RECHTBANK VAN 1E AANLEG ALKMAAR


NB. Vindplaats Archief: Noord-Hollands Archief, Rechtbank van eerste aanleg Alkmaar, 1811-1838.

President

FOREEST, Cornelis van, heer van Schoorl en Camp en van de Mijl, Krabbe en Nadort (bijnaam: Dikke Kees);  Personalia: NH * Alkmaar 9-6-1756 - † Heiloo (de Nijenburgh) 24-3-1825; zn. van Dirk, heer van Schoorl en Camp, schepen en burgemeester van Alkmaar, en Maria Wilhelmina Stoesak; tr. Echteld (Gld.)1784 Jeanette Agnes van Delen, dr. van Steven, heer van Druten en Hedel, verwalter ambtman van de Nederbetuwe; zoon Dirk trouwt met dochter ds. J.H. van der Palm (twee kleindochters huwden Nicolaas Beets); Loopbaan: studie rechten Leiden (promotie 1776), 1778 schepen Alkmaar, 1780 admissie advocaat Hof van Holland, 1786 baljuw en dijkgraaf van Heerhugowaard, 1786 secretaris patriottisch Nationaal Fonds te Alkmaar, in 1787 beschuldigd van medeplichtigheid aan de aanhouding van de prinses bij Goejanverwellesluis en uit de openbare ambten gezet, 1787-1795 administrateur en curator goederen van Willem Adriaan II van Nassau-Bergen, 1795 hersteld in zijn ambt van baljuw en dijkgraaf van Heerhugowaard, 1795 lid municipaliteit Alkmaar, 1796 burgemeester Alkmaar, 1796 raad en meester-generaal van de munten, 1797 lid Nationale Vergadering, 1800 voorzitter van beide Kamers Vertegenwoordigend Lichaam, in 1806 na de troonsaanvaarding van Lodewijk Napoleon legt hij zijn openbare functies neer en wordt advocaat, mei 1811 lid Conseil gťnťral van het departement Zuiderzee, 1814-1825 lid PS en GS van het noorden van Holland en lid van de Ridderschap van Holland; Bronnen: NA 39 (1941) 419; H.A. van Foreest, Het oude geslacht Van Foreest (Assen, 1950);  J.H. Rombach, Inventaris van de archieven van de families Van Foreest (1422-1979), van Egmond van de Nijenburg (1428-1765), de Dieu, Fontein Verschuir, van der Feen de Lille (1664-1955) (uitg. Regionaal Archief Alkmaar,1992); Inleiding inventaris; Van der Aa, II onder F, 53; Elias, Volksrepresentanten, 86-87 (met portret); NNBW, I, 377-378; C.W. Bruinvis, Het Patriotisme te Alkmaar (Alkmaar 1886).

NB. Nam in juli 1811 ontslag en zou vervangen worden door Nuhout van der Veen (zie hierna) (Keizerlijk Besluit van 9 juli 1811, Nationaal Archief, Archief Keizerlijk Hof, inv.nr. 19).

Rechter van instructie

SCHOUTEN, Johannes; Loopbaan: studie rechten; in 1810 commissaris-rapporteur bij de krijgsraad te Groningen; Bronnen: Inleiding inventaris.

Rechter

GRAAFF, Hendrik Jan van de; Personalia: NH; * Surat (IndiŽ) 7-9-1782 - † Westcapelle 1-3-1827 (tijdens schipbreuk op weg van Ned-IndiŽ naar Nederland), zn. van Willem Jacob, hoofd kantoor VOC te Surat, en Christina Elisabeth van Angelbeek; tr.1. Maria Anna van Nes, dr. van Frederik Coenraad Sigismund, commissaris wisselbank Amsterdam, en Cornelia Wilhelmina de Dieu; tr. 2 Alkmaar 1803 Agatha de Dieu, dr.van DaniŽl Carel en Maria Eva van Foreest; Loopbaan: studie rechten Utrecht (promotie 1800);  1800 admissie advocaat Hof van Holland, 1805 ťťn der drie stadssecretarissen van Alkmaar; 1812 lid municipale raad Alkmaar, 1815 lid raad Alkmaar; vertrok in 1816 naar Ned. IndiŽ, waar hij lid werd van de Raad van IndiŽ (roerig leven en niet onbesproken) Bronnen: NNBW, I, 969-970; portret in Stedelijk Museum Alkmaar;

NB. Zou in 1812 ontslag nemen en vervangen worden door de griffier Van Veen (zie hierna) (Keizerlijk Besluit van 20 juni 1812, Nationaal Archief, Archief Keizerlijk Hof, inv.nr. 19).

NUHOUT VAN DER VEEN, Joachim; Personalia: NH; * Amsterdam 23-1-1756 - † Alkmaar 12-4-1833; (eenvoudige komaf) zn. van Jacob Nuhout (Nieuwhout), beroep onbekend, en Aaltje Boerrigter; tr. 1778 Elisabeth Fabritius, dr. van Ernst, spekslager en verhuurder van paarden te Alkmaar; Loopbaan: studie rechten Leiden (promotie 1776); 1776 admissie advocaat Hof van Holland; vestigde zich te Amsterdam, 1777-1811 baljuw van Bakkum, 1777- 1811 notaris Castricum, 1787 secretaris van de commissie ter directie van het Noordhollandse gewapende burgerleger; 1796 -1802 aktief in de nationale volksvertegenwoordiging, 1796-1811 dijkrechter (vanaf 1806 dijkgraaf) van de Hondsbosse en de duinen bij Petten; werd in juli1811 president Rb Alkmaar en bleef dit tot zijn dood, was bovendien in 1811 lid arrondissementsraad Hoorn en Alkmaar, en vanaf 1815 lid gemeenteraad Alkmaar en vanaf 1822 tijdelijk burgemeester; aktief vrijmetselaar, grootmeester Alkmaarse vrijmetselaarsloge De Noordstar en grootmeester- nationaal hoge graden van de orde van vrijmetselaars in Nederland; Opgave 1810: verklaarde dat de inkomsten uit zijn vermogen, bestaande uit Hollandse effecten en enige huizen en landerijen, onzeker waren; was toen gehuwd en had een kind; Bronnen: Van Ette, Onze volksvertegenwoordigers; Inleiding inventaris; Nationaal Archief MJP,332, 81; Hartong, Protocollen, 180; B.H. Engberts, "De stichting van de Alkmaarse vrijmetselaarsloge", Alkmaars Jaarboekje 7 (1971) 126; Elias, Volksrepresentanten, 238-239;

NB. Werd in juli 1811 president ter vervanging van Van Foreest (Keizerlijk Besluit van 9 juli 1811, Nationaal Archief, Archief Keizerlijk Hof, inv.nr. 19). Werd in zijn functie van rechter vervangen door Tinne (zie hierna)

Rechter-plaatsvervanger

LOCHES, Jan Gerard de; Personalia: NH; * Rotterdam 12-3-1771 - † Haarlem 30-1-1823; zn. van mr. Jean DaniŽl, pensionaris Muiden, kassier WIC, en Maria Josina Baldina van Oldenbarneveldt, genaamd Witte Tullingh; tr. 1799 Francina Christopha FrŤse; Loopbaan: studie rechten Leiden (promotie 1790); 1790 admissie advocaat Hof van Holland; vestigde zich in Den Haag, 1796 auditeur-militair Alkmaar, 1802-1811 notaris Alkmaar, 1810 commies Krijgsraad Alkmaar, lid raad Alkmaar, hoogheemraad Hondsbossche, 1819 auditeur-militair Haarlem; Bronnen: Inleiding inventaris; Hartong, Protocollen, 153; Van der Aa, IV onder L, 165; Schilderij in particulier bezit van de kinderen van Jean DaniŽl de Loches en Maria van Oldenbarneveldt. Geheel rechts Jan Gerard.

TINNE VAN EGMOND, Johan Pieter Theodoor; Personalia: NH; * 's-Gravenhage 1774 - † Alkmaar 6-6-1812, zn. van mr. Johannes Abraham Tinne, griffier Staten-Generaal; tr. 1. Zwolle 1797, Jacoba van Foreest, vrouwe van Egmond, tr.2 1811 Eva Maria Gregory; bewoner van huis Vredesteyn te Egmond. Loopbaan: 1808 lid vroedschap Alkmaar, in 1810 wethouder aldaar. Bronnen: Joost Cox, De Heeren van Alkmaer; H.G. Mos, 'De heerlijkheid Egmond' in: Geestgronden. Egmonds Historisch Tijdschrift 4 (1997) nr. 1, 16-23.

NB. Werd in juli 1811 rechter in de plaats van Nuhout van der Veen die president werd; werd op zijn beurt in zijn functie van rechter-plv. opgevolgd door Maarten Adriaan Daey, advocaat (Keizerlijk Besluit van 9 juli 1811, Nationaal Archief, Archief Keizerlijk Hof, inv.nr. 19). (Daey, Maarten Adriaan * Alkmaar 7-3-1762 - † Alkmaar 14-1-1820; zn. van Hendrik Adriaan en Cornelia Catharina Geertruida Ras; tr. 1794 te Gorinchem Machtelina Henrica van Meerten; was bij zijn overlijden gemeenteraadslid van Alkmaar en ontvanger); Daey heeft zijn benoeming wrs niet aangenomen want hij wordt in 1812 vervangen door Bernard Blok, advocaat (Keizerlijk Besluit 10-10-1812, Nationaal Archief, Archief Keizerlijk Hof, inv.nr. 19) Bekend patriot, zie over hem Elias, Volksrepresentanten 40-41; hij zou tot zijn dood in 1818 rechter in Alkmaar blijven)

TOUR, Johan du Personalia: NH; * Alkmaar 22-6-1746 - † Alkmaar 30-9-1818; zn. van Gerrit Martijn, luitenant in het Staatse leger, schepen en burgemeester van Alkmaar, en Maria Anna Baert; tr. 1772 Johanna Carolina Boon, dr. van Philip Reinier, raad en burgemeester van Purmerend; Loopbaan: studie rechten Leiden (promotie 1767); 1769-1785 schepen van Alkmaar, 1786-1787 secretaris van Alkmaar; bij de inval van Pruissen ambteloos, 1795-1796 lid college van representanten Alkmaar en lid vergadering van provisionele representanten Holland, 1802-1805 lid gedeputeerd bestuur van Holland, 1806-1810 lid Wetgevend Lichaam; Bronnen: Inleiding inventaris; NA 45 (1952) 420; Schutte, Orde, 140; Elias, Volksrepresentanten, 233-234; N.B. Zoon Johan Carel baron du Tour (Alkmaar 1775 - Den Bosch 1829; studie rechten Leiden (promotie 1797) 1797 admissie advocaat Hof van Holland) huwde Johanna Victoria Jacoba Ottelina de Senarclens de Grancy (1781-1838) uit Sint-Michielsgestel.

Keizerlijk procureur

CLAERHOUDT, Henri; Loopbaan: 1810 griffier Cour Criminelle Dep. van de Lije (Brugge); is nooit verschenen; op 9 juli 1811 benoemd tot substituut procureur-generaal bij het Keizerlijk Hof te Brussel, 1814-1830 raadsheer Hooggerechtshof Brussel; 1813 procureur des konings te Brugge; pensioen 1830; in Alkmaar is in de Franse tijd nooit een keizerlijk procureur meer benoemd; zijn functie werd door de substituut waargenomen, hetgeen vaker gebeurde; Bronnen: Inleiding inventaris; Nationaal Archief MvJ 1813-1876, 5024; Van Hille, Nederlands Bewind, 190; Van Boven, "Belgisch Openbaar Ministerie".

Notaris CLAERHOUDT, Hendrik Brugge, 1830-1859 Notaris Hendrik Claerhoudt was werkzaam te Dudzele van 1825 tot 1830, vervolgens te Brugge tot 1863. Archiefgeschiedenis: Het archief van notaris Henri Claerhoudt werd in 1959 en 1964 door E. Van Caillie, notaris te Brugge, op het Rijksarchief te Brugge neergelegd (bron: http://arch.arch.be/arrow/archievenoverzicht/RAB_R_1.pdf)

Substituut-procureur

LAAR, Bernardus van; Personalia: NH; * Haarlem 1784 - † Alkmaar 17-11-1852, zn. van Martinus van Laar en Maria le Minjť; ongehuwd; Loopbaan: studie letteren (1805) en rechten Leiden (promotie 1810); 1805-1806 praeceptor Latijnse School Leiden; 1810 admissie advocaat Hof van Holland bij het kantoor van Bisdom; vertrekt in 1811 naar Alkmaar, zou tot 1812 de functie van keizerlijk procureur waarnemen, maar neemt in maart 1812 ontslag, wederom advocaat Leiden. De praktijk ging snel achteruit omdat veel partijen afzagen van processen, in afwachting van een nieuwe Nederlandse wetgeving. Daarom stapten vele advocaten naar de rechterlijke macht over. Zo ook Van Laar die 1833 benoemd werd tot rechter Rb Leiden, hetgeen hij bleef tot zijn dood; Bronnen: NNBW III 725; Inleiding inventaris; Van der Aa, IV onder L, 2; Jaarboek MNL 1853, 22;

NB. Neemt ontslag in 1812 en wordt vervangen door Willem Hendrik Wicherlinck, advocaat (Keizerlijk Besluit van 20 juni 1812, Nationaal Archief, Archief Keizerlijk Hof, inv.nr. 19).

Griffier

VEEN, Jan Cornelis van Personalia: NH; * Alkmaar 3-2-1770 - † Alkmaar 11-12-1825; zn. van jhr. Cornelis Simon, hoofdgaarder van de waag, boter en bestiaal, waagmeester te Alkmaar, en Margaretha Hubertina Burghart; tr. 1802 Clasina Schouten (overl. 1804); Loopbaan: studie rechten Leiden (promotie 1795); 1795 admissie advocaat Hof van Holland; 1779-1809 en 1811 notaris Alkmaar, 1796-1803, 1809-1811 secretaris Alkmaar, 1803-1809 thesaurier Alkmaar, 1805-1811 leenman in de Hoge Vierschaar van de Nieuwburgen; 1812-1825 lid gemeenteraad Alkmaar. Opgave 1810: verklaarde zijn vermogen te hebben gestoken in Hollandse effecten, waarvan de inkomsten onzeker zijn; was toen weduwnaar (hij noemt zich ongehuwd!) en had een kind; Bronnen: Nationaal Archief MJP,332, 142; GHB 2 (1907) 151; Inleiding inventaris.; Hartong, Protocollen, 252;

NB. Wordt in 1812 rechter in plaats van Van der Graaff (zie aldaar) (Keizerlijk Besluit van 20 juni 1812, Nationaal Archief, Archief Keizerlijk Hof, inv.nr. 19); wordt vervangen door  Boreel de Mauregnault, rplv. Rb Den Bosch (zie aldaar) (Keizerlijk Besluit 10-10-1812, Nationaal Archief, Archief Keizerlijk Hof, inv.nr. 19)