RECHTBANK VAN 1E AANLEG ALMELO


NB. Vindplaats Archief: HCO Zwolle, Archief van de rechtbank van eerste aanleg te Almelo, 1811-1838 (toegangsnummer 89); voor de stukken 1811-1813 ook Archief familie Thomassen ŗ Thuessink.

President

CLIGNETT, Jacob Arnold; Personalia: * Leiden 11-9-1756 - † Den Haag 30-12-1827; zn. van mr. Pieter Frans, zeepzieder; regent van het weeshuis te Leiden en Sara van Gangelt (zus trouwde met de Deventer representant en advocaat mr. A.G. Besier); tr. 1792 Jacoba Catharina Boom Loopbaan: studie rechten Leiden (promotie 1780); 1795-1796 commies Provisionele Representanten Holland; 1796-1798 lid Comitť van Rekeningen van Holland; 1798-1802 chef de bureau Agentschap van Politie en Waterstaat; 1802 -1805 (opheffing Zeeraad) lid Zeeraad; 1805-eind 1806 contrarolleur convooien en licenten te Amsterdam; 1806 benoemd tot adviseur en raad bij de minister van FinanciŽn en tevens als lid van de Raad van Judicature, in 1808 is de functie van adviseur en raad vervangen door die van chef van de Divisie bij het ministerie van FinanciŽn en vervolgens bij de generale directie van de middelen te water, 1814 raadsheer Hooggerechtshof van FinanciŽn en Zeezaken, 1820 raadsheer Hooggerechtshof; taal- en letterkundige; Opgave 1810: verklaarde geen vermogen te hebben; hij was toen gehuwd en had drie kinderen; Bronnen: Nationaal Archief, MJP, 330, nr. 289; Van der Aa, II onder C, 146; Elias, Volksrepresentanten, 33-34 (Besier); Nationaal Archief, MvJ 1813-1876, 5022. Boels, 212 (stamde uit aanzienlijk Leids geslacht van zeepzieders. Dit bedrijf runde hij met zijn broer; actief in de Nederlandse letterkunde en publicist; Vanaf 1780 actief Leids patriot; vriend van A. la Pierre, in 1798 Agent van Inwendige Politie).

Rechter van Instructie

LENNEP, Gerardus (Gerrit) van; Personalia: * Almelo 13-4-1774 - † Den Haag 19-4-1833; zn. van Jacob Roeters van Lennep, koopman in specerijen, koffie en thee, burgemeester van Almelo, en Catharina Coster; tr. 1814 Berendina Johanna van Jordan; Loopbaan: studie Atheneum Amsterdam 1795, rechten Leiden (promotie 1797); 1798 admissie advocaat Hof van Holland; radicaal Amsterdams patriot, 1796- 1797 te Parijs, 1797-1807 advocaat te Amsterdam, na 22 januari 1798 solliciteerde hij tevergeefs bij het Uitvoerend Bewind naar een diplomatieke post, 1808 bibliothecaris Den Haag, in 1812 na schandalen (verhouding met gehuwde vrouw te Almelo; klacht van Clignett aan Van Maanen) overgeplaatst naar Amsterdam, 1812 in Franse dienst als inspecteur over de drukkerij en boekhandel (perscensuur) in de vier noordelijke Franse departementen met als standplaats Groningen, na 1813 advocaat, redacteur Gazette gťnťrale des Pays-Bas (de toenmalige Staatscourant voor de Zuidelijke Nederlanden), na opheffing van dit blad redacteur Kamerzittingen, in 1829 belast met de taalkundige herziening van de Nederlandse wetboeken; schreef  Jeugdige Gedichten, (Leiden,1794). Dezelve bevat regt lieve stukjes, meest van erotischen inhoud., en een Hollandse grammatica in het Frans (1808) Opgave 1810: in een kort briefje aan Van Maanen, ongedateerd, zegt hij te ambiŽren een post van rechter in de Rb te Amsterdam of Den Haag (het liefst Amsterdam) of als president of PI bij de Rb te Almelo, Deventer of Zutphen; als referenties geeft hij op mr. J. Meerman, A.A. Stratenus, mr. J.Fr. van der Meersch, Jeronimus Bosch en mr. M.C. van Hall; Bronnen: NP 44 (1958) 191; Kluit, Van Maanen, 361-362 (over overspelige affaire te Almelo); Van der Aa, IV onder L, 100; Colenbrander, Gedenkstukken II, 563; Nationaal Archief, Coll. Van Maanen 1900, 50; Jaarboek MNL 1834;

NB. Na zijn overplaatsing naar Amsterdam in 1812 vervangen door Feith (zie onder Wulfften) (Keizerlijk Besluit 9-1-1812, Nationaal Archief, Archief Keizerlijk Hof, inv.nr. 19)

Rechter

PAGENSTECHER, Reinhard Hendrik George; Personalia: NH; geb. Duisburg 14-10-1756 - † Almelo 18-6-1828; zn. van Johannes Alexander Wynandus, hoogleraar rechten in Harderwijk, en Maria Elisabeth von Groin; kwam in 1757 met zijn ouders naar Nederland, waar de familie zich aanvankelijk vestigde te Wageningen, in 1758 werd zijn vader benoemd tot hoogleraar te Harderwijk. tr. 1822 Helena Dolleman, dr, van Gerard, chef van 's lands hospitaal; Loopbaan: studie rechten Harderwijk (promotie 1778); 1780-1810 advocaat te Oldenzaal, vanaf 1803 ook te Almelo, 1786-1795 secretaris Oldenzaal, 1793-1798 verwalter-landrentmeester van Twenthe, sinds 1803 richter landgericht Almelo, 1811-1813 arrondissementsraad Almelo, 1813 sous-prefect, 1811-1813 tevens rechter Almelo, 1814 president Rb Almelo; Opgave 1810: verklaarde geen inkomsten te hebben buiten zijn tractementen en honoraria; was toen ongehuwd; Bronnen: NNBW II 1058; Nationaal Archief, MJP, 331, 235; Nationaal Archief, MvJ 1813-1876, 5022; Album Promotorum Harderwijk, 238-239;

Rechter-plaatsvervanger

LANTMAN, Wilhelmus Christiaan; Personalia: wrs. RK; * Nijmegen 9-11-1778; † ca. 1850; zn. van Antoni en Aleida Wilhelmina van Endt, tr. Johanna Maria van der Heijden Loopbaan: studie rechten; 1797 kadet, 1800 officier, vanaf 1803 richter van Borne, 1811 maire, later schout en tot 1844 burgemeester/secretaris van Borne;1812-1838 notaris Borne; Opgave 1810: verklaarde geen vermogen te bezitten, omdat zijn ouders nog in leven waren; was toen gehuwd en had zes kinderen; Bronnen: Nationaal Archief, MJP, 331, 222; Hartong, Protocollen, 146; RAO, Familiearchief Heerkens, inv.nr. 1470 (Genealogische aantekeningen)

WARNAARS, Jan Hendrik; Personalia: Doopsgezind; * Almelo 17-2-1784 - † Almelo 9-2-1868; zn. van Hendrik, koopman te Almelo, en Rebecca van Heylbron; tr. 1810 Margaretha Bavink; Loopbaan: studie rechten; in 1810 advocaat te Almelo, 1812-1840 notaris Almelo, raadslid en wethouder gemeente Almelo tot 1848. Bronnen: NP 4 (1913) 434; Hartong, Protocollen, 271;

WULFFTEN, Arnold Albert Willem van; Personalia: NH; ged. Oldenzaal 1786, † Oldenzaal 20-9-1812, zn. van Arnold, predikant te Oldenzaal, en Aleida Johanna Palthe; ongehuwd; Loopbaan: studie rechten; in 1810 advocaat, 1811-1812 notaris Oldenzaal; Bronnen: Hartong, Protocollen, 282; Wapenheraut 1910;

NB. Zou zijn functie niet aannemen en vervangen worden door Feith (rechter Brielle, zie aldaar) (Keizerlijk Besluit van 9 juli 1811, Nationaal Archief, Archief Keizerlijk Hof, inv.nr. 19). Feith zou in 1812 op zijn beurt rechter worden in plaats van Van Lennep en in deze functie van rplv. vervangen worden door J. Jacobson, advocaat (Keizerlijk Besluit 20-6-1812, Nationaal Archief, Archief Keizerlijk Hof, inv.nr. 19)

 

Keizerlijk procureur

SIMONS, Josephus Henricus; Personalia: RK; * Brussel,, † Gent 25-12-1861; zn. v. Carolus, rechter criminele rechtbank Brussel onder Oostenrijks Bewind, en Johanna Berlindis van den Abeelen; ongehuwd; Loopbaan: studie rechten; in 1810 advocaat bij het Hof van Beroep te Brussel; 1814 rechter van instructie Rb Turnhout, 1817 president Rb Veurne; 1817 vice-president Rb Brugge; 1830 president Rb Brugge: 1832 raadsheer Hof te Gent; Bronnen: Van Hille, Frans Bewind, 174; Nederlands Bewind, 252 (met foto op latere leeftijd op p.132); Van Boven, "Belgisch Openbaar Ministerie".

Substituut-procureur

WAANDERS, Gerard; Personalia: R.K.; geb. Haaksbergen 1782 (was in 1810 28 jaar) - † Ambt Almelo 28-4-1839; zn. van Willem Gerritsz., chirurgijn, richter van Haaksbergen vanaf 1795, van 1811-1829 maire/burgemeester van Haaksbergen, en Euphemia Hessels; tr.Theresia Gerharda MŁller; zoon Jan Marten Willem Waanders was oprichter van huidige uitgeverij Waanders te Zwolle; Loopbaan: studie rechten (promotie Groningen 1804): 1804-1811 advocaat; 1806-1811 directeur successierechten drostambten Haaksbergen en Diepenheim, 1814-1834 OvJ rb. Almelo; Opgave 1810: verklaring van vader W. Waanders, richter van Haaksberg, oud 70 jaar, dat hij in zijn functie door zijn inwonende zoon werd geasssiteerd; maar dat was de oudere zoon Christiaan (N.P. 30, 353) Bronnen: Nationaal Archief, MJP, 331, 225; Nationaal Archief, MvJ 1813-1876, 5022; F.J.H. Weijn Banningh, "Genealogie van het geslacht Waanders", Nederlands Archief voor Genealogie en Heraldiek, 6 (1948) 177-184; Homines Novi, 378-379 (vader W.G. Waanders).

Griffier

ZIJTHOFF AUFFMORTH, Bernhard ten; Personalia: NH, * Goor ca. 1780; zn. van mr. Joan Bernard Auffmorth, lid van de opeenvolgende nationale volksvertegenwoordigingen 1796-1801, in 1811 baljuw van Haaksbergen en Diepenheim, en Rebecca Gesina ten Zijthoff; Loopbaan: studie rechten; 1798 klerk BiZa, 1798-1802 klerk/commies Algemene Secretarie, 1802-1808 commies secretarie Staatsbewind en Koninklijke Secretarie, 1808-1811 chef de bureau BiZa; blijft na 1811 griffier rb Almelo en is dat zeker in 1821 nog. Bronnen: Elias, Volksrepresentanten, 24-25 (vader Joan Bernard Auffmorth); CBG, ms-genealogie Auffmorth; Nationaal Archief, MvJ, 5022;

Deze pagina is een onderdeel van de site Rechters in 1811