. Petronella Jacoba de Brouwer; gehuwd; Loopbaan: studie rechten Utrecht (prom. 1793); 1797-1833 notaris te Amersfoort, in juli 1811 tevens lid municipale raad Amersfoort; Bronnen: Album promotorum Utrecht; Jaarboek CBG 1979, 269; Hartong, Protocollen, 155.

NB. Neemt zijn benoeming niet aan en wordt vervangen door Van Hees, advocaat (Keizerlijk Besluit van 9 juli 1811, Nationaal Archief, Archief Keizerlijk Hof, inv.nr. 19)

Griffier

GOUDOEVER, Rudolph Anthony van; Personalia: * Amersfoort 19-9-1767 - + Amersfoort 19-1-1816, zn. van Hendrik en Maria Wijnanda van Nieustadt; tr. Hermina Johanna Kolff, dr. van Nicolaas Christiaan (zien hiervoor); Loopbaan: studie rechten; sinds 1787 secretaris van de stad Amersfoort; Opgave 1810: verklaarde te moeten leven van zijn ambtelijk inkomen, nl. fl. 800,- en fl. 400,- emolumenten; was toen gehuwd en had vier kinderen; Bronnen: Nationaal Archief MJP, 331, 52; BS Amersfoort;

Deze pagina is een onderdeel van de site Rechters in 1811